Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Saturday, July 31, 2010

993 - Don't (you fkn') Cry

There ain't no innocent girl!

It's all them
bringing up some sort of mannish bastardness feeling in you!

دختر معصومي وجود ندارد!

همه اش نوعي احساس مادرقحبگي مردانه است
كه درون تو بوجود مي آورند!د

Thursday, July 29, 2010

992 - Prostethics (AKA Re-decon-recon-de>>struction)

بازنوشتي آزاد از نوشته اي خلاقانه و دوست داشتني:

هميشه صبح شدن براي طبيعت آسان ترين كار است و براي خيلي ها از جمله او و من سخت ترين كار. همين كه خورشيد يك سانتيمتر از افق بالاتر مي آيد انتظار ساعت شماطه دار بي ملاحظه و بي مهر براي بيدار كردن من و او به سر مي رسد. امروز هم از آن روزهاي گرم و مرطوب تابستان است كه مي توان رويش جلبك را لابلاي رطوبت ملافه ها، روي پوست و البته خطوط بدن كاملا حس كرد! صبح فرداي شب هاي مستي است كه آدم را مجبور مي كند براي جمع و جور كردن خودش براي بيرون رفتن از خانه، به دنبال هر تكه اش در گوشه اي از آپارتمانش بگردد و امروز يكي از همان صبح هاي اوست.

دست چپش را مي بينم كه كورمال كورمال به قصد فشردن گلوي ساعت شماطه دار روي ميز مي خزد. از ميان چشمان تقريبا بسته ام بدن بدون سرش را مي بينم كه بايد بلند شود و آن تيكهء اصلي را پيدا كند. آها! زير بالش است! گر چه بيشتر به يك كپه موي به هم ريخته مي ماند! مي توانم شمايي از سينهء سمت راستش را سر جايش ببينم، اما او فكر مي كند لنگهء سمت چپش را گم كرده است، شايد زير تخت است، احتمالا مثل بادكنكي پر از آب كه در ديوانه بازي ديشب به جاي تركيدن براي خودش يه جايي غلطيده. بلند مي شود و تمام آن رشته هاي رگ و عصب بند مانند سرش را با دقت خاصي به همان هاي گردنش محكم گره مي زند طوري كه پوست گردنش صاف بماند. گوشش تا شده، اتو مي خواهد، اتو بخار. يك پايش را از زير شكم من بيرون مي كشد و من را به سمت ديوار مي غلطاند، اهميت نمي دهم و پتو را روي سرم مي كشم و آن را بيشتر از هر چيز مي خواهم و نور آفتاب را كمترين چيز ممكن! يك پاي ديگرش را نمي دانم از كجا در مي آورد كه چند لحظه بعد از جفت كردنشان، صداي "آها" يش را مي شنوم دال بر پيدا كردن سينهء چپش!!! چي؟؟؟ كجا؟ كنار پنجره! اين كه ديشب كجا خورده و به قول خودش كمانه كرده و آنجا افتاده خود از آن حرفاست! اما از آن بالاتر احساس مي كند همين چند دقيقه آفتاب صبح، رنگ آن را عوض كرده است! خداي من! اين زن ها واقعا يه چيزيشان مي شود، بس كه وسواس دارند! قضيه مثل همان سوال كليشه اي معروف شان است: "عزيزم، به نظرت من چاق شده ام؟" اگر فكر مي كنيد چاق شده ايد پس حتما شده ايد، ديگر چرا مي پرسيد؟ واقعا چه كسي اهميت مي دهد؟ من كه نمي دهم! زير پتو، با چشم بسته مي گويم: "عزيزم تو فوق العاده اي و آن ها فوق العاده اند!" و به خودم مي گويم اين موقع صبح ديگر چه وقت اين جور سوال هاست؟
شايد چيزي زير لب زمزمه مي كند و اگر چه نمي بينم، حتما نگاه مايوسانه اي هم به من مي اندازد. با راه رفتني مثل راه رفتن روي بطري هاي ويسكي، خودش را به حمام مي رساند و مي شنوم كه وان را آب مي كند و حتما دارد چند تايي از آن همه انواع بطري را كه نمي دانم اكثرشان چه مصرفي دارند را استفاده مي كند و چند لحظه بعد بيرون مي آيد. لباس هاي امروزش براي خودنمايي در خيابان منتظرند. او خودش را در آن ها جاي مي دهد و در چارچوب در با لحني شيرين و دلنشين چيزي به من مي گويد، او را مي بينم كه ظاهرش خوب، آراسته، هم رنگ و هم آهنگ است. در را مي بندد و با محو شدن صداي كفش هايش و فرارسيدن سكوتي شيرين، من ديگر به نور آفتاب صبح فكر نمي كنم.د

Wednesday, July 28, 2010

991- Anybody Seen My Baby?

- Don't You wanna make a u-turn?!
- No, I wanna steal you a lil bit!

د- نمي خواي دور بزني؟!
- نه، مي خوام يه كم بدزدمت!د

Tuesday, July 27, 2010

990 - Attack

I am fond of you!
You can be hurt.

Others claim they're hurt for no proper reason.

تو را خوش دارم!
تو را مي شود آزار داد.

ديگران بي آنكه شايسته باشند، مي گويند آزرده هستند.د

Sunday, July 25, 2010

989 - Reign O'er Me

The Beginning of all the gracious things
is in fact the beginning of their end.

Like good social relationships, the first time you feel
that you get along pretty well together.
Like the beginning of a concert in some other country
that you chose it to so many other things,
Which when the band members show on stage, Moments start to countdown.

To be understanding this,
You don't necessarily need to have attended at Slash's concert in Ireland for instance
in which they play Thin Lizzy's "Are you ready?" at the end of the show and in the encore,
so that you'd feeling that this last "Are you ready?", is just the beginning!
Though you start getting yourself ready in those very last minutes
that keep your crazy ass spirit guaranteed for a couple of months
with the memories of this fucking great trip.

You know,
If you want to look at this Glass-wise
It's not even seeing the empty or full half of it
In fact it's a glass which is upside down.

An upside down glass
has no empty or full half.
And If you feel there is something wrong about it,
You must be floating in outer space!

آغاز تمام چيزهاي خوشايند،
در واقع شروع پايان آن هاست.

مثل روابط انسان ها همان لحظه اي كه براي اولين بار فكر مي كني
با هم خوب جور هستيد.
مثل شروع اجراي كنسرتي در خارج از كشور
كه ترجيحش دادي به خيلي چيزها،
كه وقتي گروهش روي صحنه ميان، لحظات شمارش معكوس مي كنند.

براي فهم اين موضوع
لزوما نبايد كنسرت اسلش رفته باشي توي دابلين مثلا
كه آهنگ "آماده اي؟" تين ليزي رو آخر كار بخونن در شروع "انكور"
تا اينطور بهت القا شه كه اين "آماده اي" آهنگ آخري، انگاري تازه اولشه!
گرچه كه در اون لحظات آخر تو خودتو آماده مي كني
كه با خاطرهء اين سفر لعنتي،
روح كله خرتو تا چند ماه بعد گارانتي نگه داري.

مي دوني،
ليواني هم بخواي به قضيه نگاه كني،
موضوع اصلا ديدن نيمهء پر يا خالي ليوان نيست
در واقع اين ليوانيه كه وارونه ست.

ليواني كه وارونه است
ديگر نيمهء پر يا خالي ندارد.
اگر فكر مي كني غير از اين است
تو حتما داري در فضا سير مي كني!د

988 - Living Alone

Got to go investigate
if there live "friends" in the houses around.

I don't like to be Neighbor's "Ugly Naked Guy".

بايد بروم تحقيق كنم
كه "دوستاني" در خانه هاي اطراف زندگي نمي كنند.

خوش ندارم "پسر زشت، كون برهنهء" محل باشم!د

987 - Hyacinth House

We are kind of mammals
who's got feelings for
Dangling things!

986 - F-YOU-C-K

Where did this word, "Copulate" come from?

Some "Couple" using some bed as a "Catapult"?

What kind of person would come up with that???
Making up some word,
Concentrating on the stretching sound of woods
in between of such a mind and breath taking activity!

Heh!
A Bored Man, Son! With one of these ordinary boring women, all over him!

Saturday, July 24, 2010

985 - Moon, Keith Moon

When percentage reaches 40
And dose got higher,
It's nothing but: Animal Tranquilizer

درصد كه به 40 و بيشتر رسيد
دوز كه بالا رفت،
مي شود: بيهوش كنندهء حيوان

Thursday, July 22, 2010

984 - Sometimes I wanna kill

Don't damn me
when I speak from the depths within.

It's not fair
to see you and your head empty
and myself, full of feelings of throwing up!

I want to
want to see you full of shit
While feeling relieved
gotten threw up!

من را لعنت نكنيد
وقتي از اعماق درونم حرف مي زنم.

اين عادلانه نيست
كه مغز شما خالي باشد،
و من پر از حس تهوع!

مي خواهم
مي خواهم شما را پر از كثافت ببينم
وقتي از تهي شدن
احساس راحتي كنم.د

Tuesday, July 20, 2010

983 - Backyard Babies

There were and there are Characters that we like and adore
but Can't get along with 'em.

You know,
Not All the good things are necessarily good for you.

بوده اند و هستند كاراكترهايي كه دوست مي داريم و مي ستاييم
اما نمي توانيم با آن كنار بياييم!

مي داني؟
هر چيز خوبي ضرورتا براي تو خوب نيست.د

Monday, July 19, 2010

982 - Dust n' Bones

it took me the pain of 16 cracked and broken teeth
and a jaw that doesn't function the way it used to
to maintain a balance between my emotions and wisdom
to ask myself on the 5th day after election fraud:
"Who the hell am I really paying this price for?"
When there was no oral support.

That very day which was the only day
that I found myself having something in common with a girl in traditional cover Chador:
Running the same direction for our lives
When bullets were chasing just a few meters behind.

***

It was even before the election
people who were blinded by colour of green instead of blood
people so deaf and so blind
that their pouring emotions and their paralyzed brain,
had taken away the will to ponder.
They couldn't take any other takes and alternative views
nor the power to control the words that were rolling out their mouth.
Those with their own absolute and inherent Nothingness
threw stones
and labeled traitor,
and pointed fingers
not seeing at all
that they are pointing their 3 other fingers at their own selves!

So Called "Patriots" of yesterday
Who are running away from the fatherland
way much faster that The traitor me!

***

It doesn't even need to mention after the election
that it was all headless chickens who were running blind
didn't know where to get their rage and hatred
and who to put it on
Who got killed, raped and all those tense scenes
that words can't describe.

***

Does it even matter?
When I don't find anything
that I could spare it a little feelings of belonging today,
And Can't seem to find any roots in yesterday
and a place in tomorrow.

I never felt like I belonged
And I never will.

درد 16 دندان ترك خورده و شكسته، لازم بود
و فكي كه ديگر مثل سابق روي هم نمي آيد
تا روز پنجم بعد از انتخابات بالانسي برقرار كنم
بين احساسات و عقلم تا از خودم بپرسم:
"براي چه كسي دارم اين بها را مي پردازم؟"
وقتي هيچ ساپورت لفظي وجود ندارد.

همان روزي كه در واقع تنها روزي بود كه
خودم را با يك دختر چادري در يك چيز مشترك ديدم:
دويدن در يك جهت براي زنده ماندن
وقتي گلوله ها چند متر عقب تر دنبالمان مي كردند.

***

حتي قبل از انتخابات بود
آدم هايي كه جاي خون،
رنگ سبز جلوي چشمشان و عكس هايشان را گرفته بود
آدم هايي چنان كر و چنان كور
كه احساسات فوران شده و مغز فلج شده شان،
قدرت تعمق را از ايشان گرفته بود.
نه طاقت شنيدن حرف ديگري داشتند
نه اختيار حرف هايي كه برزبانشان مي آمد
همان ها كه با "هيچي" ذاتي درونشان
سنگ زدند
برچسب زدند خائن،
انگشتانشان را نشانه گرفتند
و هيچ نمي ديدند
سه انگشت ديگرشان را به سمت خودشان گرفته اند!

"وطن پرست" هاي ديروز
كه امروز براي فرار از سرزمينشان
از من خائن سريع تر مي دوند!

***

بعد از انتخاباتش ديگر گفتن ندارد
مرغ هاي سركنده اي كه بي هدف مي دويدند
و نمي دانستند جنون و خشم فزاينده شان را به كجا ببرند
و سر چه كسي خالي كنند
كشته شدند، هتك حرمت شدند، و تمام آن صحنه هاي پر استرسي كه...
كلمات توان توصيفش را ندارند.

***

چه اهميتي دارد؟
وقتي امروز
كوچكترين چيزي كه
بتوانم به آن ذره اي احساس تعلق داشته باشم را پيدا نمي كنم،
نمي بينم ريشه اي در ديروز
و جايي در فردا.

مني كه هيچ وقت احساس تعلق نداشته ام
و هيچ گاه نخواهم داشت.د

Sunday, July 18, 2010

981 - Don't Say Bitch, Biaaatch!

How many other fragile persons should I go justify in my life that this:
"I need some time on my own."
is not one of those kind of "Selfishness" attitudes, God Knows!

اينكه بنده در زندگي بايد چند شخصيت شكنندهء ديگر را بروم مجاب كنم كه اين:
"من يه مدت مي خوام با خودم باشم"
از آن دسته اخلاقيات "خودخواهانه" نيست، خدا مي داند!د

Thursday, July 15, 2010

980 - Crash

Make up is just an excuse!
I can't stand you looking at me,
I've got no choice
Gotta find a decent piece of wall to hit your horrible face.

آرايش بهانه است!
تحمل نگاهت به خودم را ندارم.
چاره اي ندارم
بايد يك ديوار خوب براي كوبيدن به صورت وحشتناكت پيدا كنم!د

Wednesday, July 14, 2010

979 - Jesus Doesn't want you for sunbeam

كم كم نزديك مي شويم
به آن حس سگي ملكوتي
كه من خودخواهم و بي مهر
و تو و تمام آدم هاي هم جنس نا جنس ات
پر از نياز و حس ندامت در برابر پروردگارتان!

توبه كنيد
اي توبه كاران
كه هستي شما خود گناهي كبيره است!

توضيح: ادبيات اصيل معاصر ايراني، ترجمهء خارجي ندارد.د

Tuesday, July 13, 2010

978 - To be achieving something you could never have

Last night, My Lazy ass
confessed to me with total honesty:
I may not have what it takes
to wake you up early and get you to the highest hill in town to watch the sunrise,
but I might be able to
get you there to see the sunset instead
wishing that you look at the it
As the final sunset to all the days you never wanted!

I slapped my butt
and told him:
Let's go!

Then I got my Music player and Car keys...

ديشب باسن تنبلم
در كمال صداقت به من اعتراف كرد:
شايد من آنقدر وجودش را نداشته باشم
كه تو را صبح زود براي ديدن طلوع آفتاب روي بلندترين تپهء شهر ببرم،
در عوض مي توانم اين كار را براي تو
به هنگام غروب آفتاب انجام دهم
به اميد آن كه اين غروب را چنان ببيني،
كه انگار غروب تمام آن روزهايي است كه هيچ وقت نمي خواستي شان!

دستي به كپل خودم زدم
و بهش گفتم:
بزن بريم!

بعدش موزيك پلير و كليد ماشين را برداشتم...د

Monday, July 12, 2010

977 - Seabird

Let Religion
Be Believer's and Infidel's major thing.

Let Politics
Be it's Fascists' and Liberalists' major thing

Let them all be united
and me the loner and outcast.

Let them be the judge
and me Unforgiven.

I prefer a celestial life to a territorial kind,
like a bird.

بگذار دين
همه چيز معتقدان و كافرانش باشد

بگذار سياست
همه چيز فاشيست ها و ليبراليست هايش باشد

بگذار همه شان متحد
و من تنها و جدامانده

بگذار آن ها قاضي
و من نابخشوده

كه من پرنده وار
زندگي اي آسماني را به نوع زميني اش ترجيح مي دهم.د

Friday, July 09, 2010

976 - Public Displays of Terrorism

I'm feeling like a stranger.
Caused by the strange look of these fucking strange people.

The worst thing that you can do
in such situations
is trying to act normal.

I won't talk!
And If my eyes show something different,
You'll only notice that there is something going on,
Just don't know what exactly!

No! I won't be talking about myself anymore!
This is the moment
when you slowly back off
you Intruding Animal.

احساس عجيب بودن مي كنم.
اين عجيب بودن محصول نگاه اين همه آدمي است كه
عجيب نگاه مي كنند.

بدترين كاري كه در اين مواقع مي شود
انجام داد
اينست كه سعي كني متفاوت نباشي.

من ديگر حرف نخواهم زد!
و اگر چشمانم چيز متفاوتي نشان دهند
تو فقط داني يك خبري هست،
اما نمي داني چه خبري!

نه! من ديگر از خودم نخواهم گفت!
اين همان لحظه اي است
كه تو آرام آرام عقب مي كشي
جانور مهاجم!د

Wednesday, July 07, 2010

975 - The Great Collapse

Don't Listen!
Don't you listen My Love
To the Rhythmic sound of wooden beds at night
cause that's the sound of the collapsing bridges that are being destroyed behind you!

Bridges that would
lessen the distance of me becoming a Master
and the distance of you becoming a slave
If they just don't exist.

گوش نكن!
گوش نكن عشق من
به صداي قيژ قيژ ريتميك تخت هاي چوبي در شب
كه آن صداي فرو ريختن پل هايي هستند كه دارند يك به يك پشت سرت خراب مي شوند!

پل هايي كه نبودشان
فاصلهء من تا اربابي
و تو را تا بردگي
بيش از پيش كاهش مي دهند.د

Tuesday, July 06, 2010

974 - Lung Act

I live life
with this comment that the order of days in terms of timing
is not necessarily: Yesterday-Today-Tomorrow.

***

Screw the tomorrow that has not come yet!

Damn you for the label you gave me today!

Down with your yesterdays that were holding me back.

***

Tomorrow tastes like sex with a new woman, sweet while it's not happened yet.

The bitter taste of today, is the explanation to the reality of all those sweetened dreams.

So... I cut my tongue yesterday.

***

I enjoyed my bitter yesterdays
by hating em' constantly!

Tomorrow has not come yet
to reveal all the secrets.

Today, in the meantime left
I arrange my escape plan!

***

One of these days,
I'll find my own personal 4th of July date.

زندگي را زندگي مي كنم
با اين تبصره كه ترتيب زماني روزها لزوما
ديروز-امروز-فردا نيست.

***

گور باباي فردايي كه هنوز نيامده است!

لعنت بر آن برچسبي كه تو امروز به من زدي!

مرده باد آن ديروز تو كه مرا عقب نگه داشته بود.

***

فردا مثل سكس با زني جديد است كه اتفاق نيوفتاده-شيرين مي نمايد.

سرخوردگي تلخ امروز، تفسير حقيقت تمام آن شيرين هاي روياييست.

در نتيجه ديروز من زبانم را بريدم.

***

از ديروز هاي تلخم لذت بردم
با دائما در نفرت بودن با آن.

فردا هم كه هنوز نرسيده است
تا رازها آشكار شود.

امروز، در وقت باقيماندهء اين وسط
نقشهء فرار را مي كشم!

***

يكي از اين روزها،
من يك 4 جولاي شخصي براي خودم پيدا مي كنم.د

Monday, July 05, 2010

973 - Nice Playing "Sucker"! Oh My Bad! I meant "Soccer"!

Years of blogging
There were no incident that I'd written about two times
but Germany's win over Argentina in World Cup's Quarter Finals once more!

This time With a huge difference:
The loss was so crushing
that made all you numerous Argentina's fans and Anti-Germans
not even dare to give yourself a right to bitch:
Uh! I Hate it that Germany Made it to the next level!

Alternative Titles:
Hands that Went up not to fist but to surrender!
A Team of Creative Players with 4 Stitches!

در طي اين چند سال وبلاگ نويسي
از يك اتفاق دو بار در اين وبلاگ نوشته نشده است
مگر حذف دوبارهء آرژانتين بدست آلمان در مرحلهء يك چهارم نهايي جام جهاني!

با اين تفاوت كه اين بار
اين شكست تحقير آميز چنان له كننده بود
كه باعث شد تمام شما آرژانتيني ها و ضد آلماني هاي بي شمار
حتي به خود حق ندهيد نق بزنيد:
اه! به شخصه بدم اومد آلمان اومد بالا!

عنوان هاي آلترناتيو:
دست هايي كه اين بار به جاي مشت زدن، براي تسليم بالا رفت!
تيم خلاقيت فردي با 4 بخيه!د
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm