Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Monday, December 31, 2012

1304 - Arm yourselves

French,
Is my secret weapon.

For it's the code language
between all pairs of European girls
who ever went out with me.

Believe me!
Nothing is more exotic
than knowing a woman's dirty mind
Who knows how to get what she wants!

And no strategy is sweeter
than being one step ahead.
زبان فرانسوی،
اسلحهء مخفی من است.

از آن جا که زبان رمز
تمام جفت دخترهای اروپایی ای است
که تا به حال با من بیرون رفته اند.

باور کنید!
هیچ چیز جذاب تر از
دانستن ذهن dirty زنانی نیست
که می دانند چطور چیزی را که می خواهند بدست بیاورند!

و هیچ استراتژی ای
شیرین تر از یک قدم جلوتر بودن نیست.

1303 - Bestial devastation

An animalistic sense
tells me that
human being here
are destroying my habitat
day by day.

حسی حیوانی
به من می گوید
اینجا انسان ها،
هر روز در حال تخریب زیستگاه من
زندگی می کنند.

1302 - Tissues

It snowed
But didn't stay

like any other cold hearted thing!

برف آمد
ولی نماند

مثل هر موجود دیگری با قلب یخی!

Thursday, December 27, 2012

1301 - Xmas Special

So many people here
have to go and sort things out with themselves
and then get back here
to respond to this question of us: Now What?
My Armenian friends are among the "best" of them!

How can one
Go and choose names like Patrick, Mary, Ann, etc for himself and his children
and then come back and talk Farsi as a Native!

Besides,
What kind of Christmas is it
when you want to send them a few words in a message in English:
"Wish you a festive holiday season and a prosperous New year"
you realize
That's not the official new year here,
Or what kind of Season this is, when there is no certainty in snowfall!
What Holidays, man?
Which Festive occasion? All those parties in our privacy? That's all?

Idiot doesn't get it,
What else is left
for my Armenian friends
to stand for as a Christian, in this country?

اینجا کلا خیلی از آدم ها
باید بروند اول تکلیف شان را با خودشان مشخص کنند
و بعد برگردند اینجا
که خب حالا چی میگی؟
ولی این دوستان ارامنهء من دیگر نوبرش هستند!

نمی شود
آدم برود کلی اسم خارجی روی خودش و بچه هایش بگذارد:
پاتریک، ماری، آنه، غیره و غیره
ولی بیاید مثل بلبل به فارسی خودمان هم حرف بزند!

این به کنار!
اصلا این چه جشن کریسمسی است
که 4 تا کلوم انگلیسی می خواهی برایشان پیغام بفرستی که:
Wish you a festive holiday Season and a prosperous new year
بعدش دقت که می کنی
می بینی سال جدید که اینجا شمسی است
یا اصلا کدوم سیزن و فصلی که برفش بگیر و نگیر دارد!
کدوم تعطیلات، مرد حسابی؟
بزمش چی پس، پارتی های گوشهء خونه ها؟ همین؟

ایدیت نمی فهمد
چه چیزی باقی می ماند
برای دوست ارمنی من
تا در این مملکت به عنوان مسیحی زندگی کند؟

1300 - Thirtheen Hundred

می دانید؟
خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن، به خاطر حادثهء دلخراش آتش سوزی دبستان شین آباد امری کاملا مضحک خواهد بود اگر
نخواهیم وزیر امور خارجه هم برای سایهء جنگ و تهدید های خارجی استعفا دهد!

خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن مضحک است اگر
نخواهیم وزیر اقتصاد هم برای ناامنی اقتصادی، وضع معیشتی مردم، فقر و سو تغذیه استعفا دهد!

خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن مضحک است اگر
از وزیر مسکن هم نخواهیم
برای وضعیت استحکام ساختمان ها در مقابل زلزله، اسکان مردم زلزله زده آذربایجان استعفا دهد!

درخواست از وزیر آموزش و پرورش برای استعفا مضحک است اگر
نخواهیم وزیر بهداشت هم برای گم شدن ارز مربوط به دارو ها، رها شدن بیماران در جاده ها و... استعفا دهد!

تقاضا کردن از وزیر آموزش و پرورش برای استعفا مضحک است اگر
قرار باشد وزیر ارتباطات هم به خاطر بی اطلاعی از انتشار پارازیت های بیماری زا استعفا ندهد!

اعتراض برای فشار آوردن به وزیر آموزش و پرورش برای استعفا مضحک است اگر
قرار نباشد وزیر انرژی هم برای پیدا شدن موارد آلودگی اتمی اطراف اصفهان،
و به بوجود آمدن گیاهان دفورمه در اطراف نیروگاه بوشهر، حتی قبل از راه اندازی، استعفا ندهد!

و در آخر، تازه ترین مورد:
خواهان استعفای وزیر آموزش و پرورش شدن مضحک است اگر
وزیر کشاورزی هم برای سهل انگاری در استفادهء غیر مجاز از سموم حاوی نیترات در محصولات کشاورزی که منجر به سرطان خصوصا معده می شود، استعفا ندهد!

مضحک است اگر به این همه ملاک کشنده و مرگ خزنده در اطرافمان
کور، بی اهمیت و بی تفاوت بود.
مضحک است اگر باور نداشته باشیم همهء ما
با هم
به جهنم
می رویم!

1299 - Pyramid Note

Ever slept with
two French girls
in Mustafa Kemal Atatürk's bedroom?

تا به حال
در اتاق خواب
مصطفی کمال آتاتورک
با دو دختر فرانسوی
همخوابگی کرده اید؟

1298 - to whom it may concern

From the very first moment I laid my eyes on you
I knew that I was going to spend the rest of my life
avoiding you.

از همان لحظهء اول که چشمم به تو افتاد
می دانستم که بقیهء عمرم را در حال
دوری کردن از تو سپری خواهم کرد!

Tuesday, December 25, 2012

1297 - Original Sin

Idiot!
Never utter the word "Iranian" in that sarcastic tone!

They either start speaking to you as a missioner,
talking you into bringing back your belief
in something which they have created a god-like holiness for
as if you're an infidel!

Or if they mistakenly found you like minded,
they start talking behind their own type,
with words full of despair, hatred and misery,
as if they are all the things you've got in common!

They don't understand
that the thing is a big grey problem
apart from all these plain white or absolute black visions they have...
ایدیت!
هیچ وقت کلمهء "ایرانی" را به آن حالت طعنه دارش در صحبت هایت بالا نیاور!

آن ها یا شروع می کنند مثل یک مبلغ دینی
به تلاش برای بازگرداندن ایمان تو
- به مانند یک موجود کافر -
به چیزی که برایش قداستی "خدا گونه" ساخته اند!

یا اگر هم صحبت ات شوند، شروع می کنند
حرف زدن پشت سر انواع خودشان
با کلماتی پر از بیزاری، بدبختی و نا امیدی
انگار وجه اشتراک تان است!

آن ها نمی فهمند
که قضیه یک مشکل بزرگ خاکستری رنگ
در میان این همه سیاه بازی و سفید بازی های ایشان است...

Saturday, December 22, 2012

1296 - Corners of mind

Crazy people
Have their crazy reasoning
behind every crazy choices they make!

Things happen for a reason,
Crazy things too!

Ever took some time to contemplate the crazy capabilities
and peruse the crazy possibilities?

آدم های دیوانه،
دلایل دیوانه وار خود را دارند
برای تصمیمات دیوانه واری که می گیرند!

همه چیز به دلیلی اتفاق می افتد
اتفاقات دیوانه وار هم!

ولی آیا تو تابحال وقت گذاشته ای تا دیوانه وار ترین توانایی هایت را سنجیده
و دیوانه وار ترین احتمالات را بررسی کنی؟

1295 - Original sin

I do make mistakes!

Some are sweet,
and some are bittersweet.

You try doing it sometime, too!

من هم اشتباه می کنم!

بعضی هایشان شیرین اند
بعضی هایشان  تلخ و شیرین.

تو هم گاهی اوقات امتحان کن!

1294 - things from another perception

My heart does breaks too!

I do fall down,
as we all do.

But the question for you is, to who...

قلب من هم می شکند!

من هم زمین می خورم،
از آن جا که همه زمین می خوریم.

ولی سوال برای تو این است، برای چه کسی...

1293 - The art in the splashed blood on the wall

The line between creativity and insanity...

There is no such a thing!
In fact There is no such a thing in between!

مرز بین خلاقیت و دیوانگی...

چنین چیزی وجود ندارد!
در واقع چنین چیزی بین این دو وجود ندارد!

Thursday, December 20, 2012

1292 - Yalda Night

What's your definition of the longest night of the year?

تعریف تو از بلندترین شب سال چیه؟

Wednesday, December 19, 2012

1291 - Public announcement #387

My arms are open wide to new visitors until further notice.
آغوش من تا اطلاع ثانوی به روی بازدید کنندگان جدید باز است.

1290 - Live

General tips on traveling from a Brit hitch hiker:

Earn money. Budget. Spend half as much, Live twice as much!

1289 - Untouchable

for a man who was born to stand out,
there is no chance of fitting in,
no matter how hard and blindly he tries.

برای مردی که بدنیا آمده بود تا متمایز باشد،
هیچ شانسی در تلاش هایش
برای سازگار دادن کورکورانه خودش با جمع نیست،
گیرم هر چقدر که سخت تلاش کند.

1288 - We'r Done

Denial doesn't fix things, Change does!
"انکار کردن" اوضاع را روبه راه نمی کند، "تغییر" می کند!

1287 - Cheese Factory

Don't tell your Bladder, you have got a Facebook, Tell your Facebook, I've got a bladder!

به مثانه تان نگویید فیس بوک دارم، به فیس بوکتان بگویید مثانه دارم!

Tuesday, December 18, 2012

1286 - Slaughter house

The moment when you think
You have finally gotten away from anything Iranian,
You may want to think again!

Just take a look at you Penis,
The most private part of your body,
Circumcised...

Even the childhood innocence
couldn't stop this violent butchering tradition!

Now that you are even a grown man...

***

Living under such culture,
means having your name
haunted constantly by the shadow of a death list.

Those who give in to this culture,
had fallen and died way much earlier.

And if you see so many walking deads too,
I guess that's why...
آن لحظه که فکر می کنید
از هر چیز ایرانی فرار کرده اید
شاید بخواهید دوباره فکر کنید!

نگاهی به آلت مردانه تان بیاندازید
خصوصی ترین عضو بدنتان،
ختنه شده...

حتی معصومیت کودکی هم
نتوانسته این سنت سلاخ گر را
متوقف کند!

حال که شما یک مرد بالغ هم هستید...

***

زندگی کردن زیر چنین فرهنگی
به معنای حضور داشتن همیشگی نامتان
در سایهء لیست اعدامه.

آن هایی که به این فرهنگ تن می دهند
خیلی زودتر از این، بر زمین افتاده و مرده اند.

اگر شما هم این همه مردهء متحرک میبینید
علتش همین است...

1285 - Say it isn't so


People use the term Animal,
to hide their state of being a human!

You may think the place of human and Animal
is mistakenly placed on the line above,
you may be right,
but human being seems to have a long way
to become an Animal!

This note was brought to you while caressing a dog.

آدم ها از لفظ حیوان استفاده می کنند
تا انسان بودن خودشان را پنهان کنند!

شاید فکر کنید جای حیوان و انسان در خط بالا جا به جا شده است،
شاید حق با شما باشد
اما انسان به نظر راه درازی در پیش دارد
تا به حیوان تبدیل شود!

این نوشته همزمان با نوازش سر یک سگ به شما تقدیم شد.

1284 - Pure people all around us II


She also plays with fire,
She makes a living out of playing with fire!

او همچنین با آتش بازی می کند،
او از بازی با آتش زندگی اش را می چرخاند.


1283 - Pure people around us


This must,
change your definition of a rainy day.

این باید
تعریف تان را از روز بارانی تغییر بدهد.

1282 - Lioness' Milk

Like it's culture
located right between Asia and Europe,
Coexistence of those in veil and those not,
The boob shaped domes of Istanbul Mosques
Made your hitchhiker a Muslim through the day
and in heart of Blue mosque,
and departed at nights to drink at bars,
Raki and infatuation with drunk blue eyed girls!

مثل فرهنگش
قرار گرفته بین آسیا و اروپا،
هم زیستی غیر محجبه ها و محجبه ها؛
گنبد های ممه شکل مسجدهای استانبول
هیچ هایکر شما را روزها مسلمان کرد
و در قلب مسجد آبی،
و شب ها روانهء میخانه؛
راکی و شیفتهء دختران خمار و چشم آبی!

Thursday, December 13, 2012

1281 - Dissasociative

I'm an inhabitant of Iran,
You an inhabitant of Iran, as well!

But do you know that the 2nd winner of the Powerball
was a woman from Missouri?

I live in Tehran,
You live in Tehran!

But Can you tell 2 resemblance of Black Friday
With Nike and Benetton stores on sale in this very city of ours?

Here is me,
And there you are,
Can you accept the fact that we have got messed up realities
which differentiates us from each other?

I'm a blind
and you the perspicacious one,
Can you ever see we can't associate?

PS. You can't change what you can't accept at all.
من ساکن ایران،
شما هم ساکن ایران!

ولی آیا می دانید دومین برندهء پاور بال آمریکا
زنی از ایالت میزوری است؟

من ساکن تهران،
شما هم ساکن تهران!

ولی آیا می توانید دو مورد شباهت "بلک فرایدی" را
با حراج مغازهء نایکی و بنتون همین شهر خودمان را نام ببرید؟

این من،
این هم شما،
آیا می توانید قبول کنید هر دو واقعیت های ضایعی داریم
که ما را از هم متمایز می کند؟

من کور
شما بینا،
آیا می شود ببینید آب مان در یک جوی نمی رود؟

پی نوشت: چیزی که نمی توانید قبول کنید را نمی توانید عوض کنید!

1280 - miłość

Do you think
that someday
or maybe some night
The name Natalia,
would ever rhyme
with the most passionate Ahs
In order to make the most poetic love affairs?

به نظر شما
می شود روزی
یا شاید هم شبی
نام ناتالیا
با عاشقانه ترین آه ها
هم قافیه شود
برای ساختن شاعرانه ترین هم آغوشی ها؟

1279 - Live and Let Die, Iranian Style

I was young and my heart was an empty book!

I used to write in there, live and let live,
You know I did, You know I did, you know I did...

But then came problems!

So Live and let die!

Special Thanks to Paul McCartney and Hafiz

جوان بودم و قلبم مثل یک کتاب خالی بود!

همه اش توش می نوشتم زندگی کن و بگذار زندگی کنند،
خوب می دونی که گفتم و نوشتم و نوشتم...

ولی افتاد مشکل ها!

پس زندگی کن و بگذار بمیرند!

با تشکر ویژه از پل مک کارتنی و حافظ

1278 - A cozy place

Have you recently noticed
that maniacs
Depressed
and former lonely people,
all together
Cool it off on Facebook pages these days,
and they seem to be happy?

Tell me, at these moments
Do you - in a so very old fashioned style -
pop a cool beer bottle,
put a a Louise Armstrong record
and sit on a rocking chair
and enjoy the peace
at this very old place of ours?

شما هم جدیدا ملتفت این موضوع شده اید
که دیوانه ها،
افسرده ها،
و تنها های سابق،
همگی این روزها
در پیج های عمومی فیس بوک عقده هایشان را خالی می کنند
و از قضا بسی خوشحال و سرگرمند؟

ببینم شما هم در این مواقع
خیلی اولد فشن
یک آبجو خنک باز می کنید
یک صفحه از لوییز آرمسترانگ بگذارید،
و بنشینید روی صندلی راحتی
و از آرامش این روزها،
همینجا در دنیای قدیمی خودتان لذت یبرید؟

Wednesday, December 12, 2012

1277 - Time

12/12/2012
12:12

To register in History...

1276 - Pistol in my hand

On Dec. 13th at the convention,
we are going to discuss a
ceasefire between me and my body
without the intervention of any pills.

13 دسامبر
قرار است در مجمع
موضوع آتش بس بین من و بدنم
بدون دخالت هر نوع قرص مطرح شود.

1275 - Real eyes

In a society where everything progress by lies,
people get offended by hearing the truth!

در جامعه ای که همه چیزش بر پایهء دروغ جلو می رود؛
آدم هایش از شنیدن حقیقت دچار توهین می شوند!

1274 - Meh

The silence around here
is a reflection of the fact that:

To ask for some comments,
You have to first value the mind of their writer!

سکوتی که اینجا را فرا گرفته
بازتاب این حقیقت است که:

برای گدایی کامنت های افراد
اول باید برای مغزهای نویسنده شان ارزش قائل شد!

1273 - Send Feedback

When I die, I hope
that the light at the end of the tunnel
is a ray of light coming from a mother's vagina,
shining in*!

I personally think
I'm so awesome
that I don't deserve to die!

* - An Obstetrician check up?
امیدوارم وقتی می میرم
نوری که در انتهای تونل می بینم
نوری باشد که
از لای زهدان مادری
به درون می تابد*!

شخصا اعتقاد دارم
آنقدر فوق العاده ام
که ارزش مردن ندارم!

* چک آپ دکتر زنان؟

1272 - Nostalgia


اگر شما هم:
کامک با نمک
رو به یاد میارید،
بچگی فوق العاده ای داشته اید!

Tuesday, December 11, 2012

1271 - Plague

عمق شناسی فرهنگ معاصر ایران!
بدون شرح!

نتیجه: کلا به سختی تحت تاثیر قرار بگیرید!

***

این عکس در پیجی به نام:
زیباترین (!) سخنانه (دیکته و صواط رو!!) عاشقانه (!!!) منتشر شده است!

***

I'm ugly and out of love

Monday, December 10, 2012

1270 - Of Senses

You don't TRY being an artist,
You either choose to be an artist,
or you don't think about it at all!

Cause an Artist's gotta be real with his senses,
Acting Frank and courageous toward expressing them,
with No hesitation!

Hesitation is a killer.

شما نمی روید هنرمند شدن رو امتحاااان کنید،
یا شما انتخاب می کنید هنرمند بشوید،
یا کلا فکرش را هم نباید بکنید!

چون یک هنرمند باید با حس هایش واقعی برخورد کند،
رک و پوست کنده، با کمال جرات در اظهارشان،
بدون ذره ای دودلی!

دودلی کشنده است!

1269 - Humachinarian

At least
3,165,971 bytes of
Unsaid words
and still counting...

دست کم
3,165,971 bytes
حرف ناگفته
و هنوز ادامه دارد...

1268 - Somebody that I used to know

Good morning World!

7 AM here,
and I Quit!

Sunday, December 09, 2012

1267 - Diffuzion

Today I fell in love with the foam of a pint of beer,
which threw me to a whole different world with a smile for hours!

You go fall in love with some little thing too, on daily basis.
من امروز عاشق كف آبجوي ليواني شدم
كه تا ساعت ها من را با لبخند به دنياي ديگري خيره كرد.

شما هم مثل من، هر روز عاشق چیز کوچکی شوید!

1266 - Tsunami

Do not complicate things!

I'm just a normal guy,
may only be a bit wilder.
موضوع را اینقدر پیچیده نکنید!

من هم یک پسر معمولی ام،
فقط شاید کمی وحشی تر باشم.

1265 - Zig Zag tag

You may say
You really know your true self now.

The problem about believing it, is:
You uttering it.

شاید بگویی
حالا دیگر تو خود واقعی ات را می شناسی.

تنها مشکل برای باور کردنش
همین اعلام کردن تو است!

1264 - To tame a human

Oh my restive body,
someone's gotta tame you,
and you know who that is...
ای بدن سرکش من
کسی باید تو را رام کند
و تو می دانی چه کسی...

1263 - Breeze

I keep the picture of the beautiful sea view around the dock
from your house in front of me,
I don't know how the weather is like in Talamanca,
but I'll be there,
to tell you how it feels myself...
عکس دریای زیبای روبروی خانه ات حوالی اسکله
را جلوی چشمانم گذاشته ام،
نمی دانم هوای تالامانکا چطور است،
اما من آنجا می آیم
تا خودم به تو بگویم چه حسی دارد...

Tuesday, December 04, 2012

1262 - Careless? Oh Please!

I don't
attend people
to learn!

Preferably
I travel
to a far far away land!

Then
I come back to people
to test my new theories
on them!

Perhaps this is the reasoning
behind me looking ridiculous sometimes!
But who cares?
When perfection demands practice
and a few "draft individuals"!

من
برای یاد گرفتن،
سراغ آدم ها نمی روم!

ترجیحا
به سفر می روم
یه جای دور!

بعد
بر می گردم سراغ آدم ها،
تئوری های جدیدم را
رویشان امتحان می کنم!

گاها دلیل مسخره به نظر رسیدنم هم
شاید همین باشد!
ولی که اهمیت می دهد؟
وقتی پرفکشن، تمرین می خواهد
و یکی دو نفر کاغذ پیشنویس!

1261 - One of your possible futures

behold Syria,
see the possibility of the impossible!
نظاره کن سوریه را،
ممکن شدن غیرممکن ها را ببین!

1260 - The art of killing yourself, slowly

Do I not know about things going on inside my heart,
than a friggin' little red pill knows better?
ببینم، من واقعا خودم هم نمی دانم درون قلبم چه می گذرد،
که یک قرص لعنتی قرمز کوچولو بهتر می داند؟

1259 - No shit!

Sex is not writable!

You can write about it's before and after,
but not itself.
سکس نوشتنی نیست!

قبل و بعدش را می شود نوشت
خودش را نه.

1258 - Choose life...

Iranians
will always be Iranians and will stay Iranians
wherever they are in this world!

And all the fresh air in this world, won't make any fucking difference to him...

یک ایرانی،
هرجای دنیا که باشد
ایرانی خواهد بود و ایرانی خواهد ماند!

و هوای تازهء هیچ جای دنیا بر کلهء خرابش اثری ندارد...

Monday, December 03, 2012

1257 - Plain Ridiculousness

A face so colorful, resembling a peacock or parrot,
in contrast with
a body looking like a chubby turkey
when it's black feathers are plucked!

What kind of creature is that,
except for a female human being which primarily lives in Middle East!
چهره ای خوش آب و رنگ چون طاووس و طوطی،
در تقابل با
بدنی به فربگی و سفیدی بوقلمون
آن هنگام که پر سیاه آن کنده شده باشد!

چه موجودی باشد این
جز ماده انسانی که زیستگاه اصلی اش خاورمیانه است؟!

1256 - Something to rhyme the night with

Cindy,
Pink,
Chelsea,
Candy,
Fire...

You may not know these girls either
but you probably know their job!

سیندی،
پینک،
چلسی،
کندی،
فایر...

شاید این دخترها را شما هم نشناسید
اما احتمال زیاد می دانید چه کاره اند!

1255 - Exit music for a man

only dead could tell what life is.
Who is practically too dead to say it!

فقط یک مرده می تونست بگه زندگی چیه
که البته عملا برای گفتنش یه کم زیادی مرده!

1254 - me? I'm out, raising wall

Sometimes
you only need to understand and hear
yourself!

It was all those
Say something for us to understand,
put something on for us to (be able to) listen,
which led to:
give your seat to someone
who I can feel
x n
گاهی فقط
باید بفهمید و بشنوید
خودتان را!

همین
یه چیزی بگو تا بفهمیم
و چیزی بگذار تا ما هم بشنویم
هایت بود
که شد:
جایت را به کسی بده
که من هم حس اش کنم
x n

Wednesday, November 28, 2012

1253 - Greyhound

I know for a fact that,
people get offended
by your meaningfulness
in contrast with their own
meaninglessness!

من می دانم،
افراد از معنادار بودن تو
در مقابل بی معنی بودن خودشان
به شدت دچار توهین می شوند!

1252 - Blue Queen

How many of you really know
who you are
what you are
and why were you born at all?

چند نفر از شما واقعا می داند
که هستید
چه هستید
و برای چه بوجود آمده اید؟

1251 - Magic Art

Believe me
Only a professional pianist
knows how to scrape your back
for you to get goose bumps!

باور کن
فقط یک پیانیست کاربلد
میداند چگونه بر پشت ات چنگ بزند
که موهای تن ات سیخ شود!

Sunday, November 25, 2012

1250 - Dirty hands

You see these hands???
They are just here to achieve!
To Get what they wanna,
And To grasp whatever I desire!

To hold up whatever they want
or pull down whatever they want,
Either your skirt
Or your Skirt!

این دستان را می بینی؟
آنها برای بدست آوردن خلق شده اند!ا
برای گرفتن هر آن چه که می خواهند
و برای به چنگ آوردن هر چه عشقش را دارند!ا

برای بالا بردن هر آنچه که بخواهند
و برای پایین آوردن هر آنچه که دوست داشته باشند،ا
خواه دامن تو
خواه دامن تو!ا

1249 - The Great Lover

One shall not lose his mind against beautiful bodies
And not lose his deepest sentiments against beautiful minds.

Lose yourself completely:
When both are present.
در برابر بدن های زیبا نباید عقل
و در برابر ذهن های زیبا نباید احساسات عمیق را از دست داد.

در موقعیت های نادری که هر دو مهیاست
بایدت خود را فنا کردن!

Monday, November 19, 2012

1248 - Of A Heart Part 9

2:41
Not sure about magic,
but one thing for sure;
bed is where all the destruction happens!

Once...
.
.
.
...for a lifetime!

Sunday, November 18, 2012

1247 - Of a Heart Part 8

17:48

You know...
When she's holding a gun
aiming at your head
to end your life and all you've got,
and all you see is a sexy wink,
And nothing ever seems to
cross your mind to think...

You're in love!
You're in love!
You're in love!
You stupid fuck!

Thursday, November 15, 2012

1246 - Of a heart Part 7

19:38

Sometimes you find a concept
and you start defining everything by means of it;
Your Feelings, insanities, desires, hopes and dreams, your whole self...

2:12

And sometimes you MAKE that concept
And start killing everything you own by means of it;
You feelings, insanities, desires, hopes and dreams, your whole self...

1245 - Of a heart Part 6

4:37 AM

Funny thing about falling in love is,
In every demanding act of yours,
There is a reflection of your ex lovers actions
those who once begged your love
and you didn't give it to them
because of how ridiculous it felt to you
So you try not to be walking the same path,
Looking like the same familiar stupor!

Well....

Sunday, November 11, 2012

1244 - Of a heart Part 5

21:53

A bleeding heart must exist,
for a man to be an artist.

Someone's gotta get your heart to bleed.
May I?

1243 - Of a heart Part. 4

17:23
I can lie down on your bed and watch you get dressed until your friends get here...
May I?

1242 - Of a heart Part. 3

15:23
Look at her!
Just look at her, Entirely!

The beautiful ones
Are the most dangerous ones.

Unfortunately
Beauty is desirable but not enough when you're conscious.

Pour me some cognac,
I want the thought of that woman
burn me in my own lovely hell.

1241 - Of a heart Part. 2

19:13

Walking down the old streets
revisiting the memories...

Nothing looks the same,
neither does it feel that way anymore.

I'm looking at the faces
passing me by,
hoping to see a familiar one!

What am I yearning for?
I must have lost the track of time,
by means of everything!

1240 - Of a heart Part.1

00:24
That slippery moment
when there comes a woman,
who conflicts your soft instinctual, innocent, fragile senses
with all the rigid adulthood lessons you learned in years...

Oh Boy...
Oh Man...
Oh My...

Thursday, November 08, 2012

1239 - Who are you?

Eat shit!
10 billion flies can't be wrong!

گه بخورید!
ده میلیارد مگس اشتباه نمی کنند!

Friday, November 02, 2012

1238 - Think! It's not illegal yet

If you think you're thinking, well, Think again!
اگر فکر می کنید که دارید فکر می کنید، یه بار دیگه راجع بهش فکر کنید!

Wednesday, October 10, 2012

1237 - Red Line

This hit me in the face a couple of weeks ago,
I didn't care changing the timing, make corrections,
Since I don't want to change the tone I had
because it is unblocked now, even temporarily!

Google and Gmail got blocked
and 6 months from now, the whole Internet will be shutdown!

And as usual, making jokes
are the biggest reactions of these people!

I am wondering
if Iranians would protest
as much as they make jokes,
Today, we would be watching that thing
which we can't imagine!
Since we never saw and
Will never seem to see!

Why protest?
This does not seem to
make much of a concern for so many people!

How many Iranians use Gmail account instead of Yahoo?!
How many even knew about it's security benefits?
How many would care?
You and I which designed some webs, already have the answers!

***

Who else except me and you
would really care if Google is blocked or not?

All those people who can't even speak English
as much as a 5 year old Arab kid in Emirates these days?!

Or that high percentage of Iranians whose search hits on Google
and their use of internet is limited to words such as: Having sex, Fuck from the ass, Mom having sex pictures, picture of ass fucking, Mother with son sex, family sex, the porn movie of Golshifteh Farahani, bald pussy picture,...? (all these are the current keywords that led visitors to this weblog!)

These 2 groups plus all those Iranians who doesn't know and can't use computer and internet
they all would include 90% of people in Iran in my opinion!
It's enough for us to know
where we live and among whom
to have our silenced echoed!

You try to cheer me up
by saying they will not shut down internet,
it's the last card any government would play!

And I look around myself and
All that I see is that,
the whole internet has already shut down for me!

Who cares if
the walls grow taller and they come closer?
Maybe those who would like to
throw a motto here and there
saying: "Welcome to New North Korea"
with an open minded smart ass gesture!

Who cares?

All those perverts and sexually sick people?

All those illiterates?

Or those who are
having fun spending their time with the most ridiculous topics on Facebook!?

Numerous idiots
who really are expecting to see the miracle of the century
by liking a picture and writing #37 on the comments section!

Or those hundreds of thousands of dumbfucks
who think by liking and sharing a picture of Angelina Julie
Can help prevent hunger in Somalia with a few dollars
A fact that one UNICEF director or something
thanked Iranians for their sense of philanthropy
and mentioned in regret that, that few million dollar they collected
in this ridiculous fund raising, can't even buy Fertilizers for Facebook game of Farm-ville!

***

I don't have that ideology and perception to understand
how Google becomes a tool for spying.

I just know that it is gonna harm me,
It's only me who is in this cell, existing by means of physical only,
and his soul is tangled with this e-mail with hundreds of people around the whole world
which unlike 99% of Iranians
Are not depressed and does not moan,
their words don't smell death,
and their life is not just an occurrence of existence,
Instead they are full of encouragement and constant positive energy, alive
full of intentions to create to change, to make difference
to help human being, They are giving and they will help if they can,
and if they can't they will refer and introduce you to another beautiful person!
This is what all the social networks mean to me!
and with all of them blocked,
means nothing but they don't want your connection with the world out there!
Blocking Google means
Blocking every single form of information,
which means they want you stupid, goof,
and they want those stupid people more and more!

They want walls,
the higher the better!

***

With the whole internet shutdown,
It's me who suffers the best!
Because all that I ever learned
was and are through internet and all those English websites
Searched through so many topics that an Iranian does not or can't think of
or finds no need to know generally!

In a society with such number of Doctors and Engineers and university graduates,
illiteracy hits you in the face at it's worst!
A Society which it's education system is a lie, is a failure
the diplomas are just an invalid piece of paper,
And it's graduates are mostly useless and only carrying that paper,
University is just a business
and faculty is basically someone who is studying in upper grades than the one
he is already teaching,
or if he does have serious knowledge
which happens rarely these days
he won't teach his whole knowledge fully!
His personal benefits are in your lack of enough knowledge!
Those teachers who don't accept one another opinion
and instead of making something new out of this, a progress, a development
they just mock and destroy each other!
and last but not least
all they even taught you in the name of education
was not necessarily what you really was in it for!

***

In such atmosphere,
with all that I've already said,
we were the ones
who dared to stand against all those idols and taboos society had made for us
and dared to find ourselves
dared to know ourselves
to realize what and who we are
and what we want,
so we learn and have the courage to say No
and educate ourselves with our own bare hands
in a society that has failed and is a failure in
meeting a human being's least demands!

That's the point actually!

If Google and internet get shut down
my wisdom is endangered,
I am endangered who get the most recent information
in only a few minutes and in the most simple language and at it's full
from the most giving and beautiful persons living in this planet earth!

Why would I want you, Iranian?
Or what makes you think that you can be useful to me,
when you can't even imagine the kind of world I'm living in!
When all your thoughts and obsessions are either to laugh at or just wretched!
Your creation of thought at least is way behind my current position,
and If I ever needed you for some information
all you ever contributed to the internet was
just a copy of a paragraph from a website
with the least information among it's similar ones like Farsi Wikipedia
and pasted in so many weblogs, websites or forums
which I have to BEG for revisiting every single word!

People who are just wallowing in their sick old thoughts,
Have no idea, have no courage,
or your thoughts are just the kind of inputs
right or wrong, they put in your head
with no daring to do research or argue
or you just memorized from that censored book
and you made a superstitious reality out of them for yourself,
a picture which nothing worth adds up to it
or can't get purged
because of your dark, rigid, and static mind!

***

You harm me,
and I obviously do not have your power in my hands!

or you!
I am always outnumbered by the quantity of you,
but
I believe deeply
that I can outsmart you!

I can't accept things I can't change anymore!
This is not the first time that it happened,
But it has reached it's final limit!

My HEALTH, is in total danger.

***

I don't care anymore
but remember:
Those who don't really care about losing something,
definitely never deserved to have it in the first place.

چندی پیش بسته شدن گوگل موضوعی بود که خورد تو صورت من! این نوشته ای است که شاید حالا از بابت زمانی مشکل داشته باشد اما بدلیل حفظ لحن صحبت از هر گونه دست بردن در نوشته خودداری شده است.

گوگل و جیمیل بسته شد!
و 6 ماه دیگر کل اینترنت بسته خواهد شد.

و مثل همیشه جک ساختن
بزرگترین واکنش مردم این سرزمین است!

در این فکرم
اگر اعتراض کردن ایرانی ها
هم مثل جک ساختنشان بود
امروز شاهد آن چیزی می بودیم
که توانایی تصورش نیست!
چون هیچ وقت به چشم ندیده ایم
و هیچ وقت نخواهیم دید!

چرا اعتراض؟
به نظر نمی رسد این موضوع
باعث نگرانی افراد زیادی شده باشد!

چند نفر از آدم ها در ایران به جای یاهو اکانت جیمیل دارند؟
چند نفر از امنیت آن خبر داشتند؟
یا چند نفر برایشان اهمیت داشت؟
من و تو در طراحی وبسایت هایی که ثبت نام داشته اند دیده ایم چقدر!

***

غیر از من و تو
چه کسانی واقعا اهمیت می دهند گوگل بسته باشد؟

آن همه مردمانی که زبان انگلیسی را
در حد یک بچه عرب 5 سالهء نسل این روزهای امارات هم نمی توانند صحبت کنند؟!

یا آن درصد بالایی که جستجو هایشان در گوگل و استفاده شان از اینترنت محدود به: سکس کردن - کردن از کون - سکس کردن مامان عکس - عکس کون کردن - سکس پسر با مادر - سکس خانوادگی - فیلم سکسی گلشیفته فراهانی - عکس کس بی مو * (نقل از کلمات کلیدی ای که به این وبلاگ ختم شده اند) می شود؟

همین دو دسته به علاوهء آن همه ایرانی ای که نمی دانند و نمی توانند از کامپیوتر استفاده کنند شاید به تنهایی 90 درصد مردمان ایران را شامل شود،
کافی است تا بدانیم
کجا هستیم و در میان چه کسانی
تا سکوت مان طنین افکن شود!

تو به من می گویی
اینترنت را نخواهند بست،
برگ آخر هر حکومتیه که بخواهد اینترنت رو ببنده!

و من به دوروبرم نگاه می کنم
و تمام آن چیزی که می بینم اینه که
اینترنت در حال حاضر تماما بسته شده است!

چه کسانی اهمیت می دهند
فضا از این هم بسته تر شود؟
شاید آن ها که با قیافهء متفکرانه
ژست روشنفکر مآبانه بگیرند و
این طرف و آن طرف شعار بدهند:
"به کرهء شمالی جدید خوش آمدید!"

چه کسانی اهمیت می دهند؟

آن همه بیمار جنسی؟

آن همه آدم بی سواد؟

یا آن هایی که توی فیس بوک
با مسائل مضحک خودشان را سرگرم می کنند؟

احمق های بی شماری
که عقلشان در حد اینست که پای یک عکس
با زدن یک کلیک روی لایک و نوشتن عدد 37
قرار است شاهد معجزهء قرن باشند؟

یا آن هزاران هزار بی فکری که در یک حرکت حماسی
تصور می کنند تنها با شر کردن و لایک زدن عکس انجلینا جولی
می توانند چند دلار به گرسنگان سومالی کمک کنند
که به قول آن مقام یونیسف
که ضمن تشکر از حس نوع دوستی ایرانیان گفت
اون چند میلیون دلار پول به اصطلاح جمع شده
حتی به درد خرید پهن در بازی فیس بوکی "فارم ویل" هم نمی خورد!

***

من آن ایدئولوژی و درک را ندارم تا بفهمم
چطور گوگل ابزار جاسوسی می شود.

فقط می دانم که این منم که ضرر می کنم
این منی هستم که تنها در بعد فیزیکی در این 4 دیواری حضور دارم
و روح و روانم از طریق همین ایمیل با صدها بشر فوق العاده در سراسر دنیا گره خورده
که برعکس 99 درصد ایرانی ها
نه تنها ناله نمی کنند،
حرف هایشان بوی مرگ نمی دهد
و به کل زندگی شان تنها زنده گی نیست،
بلکه با رفتاری کاملا مصری و واگیردار
پر هستند از تشویق و جلای روحیه، پر از انرژی مثبت، پر از زندگی،
پر از حس تولید ایده و کارهای جدید، کمک به بشر
بخشنده اند و کوچکترین کمکی بتوانند انجام دهند انجام می دهند
یا اگر نه تو را به شخص زیبای دیگری معرفی می کنند!
این معنی فیس بوک برای منه!
معنی تمام سایت های اجتماعی!
و بسته شدن آن یعنی
آن ها رابطه تو با دنیای خارج را نمی خواهند!
بسته شدن گوگل یعنی
بسته شدن راه رسیدن کوچکترین اطلاعات
یعنی تو را احمق می خواهند
و احمق ها را بیشتر و بیشتر!

آن ها دیوار را می خواهند
هر چه بلندتر بهتر!

***

با بسته شدن اینترنت
این منم که ضرر می کنم!
چون تمام آن چیزی که یاد گرفته ام
از طریق اینترنت و تمام وبسایت های خارجی بوده و هست
موضوعاتی که حتی در مخیلهء ایرانی جماعت نمی گنجد،
چه برسد به این که بخواهد به دانستن آن احساس نیاز کند!

در جامعه ای که با این حجم زیاد تعداد افراد دارای لقب دکتر و مهندس
بی سوادی به بدترین شکل توی ذوق می زند،
در جامعه ای که سیستم آموزشی اش صرفا یک دروغ است
مدرک ها کاغذ پاره،
و فارغ التحصیل هایش اکثرا بی سواد و حامل آن کاغذ پاره
دانشگاه منبع درآمد
و استاد در آن صرفا کسی است که در مقطعی بالاتر تحصیل می کند
یا اگر سوادی واقعی داشته باشند
که اکثرا این گونه نیست
هیچ وقت تمام آن را به شاگردانشان نمی دهد!
منافع شخصی اش را در بی سوادی تو می بیند!
استادانی که هیچ کدام حرف دیگری را قبول ندارد
و به جای ساختن ایده های جدید از این تناقض
تنها به تمسخر و تخریب یکدیگر می پردازند!
و در آخر
تمام آن چیزی که به عنوان آموزش به خورد تو می دهند
نه آن چیزی است که به آن احساس نیاز کرده بودی!

***

در چنین محیطی
با تمام این اوضاع و احوال
این ما بودیم که
جرات این را داشتیم
که در مقابل تمام این بت هایی که جامعه ساخته بود، بایستیم
خودمان را بشناسیم
تا بشناسیم چه هستیم
که هستیم
و چه چیزی را می خواهیم
تا بتوانیم "نه" بگوییم
و در جامعه ای که همه چیز
حتی روح انسانی در ورشکستگی است
خودمان خودمان را تربیت کنیم!

موضوع هم همین است!

اگر گوگل و اینترنت بسته شود،
شعور من و امثال من به خطر می افتد
که به روز ترین اطلاعات رو
در چند دقیقه، و به ساده ترین زبان و کامل ترین شکل
از بخشنده ترین و زیباترین آدم های روی زمین می گیریم!

توی ایرانی را می خواهم چه کار؟
یا واقعا فکر کردی به چه درد من می خوری
وقتی تصور دنیایی که من در آن زندگی می کنم را نمی توانی بکنی!
وقتی فکر و مشغولیات ذهنی ات یا جای خنده دارد یا جای تاسف!
تولید فکرت به مراتب حداقل عقب تر از من نوعی است،
و اگر باری نیازمندت شده ام تمام داده هایتان به اینترنت
در حد کپی پاراگرافی از یک وبسایت با کم حجم ترین اطلاعات مثل ویکیپدیای فارسی است
و پیست شده در صدها وبلاگ و وبسایت و فروم،
که با هزار منت و ثبت نام باید برای دوباره دیدن تک تک آن کلمات التماستان کنم!

آدم هایی که در تفکرات قدیم خودتان سر می کنید
فکر ندارید، جراتش را ندارید
یا تمام افکارتان بلغور جاتی است
که بدون تحقیق، یا بدور از جرات به چالش کشیدن
که سابقا راست یا دروغ به خوردتان داده اند
از آن کتاب خلاصه و سانسور شده، حفظ کرده اید
و خود حقیقتی موهوم را برای خودتان به تصویر کشیده اید
وهمی که در ذهن صلب و ساکن و تاریک تان
هیچ چیز به آن اضافه نمی شود
و هیچ چیزی از آن زدوده نمی شود.

***

شما به من ضرر می رسانید،
و مسلما من قدرت شما را در دستانم ندارم!

یا شما!
من در برابر تعداد زیاد شماها هم کم می آورم،
اما
باور دارم
عمیقا می توانم در هوش از همه تان پیشدستی کنم!

من دیگر نمی توانم چیزی که عوض نمی شود را قبول کنم!
این بار اول نیست که این اتفاق افتاده است،
بلکه این بار به حد نهایی اش رسیده است!

سلامتم را، در خطر کامل می بینم.

***

دیگر اهمیت نمی دهم
اما به یاد داشته باش:
آدم هایی که حقیقتا به از دست دادن چیزی اهمیت نمی دهند،
مسلما لیاقت داشتن آن را نداشته اند.

Monday, October 08, 2012

1236 - No More Words

One ought to know
the fact that "Iran gained the first place in the world for car crashes" means:

Iran and Iranians not only has reached a failure but became the worst one in the whole world in obeying laws, responsibility as a driver or as a producer, a failure in management, morality, thinking, common sense and behaving as a part of a society, mental health, value of one's life and others and so many other vital issues!

I have No further words!
Thank you!

بهتر است دانست
این که: "ایران در تصادفات رانندگی رتبهء اول را در جهان بدست آورد!" یعنی:

ایران و ایرانی، در قانون مداری، در مسئولیت پذیری هم به عنوان راننده و هم به عنوان سازنده و تولید کننده، در مدیریت، در اخلاق، در گذشت، در تفکر کردن، در شعور، فهم و درک و رفتار انسانی به عنوان جزئی از اجتماع، در سلامت روانی، در ارزش جان و مال خود و دیگران و خیلی از مسائل اساسی دیگر نه تنها به ورشکستگی رسیده بلکه به ورشکسته ترین کشور دنیا تبدیل شده است!

صحبت دیگه ای ندارم!
متشکرم!

Sunday, October 07, 2012

1235 - Some age +

Maturity is a transition
in which one transforms from fearing to get spanked
into one enjoying it!

بلوغ دگرگونی ای است
که شخص در آن به جای ترس از در کونی خوردن،
به شخصی که از آن لذت می برد تغییر پیدا می کند.

Saturday, October 06, 2012

1234 - ABCD

Never discuss politics!
It's either not in favor of Iranian Government, or US, or even both,
These days!

هیچ وقت بحث سیاست را نکن!ا
این روزها یا به مزاق حکومت ایران خوش نمی آید یا آمریکا، یا حتی هر دو!ا

1233 - With Google Blocked

In The age of information,
Ignorance is a choice,
and to us, Iranians, it's a force!

در عصر اطلاعات
جهل و بی خبری یک انتخابه
و برای ما، ایرانی ها، به نظر یک اجبار!ا

Thursday, September 13, 2012

1232 - Jose Feliciano


Last Tuesday was a historic day
on Iran's national TV history!

A Day which they pronounced Andy Murray's name as it is,
Not Andy Mary, nor Andy Moor-eye, nor anything else!

Very Well done!

سه شنبهء گذشته یک روز به یاد ماندنی
در تاریخ تلویزیون ایران بود!ا

روزی که در آن "اندی ماری" تنیسور انگلیسی را همان اندی ماری
و نه "اندی مورای" تلفظ شد، نه "اندی مور ِی"، نه هر چیز دیگری!ا

خیلی آفرین!ا

Monday, September 10, 2012

1231 - Skat

You are so polite as I am,
that when we see a girl,
we stand up
so she has a place to sit.

My dear penis!

تو هم مثل من باشعوری!ا
وقتی یه دختری رو میبینی
بلند میشی
تا اون جایی برای نشستن داشته باشه.ا

شوشول عزیزم!ا

1230 - Everybody way oh!

Back in old times, we used to bang our head against the wall to have such a headache, now tables have turned completely nowadays...

اون قدیما، سرمونو می کوبیدیم تو دیوار واسه یه چنین سردردی، میگن زمونه کاملا عوض شده...ا

1229 - Spam

last note was a duplicate!
Even I don't read my own blog regularly.

Tuesday, September 04, 2012

1228 - F Sharp

Let's plan a mass murder in Iran:

Tomorrow,
let's ask ourselves in our relationships:
Does this person reflects positive energy and makes me happy?
and if not,
have a silver bullet
kiss his forehead goodbye!

بیایید یک نقشهء قتل عام در ایران اجرا کنیم:ا

بیایید از فردا
در رابطه هایمان از خود بپرسیم:ا
آیا این شخص به من انرژی مثبت می دهد و مرا شاد می کند؟
و اگر نمی کند،ا
گلولهء نقره ای را بدهیم
برای خداحافظی پیشانی اش را ببوسد!ا

Saturday, September 01, 2012

1227 - 30 years

During the past 12 hours
I have contacted 14 Iranian girls that I knew
for greeting after a long time!

All of them
and I mean 100% of them
had the same words in common:
"As Usual, like Always, hooom... uhhh..."

It's tragic!
So Tragic!
Do you even call yourself a living creature?
Human being??
To deserve rights, freedom, and cheap chicken and milk?
If you ask me,
You are not even alive enough
to be called a creature!

Act like a cabbage at least!

It's not surprising
that any conversation with you
jams a brake pedal
with ABS technology
in just after 7-8 sentences!

***

The whole thing is even much more interesting
about those who were closer to you!

I hope I'm wrong
and it's just because they are just boring and cold as dead people
but some inner feeling
which has made me nervous to some extent tells me:
As far as we know that Iranians generally
sit on their own ass
and has expectations from god, mother earth, mother nature, you and I
respond to you as if:
You are not welcomed here
after all this long time
and not contacting me!

Someone's gotta have Alzheimer here
that probably there have been something very special
beyond a normal relationship in between
and one side has totally forgotten about it!

Or tell me!
Is it one of those:
Every closure of a man to a woman is just for an intimate relationship and nothing else?
Which that's why you had a couple of tea and coffee with me?!

I don't really want to know!!

***

I don't know what they really are!
but these creatures are
Ridiculously funny;
Their bighead manners and huge expectations of others
and things that give them such horrible self-assurance
makes them only look like a dung bag!

And I am happy
that these days,
every day,
I live like I don't exist in their world at all!

Because I've got friends from Australia to America
Brazil to South Korea
Sweden and England to South Africa
The whole 6 corners of the world
whole 9 yards
and everything in between,
who if they are not like the ones
who need to hear from you at least every week
and if they don't they are gonna ask about you from you and mutual friends,
They are gonna send you messages for your birthday, New year, etc
and individually ask about you every once in a while!

And if they ever received a message
they are going to kindly respond with even though short but complete message
full of positive energy, that would put a smile on your face!

***

And you weirdo!
Whatever you are,
whoever you think you are,
I hope someday you reach that level of maturity
to be able to get a real life for yourself.
I hope you become successful
and if you didn't
Let the distances be as it is now
and if you're not even satisfied with this, let it be even more distant!

PS. It appears to me that when your friend's girlfriend breaks up with him,
she automatically breaks up with you and everyone else!
I never asked why they broke up suddenly
so I will never know why things are broken up for me too
while things are just at the slight calling over the phone level!

Crazy people are all around the world,
but Craziness, is the routine and the trend here!

Yes! It doesn't matter how that BITCH
Saluted you and the rest of the mutual friends
and drank 20 year old wine with you all,
Or how she kissed and hugged goodbye
last time you and your friend were hanging out together,
Next time she's gonna respond your call
like you think to yourself she hasn't even recognized your voice at all!

She was not just a girl named bleep
She was almost a typical one!

در 12 ساعت گذشته
من با 14 نفر از دختران ایرانی ای که می شناختم
بعد از مدتی طولانی
برای احوال پرسی
ارتباط برقرار کردم!ا

همه و همه!ا
منظورم 100 درصد آن ها،ا
در این جمله مشترک بودند که:ا
"مثل همیشه، مثل قبل، هوووم، آه ه ه ..."

غم انگیزه آقا!ا
غم انگیـــــــز!ا
شما اسم خودتان را می گذارید موجود زنده؟
بشر؟؟
که سزاوار حق و حقوق باشید و آزادی و مرغ و شیر ارزان؟
نظر من را بخواهید
شما برای جانور بودن هم،
به اندازهء کافی زنده نیستید!ا

حداقل کلم باشید!ا

بیخود نیست که مکالمهء با شما
بعد از تنها 7-8 جمله
با سیستم
ABS
ترمز می گیرد!ا

***

قضیه اما در مورد آن هایی که نزدیک تر بوده اند
به مراتب جالب تر است!ا

امیدوارم اشتباه کنم
و آن ها صرفا کسل کننده و سرد مثل مرده باشند
اما احساسی درونی
که تا حدی عصبی ام کرده می گوید:ا
از آن جا که ایرانی جماعت معمولا
بر کون خود نشسته
و از خدا و زمین و زمان و من و تو توقع دارد
طوری جواب می دهد که گویی:ا
بعد از این همه وقت
و احوال پرسی نکردن هایت
کسی اینجا تورا نمی خواهد!ا

کسی باید اینجا آلزایمر داشته باشد
که احتمالا چیز خاصی
فراتر از یک رابطهء معمولی
بین ما در جریان بوده است
و یک طرف موضوع آن را فراموش کرده!ا

یا بگویید ببینم!ا
این همان:ا
هر نزدیکی مرد به زنی صرف روابط خصوصی است؟
که شما با این قصد چند چایی با من خوردید؟

نمی خواهم بدانم!!ا

***

نمی دانم واقعا چی هستند!ا
ولی این موجودات
به طرز احمقانه ای مضحکند؛
مغرور و متوقع بودنشون
چیزهایی که به آن ها چنین اعتماد به نفس حال به هم زنی می دهد
آن ها را صرفا شبیه به یک گونی کود پتاس می کند!ا

خوشحالم که این روزها
هر روز
طوری زندگی می کنم
که انگار در وادی های آن ها نیستم!ا

چون دوستانی دارم
از استرالیا تا آمریکا، برزیل تا کره جنوبی، سوئد و انگلیس تا آفریقای جنوبی،ا
تمام 6 گوشهء این جهان بزرگ
و هر آن چه در میانش است
که اگر از آن هایی نباشند
که حداقل هفته به هفته باید حرفی از تو بشنوند
و اگر نشنوند سراغت را از خودت و دوستان مشترکت می گیرند،ا
هر از چند گاهی،ا
به مناسبت های مختلفی چون سال نو، یا غیره
پیغام تبریک می فرستند و شخصا از حال ات جویا می شوند!ا

و اگر پیغام دریافت کرده اند
با خوشرویی تمام و انرژی مثبت پاسخی کوتاه و کافی می دهند
آنقدر که لبخندی بر لبت بگذارند!ا

نه اینکه بدتر عصبی ات کنند
و از خودت متنفر!ا

***

و تو فرد عجیب!ا
هر کسی که هستی،
هر چیزی که فکر می کنی هستی،ا
امیدوارم روزی آن قدر به بلوغ فکری برسی
که بروی برای خودت "زندگی" جمع و جور کنی.ا
امیدوارم که موفق شوی
و اگر نشدی
بگذار فاصله ها در همین اندازه بماند
یا اگر راضی نیستی حتی بیشتر از این شود!ا


پی نوشت:ا
عجالتا وقتی دوست دختر سابق دوست شما،ا
با دوستتان به هم می زند،ا
خودبه خود یعنی با شما هم به هم زده است!ا
من که هیچ وقت نپرسیدم چرا به هم خورد،ا
بنابراین هیچ وقت نخواهم دانست
چرا اوضاع با من تا حد تماس های تلفنی کوتاه هم به هم خورد!ا

آدم های دیوانه همه جای دنیا هستند،ا
در اینجا ولی دیوانگی مد روز و روتین زندگی است!ا

بله! مهم نیست که اون "بــــــــچ چ چ چ" آخرین بار توی دورهمی
چطور به شما و بقیه سلوت داد و شراب 20 ساله خورد
و موقع خداحافظی
رو بوسی و بغل و این حرفا،ا
دفعهء بعد طوری جواب تلفن شما را می دهد
که حتی فکر می کنید شما را نشناخته است!ا

او تنها یک دختر به نام فلان نبود،ا
تقریبا یه دختر تیپیکال بود!ا

Wednesday, August 22, 2012

1226 - Breaking news: Massacre in Tehran

Let's plan a mass murder in Iran:

Tomorrow,
let's ask ourselves in our relationships:
Does this person reflects positive energy and makes me happy?
and if not,
Give him/her a silver bullet
to kiss goodbye!

بیایید یک نقشهء قتل عام در ایران اجرا کنیم:ا

بیایید از فردا
در رابطه هایمان از خود بپرسیم:ا
آیا این شخص به من انرژی مثبت می دهد و مرا شاد می کند؟
و اگر نمی کند،ا
گلولهء نقره ای را بدهیم
برای خداحافظی ببوسد!ا

Wednesday, August 15, 2012

1225 - Break Me Down

Let the clowns stay ridiculous
and I be that tall stone statue!

Because the last thing
she got from me
is one sleeping together
that she always yearned for
but never experienced!

بگذارید دلقک ها مسخره بمانند
و من هم همان مجسمهء بلند سنگی!ا

که آخرین چیزی که
از من به یادگار دارد
یک بار همخوابگی ای بود
که همیشه می خواست
و هیچ وقت تجربه نکرد!ا

1224 - Be The change you want to see in the world!

We do change as you do human.

Even though not in the way you like us to.

ما هم مثل شما انسان ها تغییر می کنیم.ا

گرچه نه لزوما به آن شکلی که شما می خواهید.ا

Tuesday, August 14, 2012

1223 - Earth Quake in Iranاین روزها
فیس بوک ایرانی ها
پره از عکس های زلزلهء شمال غرب ایران.ا

تمام عکس ها 2 چیـــــــــز در اشتراک دارند:ا
ا1. دلخراش بودن تمام آن ها.ا
ا2. ا دارا بودن زیرنویس های گلایه مند از خدا!ا

***

می دونید
من اون گاندیه نیستم
که بخوام الان یه نطق گندهء مشابه بکنم
ولی درد من از مردمیه
که از عقل خدادادی شان
به جای استفاده در جهت تغییری که به آن نیاز دارند
تنها برای توجیه و ربط دادن سهل انگاری و کم کاری های خودشان
به خواست خدا استفاده می کنند!ا

قضیه به این دردناکی ختم نمیشه،ا
در سطح های پایین تر کشور
در جوامع شهر های کوچک
اوضاع به مراتب وحشتناک تره.ا
هیچ وقت فراموش نمی کنم
در زمان فاجعهء زلزلهء بم
وقتی بغض گلویم را می فشرد
مردمانی را دیدم که درست در صورت من دهانشان را باز کردند که:ا
خب مردم اونجا اکثرا دنبال قاچاق مواد (اهل فساد، گناه و در نتیجه مستحق قهر خدا) هستند.ا

***

بدبختی ایران ثروتمند بودن سرزمینش
و فقیر بودن مردمانشه،ا
مردمانی که باور دارند حق داشتن بهترین ها را دارند،ا
اما تنها روی کون مبارک می نشینند،ا
و کارها، خواسته ها و آینده شان را بر کلمهء "انشاالله" پایه ریزی می کنند.ا
با زندگی نکبت بار و بی روح و ساکن خود کنار می آیند،ا
و هر کسی را بتوانند همراه خود و هم صحبت بحث های رقت انگیز خود می کنند،ا
و اگر فردا در این بین، پیشرفت تو را دیدند ناراحت می شوند و حسادت کرده،ا
و برای پایین کشیدن و خورد کردن تو تلاش و دشمنی را آغاز می کنند!ا

اگر موفق نشدند برای داشتن زندگی بهتر یا جواب گرفتن،ا
مدتی مومن می شوند و نماز می خوانند و دعا می کنند
و آه هنگام که جواب نگرفتند و به مشکل بزرگی برخوردند،ا
ایمان و اعتقادشان را از دست داده کافر می شوند
و گلایه مند از خدا و عدل و نظم جهانش
که چرا این همه سر آن ها می آید!ا

***

شما بروید در فیس بوک عکس لایک کرده و به اشتراک بگذارید
یا از صدا و سیما گله کنید که کاری انجام نمی دهد
انگار که شما اهمیت می دهید و دارید کاری انجام می دهید،ا
وقتی همزمان کار اصلی را آن امدادگر یا افرادی انجام می دهند
که دارند خون، آب، نان و... را با دست خودشان به آن مناطق می رسانند.ا

***

این عکس فوق العاده است
کاش برای عکاسش احمد خرم نژاد، و کارش، ارزش قائل باشیم.ا

1222 - A few words on London Olympic


A Few highlights of Iran and London Olympics 2012:

If I still had a little religious tendency left in me,
I threw it up completely by watching the cliche talks
of the Iranian Champions and their families on TV
saying how only act of god and divine forces did that...

***

Only Maral Feiz bakhsh
Iranian Women competing in 4 x 400m Relay for Germany's team!

***

I wonder how those few remaining Iranian Athletes
who were present at the Olympic's closing ceremony
are going to give a religious cliche' speech
suitable for Iranian national TV reporters
after watching Jessy J's Sexy body and all those unseeable, seen!

در حاشیهء المپیک:

اگر هنوز ذره ای دین در درونمان داشتیم
آن را هم با دیدن صحبت های کلیشه ای مذهبی
مدال آوران ایرانی و خانواده هایشان بالا آوردیم...ا

***

فقط مارال فیض بخش
دوندهء دوی امدادی تیم ملی آلمان!ا

***

آن چند ورزشکار ایرانی
حاضر در مراسم اختتامیهء المپیک
بعد از دیدن اندام سکسی "جسی جی" و دیدن تمام آن همه نادیدنی ها
چطور می خواهند در فرودگاه امام خمینی حاضر شوند
و صحبت های کلیشه ای مذهبی در خور خوراک رسانه های داخلی کنند؟اا

Sunday, August 05, 2012

1221 - This is not a holy book verse

And "God"
accepts anyone he wants as his yoke
and rejects anyone he does not,
and bow for the best of them.

***

The Worst of you (women) are the most demanding ones precisely!
When you persist on having something
while you are not in a position to make orders, you threat your god
even though you only look like a crybaby!
Don't you see?

و "خداوند"ا
هر کسی را بخواهد به بندگی خود می پذیرد
و هر کس را بخواهد (از خود) می راند
و در برابر بهترین شان سر تعظیم فرو می آورد.ا

***

بدترین شما (زنان) همانا دیمندینگ ترینتان است!ا
آن هنگام که چیزی را باپافشاری خواستارید
و در حالی که دمتان گیر است (و قدرتی ندارید) خدای خود را تهدید می کنید
در حالی که تنها به مانند یک بچه به نظر می رسید!ا
آیا نمی بینید؟!ا
افلا تبصرون؟

1220 - You'll be mine

Trust your man's hands
when they circle around your waist
Trust his hands
when in his arms, they go down in your back pockets
and keep them still;
and So do many other things, specially the time

به دستان مرد ات اعتماد کن
وقتي از پشت بدور كمرت حلقه میشه
به دستانش اعتماد كند
وقتي توي بغلش، وارد جيب های پشت شلوارت مي كنه
و همونجا نگه مي داره؛
تو و ضربان قلبت و خیلی چیزهای دیگه حتی زمانو

Friday, August 03, 2012

1219 - Estranged

If you ask about me and my type
I shall say
I never saw any of the greatness of Iran!

It was all the great characteristics
and high personality of our parents
who was like they were
raised in a society other than Iran
and raised us the same way, even better.

The world we knew out there
was always in total contradiction,
way too dark and ofcourse
too sad than our warm private family atmosphere!

In a situation this despicable
How can you expect me
to respect the kind of people
who doesn't respect for which
that are the very basic values of life?

Either they have forgotten about it little by little
or maybe they even did not learn about it at all,
like so many of my generation,
who live like they a a bunch of sperms
that were supposed to go down and waste
but accidentally were happened to burst right into this world,
this corner of the world,
with no warden around!
Now they have even become an actual problem
Beasts Full of holes in their souls
and their Morality,
psyche
and behavior!

They have made a world in which
There is no erotism
There is no satisfaction
There is no soul
Or psyche.
And about behaviour...
there is no maturity in behaviours,
and not a bit sense of responsibility!

In a word,
there is no awareness or recognition of one's human self!

This is where you look full of sick obsessions
and unsolved knots,
and I
simply look like a rude, vile, traitor, motherfucking son of a bitch...

who if we look at ourselves fairly,
in some senseless manner, even stupid
have a right to be what we are, truely!
Ha ha ha ha

***

What I learned or was exposed to in my childhood
I barely forget after all these years.
As a child I saw something
like a light in the dark
like a sweet memorable taste in our constant bitterness of our fates
or any other contradictory description you could think of!
and I always tried to keep that little flame alive and lightened
while so many people around me
went and built their lives
on the basis of the absolute darkness of the sick life on this corner of earth,
or adapted themselves with,
just for means of getting to know the rules of how world really works out!

Although we both gained nothing;
Neither did I found that valuable thing
that I always yearned for something alike,
nor did them who blindly went to find a way
that this only dark weird world they ever knew would work for them
but faded away in darkness and gone with the way the wind blew.

But there is one thing here
which makes all the differences between us
and that is:
Not only I didn't lose mySELF,
I did not lose that little lighting flame either!

Have a wonderful "Night"!

از من و هم تیپ هایم بپرسید
باید بگویم
از بزرگی ایران چیزی ندیدیم!ا

همه اش بزرگ منشی پدران و مادرانمان بود
که انگار قبل از این
در جامعه ای غیر از ایران بزرگ شده
و ما را هم به همان شیوه، حتی بهتر بزرگ کردند.ا

دنیایی که ما آن بیرون شناختیم
همیشه در تضاد کامل
تاریک تر و صد البته
غم انگیز تر از جمع گرم و خصوصی خانواده مان بود!ا

در موقعیتی چنین نفرت برانگیز،ا
چطور می توانید از من توقع داشته باشید
برای مردمی ارزش قائل باشم
که برای من و ارزش های واضح انسانی
ارزشی قائل نیستند؟

ارزش هایی که یا کم کم فراموش کرده اند
یا شاید هم هیچ وقت یاد نگرفته اند
مثل خیلی از این هم نسل ها،ا
که چنان زندگی می کنند
که گویی یک سری اسپرم بوده اند
که تصادفا هل داده شده اند در این دنیا،ا
این گوشه از دنیا،ا
بدون صاحاب!ا
حالا شده اند یک مشکل بالفعل
یک موجود پر از خلا های روحی
اخلاقی
روانی
رفتاری!ا

دنیایی ساخته اند که در آن
هیچ اروتیسمی نیست
هیچ چیز ارضا کننده نیست
روحی نیست
روانی نیست
و رفتار...ا
نه بلوغ و پختگی رفتاری هست
و نه هیچ گونه مسئولیت پذیری کرداری!ا

در یک کلام
هیچ شناختی از خود انسانی نیست!ا

همین جاست که شما ها پر از عقده های روانی
گره های کور و باز نشده به چشم می آیید
و من
به سادگی یک فرد شرور، گستاخ، دهن گشاد و وطن فروش، مادر به خطا...ا

که به طرز مضحک و احمقانه ای
هر دو طرف برای بودن آنچه که هستیم
واقعا حق داریم!ا
ها ها ها ها ها

***

چیزی که در بچگی با آن آشنا شدم را
در طول سال ها به زحمت فراموش کردم،ا
در بچگی چیزی را دیدم
بمانند نوری در تاریکی
مثل مزه ای شیرین و به یاد ماندنی در تلخی همیشگی تقدیر لعنتی مان
یا هر تعبیر دیگری همینقدر متضاد!ا
همیشه سعی کردم نورش را زنده و روشن نگه دارم
در حالی که خیلی ها دوروبرم رفتند و
به خاطر پیدا کردن رگ خواب دنیای بیمار این ور دنیا،ا
زندگیشان را بر اساس تاریکی اش بنا کردند و وفق دادند.ا

اگر چه هیچ کدام چیزی بدست نیاوردیم؛
نه من آن چیز ارزشمندی
که همیشه مشابه اش را می خواستم، یافتم
نه آن هایی که ناگزیر برای پیدا کردن روش زندگی
در تنها دنیای عجیب و تاریکی که شناخته بودند
کورمال کورمال با جهت باد رفتند یا برده شدند و محــــــــو!ا

اما یک چیز اینجاست
که تفاوت ما دو تا رو با هم مشخص می کنه
و اون هم اینکه:ا
من نه خودم را از دست دادم
نه آن کورسوی نور را!ا

ا"شب" تان خوش!ا

Monday, July 23, 2012

1218 - Burning Ashes

At night,
The sound of making love Frogs,
is owls' dinner bell in deed.

شب هنگام
نوای عشق بازی قورباغه ها،ا
همان زنگ شام جغد هاست.ا

Sunday, July 22, 2012

1217 - Spank it Baby

A Good Vodka
Always does it's work well.

In a party,
we might be suit up well,
wearing shirts and ties
but that doesn't stop us from
unfastening our belts
and pulling down our pants
to scare off the neighbor across, that nosy bitch!

***

-Do you think this would work, now that she's a doctor and seen too much?
-Are you really going to pull your pants down?
-Yeah, you scared?
-no way! You go ahead, I make my own move with my ass!

یک ودکای خوب
همیشه کار خودشو خوب انجام میده.ا

ممکنه توی پارتی تیپ رسمی داشته باشیم
پیرهن و کراوات زده
اما این دلیل نمیشه
از باز کردن کمربند
و پایین دادن شلوار
برای رم دادن زنیکهء فضول همسایه روبرویی ابایی داشته باشیم!ا

***

ا-فکر می کنی زنه چون دکتره و زیاد دیده، بیخیال بشه؟
ا-می خوای شلوارتو جدا بدی پایین؟
ا-آره تو سختته؟
ا-عمرا! برو منم با کون براش حرکت میام!ا

Tuesday, July 17, 2012

1216 - Not just a Bronx tale!

The saddest thing in life is wasted talent
and wet toilet paper!

غم انگیز ترین چیز در زندگی یک استعداد حروم شده است
و دستمال توالت خیس!ا

Saturday, July 14, 2012

1215 - of Toast, Butter & Rock n Roll

The tune:
I Am Mine,
From the band: Khaki Doggy afternoons, when another fucked up girl has proposed to you with open legs!

Hmm...
The name is
Suspiciously long?

You google the name
I search
G:\Mein Music
To listen
And become an unrelenting
self centered
stubborn
crazy person
belonging to our own selves only!

آهنگ
I am Mine
از گروه: بعدازظهرهای سگی خاکی، که باز یه دخترهء داغون با لنگ باز بهت پیشنهاد دوستی داده!ا

آمم...ا
به طرز مشکوکی
دراز شد اسمش؟

شما اسم آهنگو گوگل کنین
من سرچ کنم تو
G:\Mein Music
گوش کنیم
بریم بشیم یه موجود نرم نشوی
خود محور
کله شق خر گاو
مال خودمون و بس!ا

1214 - Head in the clouds

اون روز کاملا یه روز ونکی معمولی بود.ا

پلیس امنیت اخلاقی (!) داد می زد کلانتری محل دو نفر!ا
ترجیحا دختر.ا

رانندهء تاکسی ولی
تورو با اشارهء دستاش می گرفت و به زور می انداخت تو ماشین
ببرتت تجریش.ا

و منم که عمرا 2 دقیقه قبل
از ماشین -همون بار آندرگراند سیار- رفیقم "گاگو" پیاده شده بوده باشم.ا

بی گناهه، بی گناه!ا

Monday, July 09, 2012

1213 - If it hadn't been for love

You know
When you're a hitchhiker,
A loner traveler, road tripper,
it's great to have someone in this world who'd worry about you
It's great to have some people in this world who ask each other about you.
It's great to have people who tell you: "you can sleep in my bed!"
either out of great hospitality
or just lustfully complimenting your curly hair!

It's great to know women who take their own breaks
and also know that they are not the only ones and
you need your own timeout too,
and you're sure that you will get back together again sooner or later!

lovable ladies...

می دونی
وقتی یه هیچ هایکری
یه مسافر که تنهایی مسافرت کردنو ترجیح میده، همچنین جاده هارو،ا
خیلی مهمه که کسی رو داشته باشی تو این دنیا که نگرانت بشه،ا
خیلی مهمه که کسانی رو داشته باشی که احوالت رو از همدیگر می پرسن،ا
خیلی مهمه که آدم هایی رو داشته باشی که بهت بگن: " می تونی تو تخت من بخوابی"ا
حالا یا از روی مهمان نوازی زیاد،ا
یا برای تعریف کردن از موهای فر ات، با امیال و احساسات آتشین.ا

خیلی مهمه که زنانی رو بشناسی که یه وقتایی می خوان با خودشون باشن
و همچنین می دونن فقط خودشون نیستن
و یه وقتایی تو هم می خوای با خودت باشی.ا
و البته می دونی که حالا زود یا دیر دوباره میاین سراغ هم و ارتباط برقرار می کنین!ا

این زنان دوست داشتنی...ا

Sunday, June 17, 2012

1212 - Let's give hurt another try

I know it hurts to hear,
but I'm too much of a man
you can handle,

If I could change,
and If you could change,
Things would change.

It's a matter of nature.
Natures are not to change
They are the base of instincts and tendencies.

می دانم شنیدنش درد دارد
اما من مرد تر از آنم که
تو بتوانی از عهده اش بر آیی!ا

اگر می توانستم تغییر کنم
اگر می توانستی تغییر کنی
مسائل می توانستند تغییر کنند.ا

اما موضوع طبیعت است.ا
طبیعت ها برای تغییر پیدا کردن نیستند
آن ها اساس غرایض و تمایلات هستند.ا

Friday, June 15, 2012

1211 - Ridin' On the Fast lane

Life is short.

for some,
it's even shorter...

زندگی کوتاست.ا

برای بعضی،ا
حتی کوتاه تر...ا

Sunday, May 06, 2012

1210 - Rules, Bloody Rules

I am glad I am not a woman.

So that I don't have to bear with a man like myself
That If I tell him I hate him,
He is going to walk off easily,
And If I say I love him,
He's gonna even run away!

من خوشحالم که یک زن نیستم.ا

چون مجبور نیستم مردی مثل خودم را تحمل کنم
که اگر به او بگویم از تو متنفرم
به راحتی راهش را می کشد و ترکم می کند
و اگر بگویم عاشقش هستم
از من فرار خواهد کرد!ا

Monday, April 30, 2012

1209 - About Another Girl

You know how a girl's giant boobs can lose their volume down to one third?

By knowing the boy she has a crush on, is not showing up at the party that night!

آیا می دانید چطور حجم ممه های گندهء یک دختره، می تواند به یک سوم کاهش یابد؟

با دانستن اینکه پسری که بهش دلبسته شده، اون شب به پارتی نمیاد!ا

1208 - About a Girl

Yeah I did asked the girl to send me a video of her naked
Just to see how serious she is about her craziness over me!

What??
Girls tell us men things they don't mean, Just to evaluate!

البته که من از دختره خواستم یه ویدئو از خودش برام بفرسته برهنه
تا ببینم چقدر تو این دیوونگیش سر من جدیه!ا

چته؟؟
دخترا هم به ما مردا یه چیزایی میگن که لزوما اون معنی رو نمیده،ا
صرف اینکه یه چیزایی رو تخمین بزنن!ا

Thursday, April 05, 2012

1207 - Don't you fuckin' fuck with me!

عجالتا آقای هاشمی رفسنجانی
سابقا نامه ای ننوشته بوده اند به امام (ره) که بخوان بگن:ا

ا"درست نیست اگر روزی از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند
این موضوع باعث شود
اخبار فوتبال این کشور در بخش خبری 13:15 نادیده گرفته شود"؟ا

1206 - Who's your daddy?

عزیزم! بابات اومده!ا
چی چی آورده؟
سکس تُی و کاندوم!ا
با طعم چی؟
هلو!ا

Monday, March 26, 2012

Monday, March 19, 2012

1203 - But there is a hole inside my heart

Some want to lose their virginity with me,
Who am I going to lose my own virginities with, then??

بعضی می خواهند باکرگی شان را با من از دست بدهند،ا
پس من باکرگی های خودم را با چه کسی از دست بدهم؟؟

Thursday, March 08, 2012

1202 - Tangled up in blue

Avoid me,
My thoughts are tempting and repressive.

You'll end up hurting yourself
if you are not adventurous enough.

از من دوری کنید،ا
افکار من وسوسه انگیز و سرکوب گرند.ا

اگر به اندازهء کافی ماجراجو نباشید،ا
تنها به خودتان آسیب خواهید رساند.ا

Friday, February 17, 2012

1201 - You never washup after your speeches

The Egyptian girl on the left,
gulped her sip of whiskey
And before she was able to talk,
she shook her index finger in disagreement
stopped us right there
took a breathe and said:

"NO! No! No! No!
Egyptians are not cool,
WE are cool!
Iranians are not cool,
YOU are cool!"

دختر مصری سمت چپی
ویسکی توی دهانش رو سریع پایین داد
و قبل از اینکه بتونه حرف بزنه
انگشت اشاره اش را به علامت مخالفت تکان داد
همونجا صحبتمون رو قطع کرد
و وقتی نفسش بالا آمد گفت:ا

ا"نه! نه! نه! نه!ا
مصری ها آدم های باحالی نیستند
مـــــا، آدم های باحالی هستیم،ا
ایرانی ها آدم های باحالی نیستند
شما دوتا، آدم های باحالی هستین!"ا
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm