Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Wednesday, January 30, 2013

1359 - Aftermath

A few thousand dollar question,
I'm not asking you but myself:
you may be beautiful, but...
Are you courageous enough?
 
یک سوال چند هزار دلاری
که از تو نه و از خودم می پرسم:

شاید تو زیبا هستی، اما...
آیا به اندازهء کافی با جرات هستی؟

1358 - Pistols talk

The fact that
there are things you can not find in here,
doesn't mean they don't exist at all.

You wanna get blind?
Put your fingers in your eyes!

You don't want to know?
Pull the plug!

You want to be dead for the rest of your life?
Pull the trigger!

Your choice,
Your decision,
Cause It's life; It's all yours!
even if you let others play it for you.
 
این حقیقت که
چیزهایی هست که این جا نمی توانی پیدا کنی،
به این معنی نیست که اصلا وجود ندارند.

می خواهی کور باشی؟
انگشتانت را در چشمانت فرو کن!

نمی خواهی بدانی؟
دو شاخه را از پریز بکش!

می خواهی برای بقیهء زندگی ات یک مرده باشی؟
ماشه را بچکان!

انتخاب توست،
تصمیم توست،
زندگی است و همه اش مال توست!
حتی اگر داده باشی بقیه برایت بازی اش کنند.

1357 - The year She died

There exist no care
for those who don't deserve!
 
چیزی برای اهمیت دادن
به کسانی که استحقاقش را ندارند
وجود ندارد.

Tuesday, January 29, 2013

1356 - Analogue Minds

Maybe people never actually changed,
in fact you never understood who they really were!

How much time do you need to realize
what can possibly go on people's minds and thoughts,
Before they violently surprise you by uttering it?

Do you even feel the difference between you and others?
 
شاید آدم ها هیچ وقت عوض نشدند،
در واقع شما هیچ وقت نفهمیدید که بوده اند!

چقدر وقت می خواهید تا درک کنید
جه ها می تواند در ذهن و افکار افراد بگذرد،
قبل از اینکه با بیانش شماها را به سختی شگفت زده کنند؟

آیا اصلا تفاوت آدم ها را با خودتان احساس می کنید؟

1355 - Subway Station

Sexy Polish Girls,
Take twice as much alcohol!
 
دختران سکسی لهستانی
دوبرابر الکل می برند!

1354 - Elevated City Ambience

Help me understand something;
How can a man die of crave of having you,
while YOU are the one who was abandoned?

***

Here is a little piece of advice:
Lose that ego of yours, making you look ridiculous,
You may be hot, but you are not the only one in this world!
 
کمکم کن بفهمم:
چطور یک مرد می تواند از حسرت داشتن تو بمیرد،
وقتی که تو، آن کسی هستی که ترک شده است؟

***

یک نصیحت کوچیک بهت می کنم:
اون "من" ات رو که داره یک چهرهء مضحک ازت می سازه، رها کن،
شاید تو یک زن جذاب باشی، اما مسلما تو تنها زن جذاب توی این دنیا نیستی!

Sunday, January 27, 2013

1353 - mind your spacing

Different people will never make a good hobby for you, ever!
 
آدم های متفاوت هیچ وقت سرگرمی خوبی برای شما نخواهند شد!

1352 - J'Adore

A Slight smile
can make your face look even nicer
than All those heavy make ups did!
 
یک خندهء ناچیز
از آن همه آرایش سنگین
می تواند صورت تو را زیباتر کند.

1351 - Ego

Perfection is an endless road,
When you think you reach it,
there is always another step to take.
 
رسیدن به کمال راهی بی انتهاست،
وقتی فکر می کنی به سر مقصد رسیدی
همیشه قدمی برای برداشتن وجود دارد.

***

Those who think they are perfect,
they are a dead end.
  
آن ها که فکر می کنند کامل اند،
یک بن بست اند.

Wednesday, January 23, 2013

1350 - What about yours?

Iran
is only a small part of this big world
and it's people
are only one definition out of hundreds of the word human being.

The fact that they generally don't satisfy me
is strictly my own personal opinion.

Your agreement Depends on
how big your world, and your circle of people are!
 
ایران
تنها قطعهء کوچکی از این دنیای بزرگ
و نوع مردمانش
تنها یک نوع از صدها نوع تعریف بشر هستند.

اینکه عموما مرا قانع نمی کنند
منحصرا باور نوع شخص من است.

تا دنیای شما
و دایرهء آدم های اطراف تان چقدر بزرگ باشد!

1349 - The Traveller

Here I sit and just look at you,
It's all the things I just don't want to ever be.

اینجا نشسته ام و تنها به تو نگاه می کنم،
به تمام چیزهایی که هیچ وقت نمی خواهم باشم.

1348 - Odd to Dr. Lecter,

Forecast for today:

some Lambs are breaking their silence
and bleat like
their rancher do not care about them.
 
پیش بینی وضعیت هوای امروز:

برخی بره ها کم کم سکوت خود را شکسته
و طوری بع بع می کنند
انگار که چوپان شان به آن ها مهر ندارد.

1347 - Duty Vs. Passion

Noir Music
was just made to comfort my
turbulent mind, that's all.

موزیک های نووار
برای آرامش ذهن آشفتهء من
ساخته شده اند و بس.

1346 - Duality

You give, you get,
You care, you deserve!

End of all stories!

میدهی، میگیری،
اهمیت می دهی، استحقاقش را پیدا می کنی!

ختم تمام معادلات دنیا!

Monday, January 21, 2013

1345 - I do am an Animal

Researches indicate
if you can cope with a dog,
you can cope with me too.

تجربه بسی نشان داده است
اگر با یک سگ می توانید ارتباط برقرار کنید
با من هم می توانید.

1344 - The End

It's true;
I'm not of a popular kind.

حقیقت دارد؛
من از نوع عامه پسند نیستم.

1343 - Slipping away

The bravery in being who you really are, is one thing
therefor
The euphoria of being what you really are,
plus
the happiness in doing what you love to do for life
forever
is not only a few essential things of life, but all of it!

And I don't even need to evaluate
how much I'm satisfied or successful comparing to people's lives.
nor need someone,
anyone, to tell me if I am happy or not!

جرات بودن آن چیزی که هستی باشی یک چیز،
در نتیجه
سرخوشی بودن هر آنچه هستی، که هستی
به علاوهء
شادی بی وصف انجام دادن آن چیزی که در زندگی از آن لذت می بری
برای همیشه
نه تنها یک سری چیزها، بلکه همه چیز زندگی است!

و من حتی نیاز ندارم ببینم
چقدر نسبت به دیگران راضی تر یا موفق ترم!
و حتی نیاز ندارم
کسی را داشته باشم که به من بگوید خوشحال هستم یا نه!

1342 - Bleeding Roses

There are two types of women in this world
that truly care about you:

one those you like you much,
and the other those who are competing with each other over you out of jealousy!

Which one loves you more,
is something you never tell!
 
دو دسته از زنان در این دنیا
خالصانه به تو لطف می کنند:

یک دسته آن ها که تو را دوست دارند،
و دستهء دیگر زنانی که سر تو از روی حسادت با هم رقابت دارند.

این که کدام بیشتر به تو عشق می ورزد
را هیچ وقت نخواهی گفت!

Sunday, January 20, 2013

1341 - Orchid

I may sell my soul
but I never become anybody's little secret!
 
تن فروشی می کنم
اما راز کوچولوی کسی نمی شوم!

1340 - Bitch Please

Of course I am a patriot person like you are,
Just a little minor differences on the definition of homeland exists,
Sure, that should be no problem.
 
البته من هم مثل شما آدم میهن پرستی هستم!
فقط یه تفاوت های کوچکی در تعریف سرزمین مادری هست این وسط
که خوب اونم چیز خاصی نمی تونه باشه.

1339 - Change

Changing world
Even if the population
is one
or even nothing...
 
تغییر دنیا
خواه از جمعیتش
یک نفر مانده باشد
یا حتی هیــــــــچ...

Saturday, January 19, 2013

1338 - Fall on Deaf ears

A man sat at a metro station in Washington DC and started to play the violin; it was a cold January
morning. He played six Bach pieces for about 45 minutes. During that time, since it was rush hour, it was calculated that 1,100 people went through the station, most of them on their way to work. Three minutes went by, and a middle aged man noticed there was musician playing. He slowed his pace, and stopped for a few seconds, and then hurried up to meet his schedule. A minute later, the violinist received his first dollar tip:
a woman threw the money in the till and without stopping, and continued to walk. A few minutes later, someone leaned against the wall to listen to him, but the man looked at his watch and started to walk again. Clearly he was late for work. The one who paid the most attention was a 3 year old boy. His mother tagged him along, hurried, but the kid stopped to look at the violinist. Finally, the mother pushed hard, and the child continued to walk, turning his head all the time.

This action was repeated by several other children. All the parents, without exception, forced them to move on. In the 45 minutes the musician played, only 6 people stopped and stayed for a while. About 20 gave him money, but continued to walk their normal pace. He collected $32. When he finished playing and silence took over, no one noticed it. No one applauded, nor was there any recognition.

No one knew this, but the violinist was Joshua Bell, one of the most talented musicians in the world. He had just played one of the most intricate pieces ever written, on a violin worth $3.5 million dollars. Two days before his playing in the subway, Joshua Bell sold out at a theater in Boston where the seats averaged $100.

This is a real story. Joshua Bell playing incognito in the metro station was organized by the Washington Post as part of a social experiment about perception, taste, and priorities of people. The outlines were: in a commonplace environment at an inappropriate hour: Do we perceive beauty? Do we stop to appreciate it? Do we recognize the talent in an unexpected context? One of the possible conclusions from this experience could be: If we do not have a moment to stop and listen to one of the best musicians in the world playing the best music ever written, how many other things are we missing?

1337 - Emotional Restraint

Please
Limit your satisfactions
to reading the notes only.

Until you are told otherwise!
خواهش مندیم
لذت هایتان را صرفا محدود کنید
به خواندن نوشته ها.

مگر اینکه چیز دیگری به شما گفته شود.

Thursday, January 17, 2013

1336 - Guilty

I'm starting to feel loved
It's weird!

I've said "I love you too, baby."
and It's Odd!

Everything is starting to feel good.
That's strange!

The woman is loving me dearly.
It's unpleasantly inevitable!

I'm not running off, I'm running in.
It's not normal!

I'm screwed this time!
That's for sure!

دارم احساس می کنم مورد عشق قرار گرفته ام،
غریب است!

گفته ام: "من هم دوستت دارم، عزیزم"
عجیب است!

همه چیز حس خوبی دارد،
غیر عادی است!

آن زن بسیار به من عشق می ورزد
به طور نامطبوعی غیر قابل اجتناب است!

من فرار نمی کنم، به سمتش می دوم!
طبیعی نیست!

این بار به فنا رفته ام!
حتمی است!

Tuesday, January 15, 2013

1335 - Iranians

Highlighting their nationality; Iranian
and being proud of those living in other countries
in a patriotic manner because of taking some position in a famous center
or inventing something, or just doing something affecting people's lives
is silly, ridiculous and senseless!

Firstly because
You don't limit an act that is beneficial to all human being
with patriotism!

Besides,
That person by himself
is living a daily life everyday
that is far different from typical Iranian lifestyle and it's form and demands,
Now you tell me,
What really makes you think you've got something in common?
Anything but Just a birthplace?!

And even more importantly,
The fact that someone of Iranian ancestors
was able to achieve such importance in a foreign country
is because not only he always has the facility at his reach,
He also, instead of his great thoughts and big goals,
doesn't need to put his time and energy on dealing with those
who make fun of him and his ideas, or those who just obstruct him and his activities,
or convincing them to get a permission to just work!

It's better not forget the fact
that he left Iran
For the big thoughts he had in his mind,
to live in a society
which he would have the first hand information at his reach and in a tidy system,
in the form of different sources or people, to grow,
And not being limited to the most ridiculous restricted type on internet,
So his access wouldn't be denied in the world of information and social networks
where people solve each other's problems from the corners of this world.
Not to be Sentenced to isolation or
bearing close minded people even though most of them educated
those with the most limited vision of the world these days, limited thoughts, and information
those with the most pathetic wisdom of the world out there,
Those who would barely even share that limited knowledge!

What good this quality of being Iranian really had on him,
that now you are making a big buzz about it?
When all that it favored him
was that strong feeling of disgust, and determining him even more to leave
and showing him this fact that
the beautiful thoughts and the big goals of that man alone by himself
is totally, individually enough,
and beyond the perception, imagination, comprehension and need
of a couple of millions of dozens of people in a society,
in some corner of this world,
which is even more isolated than ever these days!

You know what?
THIS is the process of how a big man is made
down here on this side of earth!
That's how they achieve self believe!
Despite all people around them, Their only enemy is time,
When and how would they realize
where they are, And where they should be
How the world out there is like,
And how true and how wrrrrrrong all they were/are taught are,
and what's the truth!

***

Let's hope someday
Iranians love their own children.

So until that day,
let's just shut up our mouths
and be a little realistic
that you, the one feeling proud of that big man now,
is exactly the one,
whose mockery finger is pointed at the ones with new ideas,
or your blind detests fed from your conservative beliefs,
IS the main obstruction toward people, change and new ideas!

این پررنگ کردن و ایرانی خواندن
و افتخار کردن به سبک وطن پرستانه به ایرانی هایی که
در خارج از کشور، در مرکزی مشهور سمتی دارند
یا کاری خارق العاده و قابل تحسین انجام می دهند
سخیف، مضحک و احمقانه است!

اول به این خاطر که
شما عملی که خدمت به همهء بشریت است
را نمی آیید
با وطن پرستی و مرز کشیدن محدود کنید!

به علاوه،
آن شخص
با بودن خود
روزانه زندگی ای را دارد زندگی می کند
که متفاوت از نوع زندگی ایرانیه
و متفاوت از سبک و شکل و نیازهای آن
حالا شما به من بگویید
دقیقا چه چیزی، واقعا چه چیزی شما را به هم پیوند می زند؟
صرفا محل تولد؟!

و باز هم مهم تر از آن
این حقیقت که یک ایرانی تبار
در کشور خارجی توانسته به چنین مهمی دست پیدا کند
به این دلیل بوده که نه تنها بستر و امکانات برای او همواره مهیا بوده
بلکه او به جای انرژی گذاشتن بر روی افکار و هدفش
و قدم برداشتن در مسیرش
نیاز نبوده مدام با مردمی درگیر باشد
که او را مسخره می کنند،
سنگ جلوی راه او می اندازند
ذهنش درگیر افراد دیوانه و مریض
و متقاعد کردنشان باشد
و حتی برای فعالیت کردن نیازمند مجوز!

بهتر است این حقیقت را فراموش نکرد
که او ایران را
به خاطر افکار بلندی که در ذهن داشته ترک کرده است
تا در جامعه ای زندگی کند
که اطلاعات دست اول همیشه و به طور منظم در اختیارش بوده
در قالب انواع منابع، افراد،
تا رشد کند،
نه اینکه محدود باشد به مضحک ترین نوع از اینترنت،
در دنیای اطلاعات و شبکه های اجتماعی،
جایی که مردم مشکلات هم را از دیگر گوشه های جهان حل می کنند
محکوم باشد به انزوا
یا گروه های انسانی منزوی،
افراد هر چند تحصیل کرده اما با دید، دنیا، فکر و اطلاعات محدود
و درکی متفاوت و رقت انگیز از دنیای بیرون
که همان معدود نفرات هم
با اکراه علم خود را در اختیار او قرار دهند!

این ایرانی بودن او را
که شما اینگونه بر طبل می کوبید
در این مسئله واقعا چه تاثیری داشته است
وقتی ایرانی بودنش تنها لطفی که در حق او کرده
منزجر کردن و تنها مصمم کردنش به ترک کشور
و نشان دادن این موضوع به او بوده که
که افکار زیبا و اهداف بزرگ همان یک فرد در زندگی
به تنهایی، به شخصه،
فراتر از فهم، تصورات، نیاز، و درک یک جامعهء چند ده میلیونی از انسان هایی
در صرفا یک گوشهء کوچک از دنیاست!
که از قضا این روزها ایزوله تر از همیشه است!

می دانید؟
پروسهء ساخت آدم های بزرگ در اینجا
اینگونه است!
این گونه به خودباوری می رسند!
برخلاف اطرافیان، تنها دشمن شان زمان است
اینکه کی و چگونه بفهمند
واقعا کجایند و دقیقا کجا باید باشند
دنیای بیرون به راستی چطور است
و آنچه به آن ها یاد داده اند
چقدر درست و چقـــــــدر اشتباه است
و بفهمند حقیقت چیست!

***

بیایید امیدوار باشیم
ایرانی ها روزی عاشق فرزندانشان شوند.

پس تا رسیدن آن روز
دهانمان را ببندیم
خفقان بگیریم
و کمی واقع بین باشیم
که شما آدم مفتخر
همان کسی هستی
که انگشت اشاره و استهزا ات
رو به افکار جدید
یا نفرت کورکورانهء برخاسته از سنت گرایی ات
مانع اصلی در برابر تغییر است!

1334 - Fucktard

Iranian people have confused
Religion with moral,
and Education with intelligence
big time!

ایرانی ها به شدت
مذهب را با اخلاق،
و تحصیلات را با شعور
اشتباه گرفته اند!

1333 - Deep inside my soul there's a hole you don't want to see with naked eyes

Isn't it ironic
I came out of a woman
Who almost hates everything I love?!

طعنه آمیز نیست
که من از زنی بیرون آمدم
که تقریبا از هر آنچه عاشقش باشم متنفر است؟

1332 - What cereal box did you come out from?

Cigarettes and tea or coffee,
Whiskey and soft skin that redefines touch every single time.

Simply the difference between you and I!
 
سیگار و چای یا قهوه،
ویسکی و پوست نرمی که تماس را هر بار، دوباره معنی می کند.

تفاوت بین تو و من، به زبان ساده!

1331 - Bad Luck in the mirror

I must be crazy myself, to be in this madhouse.
 
من باید خود دیوانه باشم، که در چنین دیوانه خانه ای حضور داشته باشم!

Saturday, January 12, 2013

1330 - Naked fact

We were born naked...

You and I
Us
We are born naked
and we die naked!

We still bear naked
on regular basis.
And Die naked
On regular basis!
 
ما برهنه به دنیا آمدیم...

من و تو
ما
ما برهنه متولد می شویم
و برهنه از دنیا می رویم!

ما هنوز هم برهنه متولد می شویم
به طور منظم!
و به طور منظم برهنه می میریم!

1329 - Duel

I am different
and this is going to hurt.
 
من متفاوتم
و این موضوع قرار است درد ایجاد کند.

1328 - Bury the poor, The Poor

living in chaos?
Good,
There will be great changes coming your way!
 
در هرج و مرج زندگی می کنید؟
خوبه،
تغییرات بزرگی در راه شماست!

1327 - God? Pistols and Guns!

Insurgency
is the beginning and the inception of the new ideas to bear!
 
یاغی گری
آغاز و منشا خلق تمام افکار جدید است.

1326 - Failure to communicate

Do you have people in this world,
who are alive just because
You don't want to spend the rest of your life behind the bars?

شما هم کسانی را دارید در این دنیا
که صرفا به این دلیل زنده اند
چون شما نمی خواهید پشت میله های زندان باشید؟

Thursday, January 10, 2013

1325 - For Elise

Oh Girl!
All the time you were trying hard to
Keep your love,
and secure your pleasure,
You were just letting yourself get hurt!

Know pain
and avoid it
and you will always be surrounded
by nothing but pleasure!

It will all be yours,
And you will please others automatically
with no need of trying at all
Cause it will be all found in yourself
and everywhere with you!

آه دختر!
تمام اون مدتی که سخت تلاش می کردی
عشقت را نگه داری
خوشی را حفظ کنی،
داشتی خودت را آزار می دادی!

درد را بشناس
و تنها از آن دوری کن
به تو قول می دهم همیشه دوروبرت پر باشد از
هیچ چیز جز سرخوشی!

آن همیشه مال تو باشد
و تو هم همیشه دیگران را خود بخود سرخوش کنی
بدون نیاز به تلاش
چون آن گاه سرخوشی در وجود تو خواهد بود
و همه جا با تو!

1324 - Vehicle Sonata

A Day in which you car breaks down
is the day that reminds you
of where you are living and among who!

***

Even thought about some expressions in Farsi?
Some may look positive, but are just bitter
that they've got no equivalent in other languages!

Take "May you not be tired" for instance!
Forgive me if I have traveled to few countries,
but I have never seen an equivalent to this expression
in any other languages!
And I think that Only Farsi has these kind of expressions
and mostly an Iranian
can become tired of what he does every day
because generally living in Iran,
for so many people, is naturally undergoing himself and others on regular basis!

If you ask me, every activity we do in life
is to change, improve and advance
and any activity which has any other point rather than this
is plain stupidity, and any life which is leading any other way
is a worthless life and
any person who is walking this path
is a worthless man!

***

Fucking Rich Stinking Culture!

هر روزی که در آن ماشین خراب شود،
همان روزی است که یادآوری می کند به تو
که کجا و در کنار چه کسانی زندگی می کنی!

***

تا به حال فکر کرده اید
به اصطلاحات معمول در فرهنگ عامیانهء ایران؟
که گرچه بعضا و ظاهرا مثبت اند، اما آنقدر زهرمارند
که مشابه شان در هیچ زبان دیگری نیست؟

"خسته نباشید" مثلا!
من را به خاطر کشورهای انگشت شماری که مسافرت کرده ام ببخشید
اما این یکی در هیچ یک از زبان های زندهء دنیا معادلی ندارد
و فکر کنم فقط فارسی است
که چنین اصطلاحی دارد
و بیشتر یک ایرانی می تواند
از آنچه که در روز انجام می دهد
خسته شود
از آن بابت که کلا زندگی کردن در اینجا
برای خیلی ها ذاتا تحمل کردن خود و دیگری است!

والا هر فعالیتی در زندگی
برای تغییر، ترقی و بهتر شدن است
و هر عملی که روحی غیر از این داشته باشد
حماقت و هر زندگی ای که مسیرش چنین باشد
یک زندگی بی ارزش،
و هر آدمی که چنین مسیری داشته باشد
یک آدم بی مصرف است!

***

فرهنگ بوگندوی غنی لعنتی!

1323 - Vivace

It's funny to see
how an Iranian
who are mostly among the most depressed
and the most pessimistic people
I see in this world,
come to me and burst with:
throwing their lives in garbage,
burn this place down,
and all that frustration talks
and then go so far to tell me about how I should be living
and that I'm leading a wrong life!
implying that I'm sick! I'm a sinner! Corrupted and inhuman!

You normally  give them a grin,
say to yourself: "What do you know?"
or tell them: "Please do tell me!"
But you really gotta dig deeper in this, this particular time
because it's unbelievably coming from those people
Who you thought you were of the same class,
That you could bear each other,
Share your habits with talk about your tendencies, dos and dids!
Someone who you thought you were friends with until just a few seconds ago
and now, there seems to be some sort of hostility here!
Caused by I donno, an envy, jealousy
when people can't see how great you are doing
how happy you are living a functional life
or how different you are spending your time,
although you have always been living among them
In the same situation they are in,
with the same problems, same issues, under same pressures
just because unlike those sick, pathetic, fragile minds,
you didn't simply let yourself float and drown in the streamline,
or put yourself in depression,
instead you acted smart about it
and found ways, create new opportunities
New life!
And now that they are too stupid to find a way of their own
or too lazy to,
they start hating you,
because they apparently can't see you standing above them
fly above and leave em down on earth,
At any cost!

And now all of a sudden,
there rings an alarm bell right in your head, so loud
raising massive amount of uncertainty, asking you:
Who is this guy who actually has a lot of nerve telling you
that you are doing your life wrong,
While he's got so many not dealt problems,
so many issues to be fixed!
Now this is more than some nosy Iranian meddling in your life
as they mostly tend to.
They deserve a bit more attention than just a worthless person, you ignore.
These are people you kept close
And they are hating to see you having hope
living happy, having guts to follow your dreams instead of a sick society
having strength to overcome the biggest problems
living your life satisfying yourself and your desires instead of family and society!

I ask you something!
How many of you hate it here, but found a way to stay happy temporarily while you're here?
Strong enough to resist every negative thing?
How many of you is doing what he actually loves doing for life?
as If money, your parents and society's expectations and all those unwritten laws never ever mattered?
How many of you were courageous enough to be such a person?
How many of you are capable of hearing a positive idea?
How many of you deserve to be helped, or have the capacity to hear the valuable lessons of those more successful than you for free?
And How many of you can learn, find your own way and base a life upon that?
How many of you even know what you really want to do in your life?
How many of you can look in the mirror and proudly say to yourself: "I am so proud of myself!"?
How many of you even know who you are?
And what you want?

WHO
ARE
YOU
PEOPLE???
Seriously...
who are you...
who the fuck are you people...
who the fuck...
you pigs...
Useless cowards...
جالب است دیدن ایرانیانی
که از جمله دیپرس ترین ها و بدبین ترین
آدم هایی هستند که در این دنیا دیده ام،
پیش من می آیند
و لحظه ای از شدت انزجار به انفجار می رسند
و از ریختن زندگی شان در سطل آشغال
یا سوزاندن این کشور و هر آنچه در آن هست
و از این دست صحبت های ناامید کننده می گویند
و درست بعد از آن
شروع می کنند درس زندگی دادن به من و اینکه چطور باید زندگی کنم،
آنقدر پیش می روند که به من می گویند اشتباه زندگی می کنم
غیر مستقیم به من القا می کنند که بیمارم، گناه کارم، فاسدم و خوی انسانی را از دست داده ام!

معمولا پوزخند میزنی
و به خود بگویی: "تو چی می دونی؟"
یا به آن ها می گویی: "خواهش می کنم لطفا مرا روشن کنید!"
اما تو باید این دفعهء خاص رو کمی بیشتر کند و کاو کنی
چون این صحبت به طرز باور نکردنی ای دارد از سوی کسانی می آید
که فکر می کردی هر دو از یک کلاس اجتماعی هستید،
که می توانید یکدیگر را تحمل کنید،
از رفتارهایتان بگویید و از تمایلاتتان، کرده ها و نکرده هایتان!
کسی که فکر می کردید رفیق هم بودید تا همین چند ثانیه پیش،
و حالا، به نظر می رسد نوعی خصومت در جریان است!
که نمی دانم علتش حسادت است یا حسادت
در آن هنگام که آدم ها نمی توانند ببینند احوال خوبت را،
شاد زندگی می کنی از آنجا که زندگیت هدف دارد
یا چقدر متفاوت از آن ها داری روزگار می گذرانی
با اینحال که در میان آن هایی،
با اینحال که همیشه در میان آن ها بوده ای
در همان وضعیتی که آن ها هستند هستی
با همان مشکلات، همان دردسر های شخصی، زیر همان فشارها
و فقط چون برخلاف آن آدم های بیمار، رقت انگیز و ذهن های شکننده شان
نرفتی خودت رو بدی به دست مسیر آب، غرق کنی در افسردگی،
و به جایش از هوشت استفاده کردی و هوشمندانه با آن مشکلات تا کردی.
راه های جدید پیدا کردی، فرصت های جدید خلق کردی!
زندگی جدید!
و حالا که  آن ها آنقدر احمق هستند که به دنبال پیدا کردن راهی باشند،
یا آنقدر تنبل اند که راهی پیدا کنند،
شروع می کنند تنفر ورزیدن به تو،
چون به نظر می رسد
به هیچ قیمتی نمی توانند ببیند تو بالای سر ایشان ایستاده باشی یا بالاتر از آن ها پرواز کنی
و آن ها را رها کنی روی زمین!

و حال ناگهان،
زنگ خطری در سر تو به صدا در می آید آنقدر بلند
که مقدار عظیمی از شک و تردید در تو برمی انگیزد، و از تو می پرسد:
"این کسی که اینقدر گستاخانه می تونه به تو بگه
که داری اشتباه زندگی می کنی،
در حالی که خود کلی مشکلات حل نشده داره،
و کلی گرهء شخصیتی باز نشده
واقعا کیه؟"
این موضوع بیش از تنها "یک ایرانیه که از روی عادت داره تو زندگی تو فضولی می کنه" ست،
او مقدار کمی بیشتر از "تنها یک آدم سخیف و بی ارزش" توجه نیاز دارد!
از آنجا که این ها کسانی بودند که تو نزدیک نگه داشتی،
و حالا دارند به تو نفرت می ورزند صرفا به خاطر داشتن امید!
خود بودن!
به خاطر شاد زیستن!، به خاطر جرات داشتن در دنبال کردن رویاهایت
به جای دنباله روی از جامعه ای بیمار،
به خاطر داشتن قدرت برای فایق آمدن بر بزرگترین مشکلات،
برای زندگی کردن به خاطر خواسته هایت،
آن طور که شخص خودت راضی باشد نه تک تک افراد خانواده یا جامعه!

من از شما می پرسم!
چند نفر از شما از ایران متنفرید، اما راهی پیدا کرده اید که مادامی که هستید موقتا شاد بمانید؟
آنقدر قدرت داشته باشید که نه تنها در برابر منفی ها مقاومت کنید
بلکه چیز مثبتی خلق کنید؟
چند نفر از شما روزانه کاری را انجام می دهد که عاشق انجام دادنش به عنوان شغل اش هست؟
آن گونه که نه پول، توقع خانواده و جامعه و تمام آن قوانین نانوشته اش، هیچ کدام اهمیتی نداشته باشد؟
چند نفر از شما آنقدر شهامت داشته که چنین فردی باشد؟
چند نفر شما حتی ظرفیت شنیدن حرف مثبت را دارد؟
ظرفیت کمک شدن ظرفیت شنیدن درس های آموختهء آدم های موفق تر از خودتان؟
و چند نفر شما می تواند با شنیدن این نکته ها، راه خود را پیدا کند؟
چند نفر از شما حتی می داند که می خواهد در زندگی چه کاره باشد؟
چند نفر از شما -گیرم تخم سگ- می تواند در آینه نگاه کند و با غرور به خودش بگوید، من به خودم افتخار می کنم!
چند نفر از شما حتی می داند که هستید؟
و چه می خواهید؟
جدا!

شما
به راستی
که
هستید؟
واقعا...
که هستید...
شما لعنتی ها که هستید...
شما لعنتی ها...
شما خوک ها...
بزدل های بی مصرف...

1322 - Pain

I'm true,
and this is gonna be tolerated NOT!

من صادق ام
و این موضوع قرار است که تحمل نشود!

1321 - 5th Symphony

A psychotic must fly over cuckoo's nest
with all his delirium!
He Must!

Thus his Salvation decrees!

Even his cage is located in 74th floor.
دیوانه با تمام دیوانگی اش
باید از قفس بپرد!
باید!

رستگاری اش اینگونه حکم می کند.

حتی اگر قفسش طبقه 74 ام باشد.

Wednesday, January 09, 2013

1320 - Loaded

A day where the car is down,
Is the day you are reminded where you live
and who you are surrounded by!

***

Those who believe in act of god in everything,
actually take no responsibility in life,
They have no common sense,
No control on their behavior,
Morality must be spoon fed to them,
they are dangerous and undependable!

Those who believe in this are idiots,
are of the lowest animals,
And those who don't but instruct people toward it
are Thieves!

***

...And you want me to care about them all, hah!
روزی که در آن ماشین خراب شود،
همان روزی است که یادآوری می کند به تو
که کجا و در کنار چه کسانی زندگی می کنی!

***

آن هایی که به "کار خدا" در همه چیز اعتقاد دارند
در واقع هیچ مسئولیتی در زندگی به گردن نمی گیرند،
هیچ قدرت تشخیص خوبی از بدی را ندارند
و هیچ کنترلی بر رفتارشان،
اخلاقیات باید قاشق به قاشق در دهانشان گذاشته شود،
آن ها خطرناکند و غیر قابل اعتماد!

آن هایی که به این موضوع اعتقاد دارند احمق اند
پست ترین حیوانات اند،
آن ها که اعتقاد ندارند اما دیگران را به این موضوع می خوانند
دزد اند!

***

...و تو از من می خواهی که به ایشان اهمیت بدهم، هاه!

1319 - Johnny Boy

- SO what Iranian Idiot?
These people are going to devour you ruthlessly in the end!

- That's exactly the point my friend!
That's exactly the point!
- آخرش چی احمق ایرانی؟
آخرش این مردم تو رو به سرعت و بیرحمانه خواهند خورد!

- مسئله همینه رفیق!
موضوع دقیقا همینه!

1318 - With having sunshine in a bag

I'm happy
and This is going to cause jealousy and resentment.

من شادم
و این موضوع قرار است حسادت و دشمنی ایجاد کند.

Tuesday, January 08, 2013

1317 - Story of my life

- What brought you around here?
- uhhh... Carelessness...
- چی شد سروکارت این ورا افتاد؟
- اه... بی توجهی...

Monday, January 07, 2013

1316 - Of a Heart Part 11

10:36
You people call it love!
 
It is rage!
A rage, topping all the rages I have EVER done!

 شما مردم اسمش را می گذارید عشق!

اما این یک دیوانگیه!
دیوانگی ای که تمام دیوانگی هایی که به عمرم انجام داده ام را زیر پا می گذارد!

1315 - Of a Heart Part 10 (Won't let go till it bleeds)

13:27
-Haven't even thought about it!
-Well, Think about it! Just think about it...

Sunday, January 06, 2013

1314 - Race

Biggest happenings,
Most Amazing memories
Started from those "let's try it once".
بزرگترین اتفاق ها
شگفت انگیز ترین خاطره ها
از: "بگذار یک بار امتحان کنیم" ها، شروع شد.

1313 - The most wicked note ever

The moment when you think
You have known yourself enough,
There comes a woman
and starts up a whole new chapter!

همان لحظه که فکر می کنی
خودت را به اندازهء کافی می شناسی،
همان وقتی است که زنی می آید
و فصل کاملا جدیدی باز می کند!

1312 - Oceanic

I'm still the one,
who wants to go become a sea!

من همونم که هنوز
می خوام برم دریا بشم!

1311 - The Conversation

Girl: What about those who don't have the chance to leave Iran?
Should they stay and die? The trouble with Iran is you careless people leaving her!

Boy: Careless?? What do you mean I don't care? I do care about people!
I may be a globalist rather than just a patriot but that means I chose to care about people of the world which also includes Iranians!
That's even taking bigger responsibility!

***

You know the Moral in the above conversation?
We all tend to live life as easiest as possible.
We also are such clever bastards;
We fucking play victim and innocent brilliantly!

She is the one who did get a chance to leave Iran and she did,
she just didn't like it, and couldn't make it living there, so she got back!
And now she's talking to me about solving OUR problems, by OURSELVES,
like she's waiting for others to come and join her solving issues!

And That humanitarian man, me, I'm the exact fucking practical proof of the fact that:
It's always easier to love humanity than your own next door neighbor!!

***

We all need to shut up and act!
But you know, we all tend to live live as easy as possible.

دختره: پس اونایی که نمی تونن از ایران برن چی؟
برن سر بزارن و بمیرن؟ مشکل ایران همین آدمایی مثل شما هستن که اهمیت نمیدن و میرن!

پسره: بی اهمیت؟ کی میگه من اهمیت نمی دهم؟ من به آدما اهمیت میدم!
من بیشتر یه جهان پرست ام (گلوبالیست) تا یه وطن پرست، و این حتی یعنی اینکه من خودمو در برابر تمام آدمای دنیا مسئول می دونم، ایرانی ها هم جزوش!
این به مراتب مسئولیت بزرگتری انتخاب کردنه!

***

لایه های زیر پوست صحبت بالا رو می دونین چیه؟

ما همه تمایل داریم که زندگی رو به ساده ترین شکل ممکن زندگی کنیم.
ما همچنین پدرسوخته های هوشمندی هستیم؛
نقش قربانی و بی گناه و معصوم رو هم فوق العاده بازی می کنیم!

اون دختره خودش کسی بود که این فرصت رو پیدا کرد ایران رو ترک کنه و ترک هم کرد،
فقط دوست نداشت، دووم نیاورد و نتونست و در نتیجه برگشت.
مطمئنم اگر فرصت بهتری پیدا کنه یه جای دیگه، احتمالا باز هم این کارو خواهد کرد!
حالا به من می گوید مشکلات "مان" را باید خود "مان" حل کنیم
انگار که او منتظر است بقیه هم مثل او اهمیت بدهند!

و اون آقای بشردوست تخم سگ، اینجانب، گواه دقیق و عملی این حقیقت هستم که:
عاشق بشریت بودن همیشه ساده تر از دوست داشتن همسایه بغلیته!

***

همهء ما باید خفه شیم و عمل کنیم!
اما می دونی، ما باز تمایل داریم که زندگی رو به ساده ترین شکل ممکن زندگی کنیم.

Thursday, January 03, 2013

1310 - People, Goals

The world totally turned upside down today;
The farthest are the closest
and the closest are the farthest.

دنیا امروز کاملا وارونه شد؛
دورها دیگر نزدیکند
و نزدیک ها دور.

1309 - Draw your Gun

What a challenge it is,
Me being me,
when everything else
Don't seem to let me be.

چه چالشی است
بودن من به مانند خودم
وقتی همه چیز دیگر نمی خواهد
که اوضاع اینگونه باشد.

1308 - Nobody's...

I'm not an entertainer!

1307 - Let it be still

When people understood they don't understand,
they get along better.

آدما وقتی بفهمن که نمی فهمن
بهتر باهات کنار میان!

1306 - New Year's Resolution

Happy 2013!
You see the empty half of this year,
Is so damn sinister!

That's yours!
and I keep the rest for me and those around me!
I guarantee you!

سال 2013 مبارک!
نیمهء خالی شمارهء سال رو ببین،
نحسه مثل سگ!

مال توئه!
نصفهء بقیه اش هم مال من و دوروبری هام!
ضمانت می کنم!

Wednesday, January 02, 2013

1305 - don't you cry baby

Isn't it funny to you that
beauty gets it's value,
only when it's capability of being stolen?

به نظر تو بامزه نیست
که زیبایی وقتی ارزش پیدا می کند
که قابلیت دزدیده شدن را داشته باشد؟
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm