Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Wednesday, December 31, 2008

790
Kiss Your 2008 Goodbye

2008 identified me to myself
She raised the wild beast inside,
and gave me the biggest revolutionary thoughts and inner senses!i

2008 Left me sweetest of severe memories
that I can Die With!
Being with her made me lose faith in so many things
and believe in so many other!i

2008 was the one
who Confessed that I'm as soft as Steel
and as sore as Cotton!i

Now 2008 is leaving me!
Like any other beautiful girl
Leaving a sweet memory.i

2008 من را به خودم شناساند،
حيوان وحشي درونم را برانگيخت و
بزرگترين انقلاب هاي فكري و روحي را در من ايجاد كرد!

2008 خاطرات شيرين سخت زيادي برايم جا گذاشت
كه مي توانم باهاشون بميرم!
در كنار او بودن باعث شد من ايمان را به خيلي چيزها از دست بدهم
و در عوض به خيلي چيزهاي ديگر اعتقاد پيدا كنم!

2008 تنها كسي بود
كه اعتراف كرد من به نرمي فولاد
و به سختي كتان ام!

حالا 2008 دارد من را ترك مي كند!
مثل هر دختر زيباي ديگري
كه يك خاطرهء شيرين بر جاي مي گذارد.

Monday, December 29, 2008

789
Nine Lives

These Young Girls Who are So Called Pussycats,
Not Only They are not Shaggy,
They are Even Shaved!i

Friday, December 26, 2008

788
Blood-stained sheets

4:05 Am
Christmas Morning,
Santa Has brought me gifts
For the Game I'm about to play:
Pistol and bullets!i

You are my playmate,
I'm black
You are white,
When you lie down on the bed,
face to face,
eye in the eye,
chest to chest,
You surrender!
I point the pistol at your face
You laugh
Give the Pistol a kiss of death
blowing it to me,
I bring out a kiss,
put that on the bullet,
Load it in the pistol
and touch your neck with that down to your chest,
point it on your chest
where your heart is,
you break my heart
and I leave you a hole in there!i

There is no Mercy in this,
Call me Murderer
or Lover,
We are together in this!i

Sex is a violent game!
It was so from the beginning, and it always will be!i

4:05 دقيقه
صبح روز كريسمس،
بابا نوئل واسه من هديه آورده
براي بازي اي كه تا چند لحظهء ديگر مي خوام شروع كنم:
تپانچه و گلوله!

تو تنها همبازي من هستي،
من سياهم
تو سفيد
وقتي بروي تخت دراز مي كشي
صورت به صورت،
چشم در چشم،
سينه به سينه،
تسليم مي شوي،
من تفنگ را به روي صورتت مي گيرم،
تو مي خندي
به لولهء تفنگ بوسهء مرگ ميدهي،
آن را به من مي دمي،
من يك بوسه بيرون مي آورم،
آن را روي يك گلوله مي گذارم،
و آن را در تپانچه قرار مي دهم،
گردن تو را تا سينه ات با آن لمس مي كنم،
آن را روي سينه ات مي گذارم،
جايي كه قلب هست،
تو قلب منو مي شكني،
و من در قلب تو يه سوراخ جا مي گذارم!

در اين مورد، چيزي به اسم "رحم" وجود ندارد،
اسم من را قاتل بگذار
يا عاشق،
ما در اين بازي با هم شريكيم!

سـكس يك بازي خشن است!
از اولش همين طور بوده، و خواهد بود!

Wednesday, December 24, 2008

787
I had this pain, It was inside of me

Intefectum 600 mgs
Kills Your Pain!i

More Pills,
Kills bigger Painsi

Even Pains, as big as your own self!ii

Interfectum 600 mgs
درد شما را از بين مي برد!

تعداد بيشتر
دردهاي بزرگتر را از بين مي برد!

حتي دردهايي به بزرگي خود شما!

Sunday, December 21, 2008

786
Head in The Clouds

I am the one
to specify
how far she and I would go
on the longest night of the year!i

By choosing the amount of Tonic
to be added to a proper dose of Gin.i

اينكه من و اون
در بلند ترين شب سال
تا كجا ها پيش خواهيم رفت را
من تعيين مي كنم!

با تعيين نسبت تونيك
به دوز معيني از جين

Saturday, December 20, 2008

785
one in a million


I'm Seriously Against War On Iran!

I Dont wanna die with a bunch of shaggy sheeps!i

من شديدا با جنگ عليه ايران مخالفم!

نمي خوام همراه با يه مشت گوسفند پشمالو كشته بشم!

Thursday, December 18, 2008

784
A Feast Of Friends

PS. to the previous note:i

The amazing thing about this blog is
one's observations in his most bitter times
is the source of amusement of the others!i

پي نوشت براي متن قبل:

موضوع شگفت انگيز در مورد اين وبلاگ اينست
كه مشاهدات يكي در تلخ ترين موقعيت هاي ممكن،
منبع تفريح و سرگرمي خيلي هاي ديگه است!

Friday, December 12, 2008

783
Welcome to the latest of the latest of the late

I Hear new Sounds!
Among All These Pink Floyd, I'm Hearing some sounds more clear!i

I'm communicating with things around me, differently!i

With My Saliva on the Tuna SAndwich
like a Spider Net, which has got dews on it at the very beginning of the morning!
The Time When Jaws lock and ask me:
What was that thing you just bite?i

Liquid Soap on my fingers
Have you ever wondered, noone's Blood is this Yellow?!i

Oh! A couple of moments ago
I say you in the Mirror idiot!
When did you grow that big?!i

Sunrises dont taste repititious,
and Sunsets dont taste oppressive any more!i

Have you noticed,
This "Pink" in "Pink Floyd" is So Blue instead of Pink?i

I'm not Ok!
I Promise!i

And By the way
before I forget,
Thanks for That Beautiful Misunderstanding!
So That I wont have have to explain to you
Where the pain is!
There is No Pain!
The Pain is not inside of Me,
Its 179 Kms over there!i

And Thanks For not understanding At all!
There will come some day
that I'd be proudly talking about you:
"This Guy With her not understanding,
Made me to reach the conclusion:
The only one who can really Solve himself is himself."i

Is this Note, Post Modern
or is it life reaching it own post modern boundries?!i

صداهاي جديدي مي شنوم!
توي اين همه پينك فلويد، بعضي صدا ها را بلند تر مي شنوم!

دارم ارتباط جديدي با چيزهاي اطرافم برقرار مي كنم!

با تف دهانم روي نون ساندويچ تون
به مانند يه تار عنكبوت در هنگام صبح كه شبنم رويش نشسته است!
آن موقع كه فك قفل مي شود و از من مي پرسد:
اين چي بود گاز زدي الان؟

صابون مايع لابلاي انگشتان من،
دقت كردي خون هيچ كس به اين زردي نيست؟!

اوه! چند لحظه پيش توي آينه
خودت رو ديدم ايديت!
كي اينقدر بزرگ شدي؟!

ديگر نه طلوع هاي آفتاب مزهء مكررات را مي دهد
نه غروب ها مزهء پايان و مكدرات!

دقت كردي
اين Pink توي Pink Floyd به جاي صورتي، چقدر آبيه؟

من حالم خوب نيست!
قول مي دم!

راستي!
تا يادم نرفته
ممنون براي آن سوء تفاهم زيبا!
كه من مجبور نشوم براي تو شرح بدهم
درد من كجاست!
آخر من دردي ندارم!
درد من درون من كه نيست،
179 كيلومتر آن طرف تر است!

و ممنون براي اصلا نفهميدن!
آخر يك روز مي شود كه
من با افتخار از تو مي گويم:
"اين يارو با نفهميدنش
باعث شد كه من به اين نتيجه برسم:
تنها كسي كه مي تواند خودش را حل كند، خودش است!"

اين نوشته پست مدرن است
يا زندگي خودش دارد كم كم به آن مرزهاي پسا مدرني اش نزديك مي شود؟

Wednesday, December 10, 2008

782
The house that Jack Built

This Note is an Engineering one:i

All these years, Nobody
Calculated the amount of Stress Relevant to our souls
The Resultant of all those different forces to our mind and body:
Internals, Pressures, Tensionals,
Torsions of our soul and body.i

What did it left from us?
A deformed steel post...
Which is not specified
how much loading is it gonna take and for how long!
Standing in a Corner
Hammering in his head
Staring at everything
Everyone...i

P.S.: Welcome To The Machine!i

اين يك پست كاملا مهندسيه:

هيچ كس در تمام اين مدت
تنش هاي وارده بر روح مان را حساب نكرد،
برآيند تمام آن نيروهاي وارده به ذهن و جسممان:
داخلي، فشاري، كششي...
پيچش هاي روحي مان،

واقعا چه از ما باقي گذاشت؟
يك تير فولادي كج و معوج...
كه واقعا معلوم نيست،
چه مقدار بارگذاري را مي تواند تحمل كند و براي چه مدت!
يك گوشه ايستاده
چكش كاري توي سرش
خيره به همه چيز...
همه كس...

پي نوشت: Welcome To The Machine!

Sunday, December 07, 2008

781
Treat Me Like The Dog I Am!i

Writing Iranian idiot for a couple of years, so manyfascinating things have happened to me! so many memorable and funny things like:i

There was one time, sitting between some Blogger, without anybody at that meeting knowing that I AM The Iranian Idiot, and then someone brought the conversation to this:i

"I do honour "Iranian idiot" and "Invisible Kid*"'s works. I have met with the Inivisible Kid in [...] and when I was introduced I stood up for him as an honour. Believe me If I'd ever see Iranian Idiot I'd do the same thing but people like Iranian Idiot dont attend at such meeting because..."i

Oh Yeah! I bet you are imagining how I was hiding my face and reactions!!!i
Ofcourse I Gave that friend of mine and his friends a ride and ask them about that Iranian idiot Guy on the way!!!i

But What happened to me tonight was so unique that it was worth poping a Beer! (though non-alcoholic!)i

Me, A Guy Nicknamed by friends: Slash, Sitting with some of my friends talking about music, discussing concerts, and He a guy (who I should be calling him a cool guy now) who demands some Led Zeppelin And Anathema Music, I give him my number, he calls me the other day, I make an appointment, He gives me the Flash followed by a nice and impressive "gift", I provide Him with the best of my collection, and meet him somewhere, He's gonna get back to Kuwait in a few days and asks me to take a picture followed by the comment: "I Like your Metal Style", and I prefer the word "Hard Rock" or "Rock n' Roll" instead of that "Metal" Word describing me. he takes the picture, and I go for my car, then he says:i

"You know, Your face reminds me of a guy called Iranian idiot! Go Search Iranian idiot on Google, he's got the same hair and face though his face is "Blurry" there!"i

These Are the moments that you are proved that "What Daa F***" was invented exactly for Such Occasions!i
then you go asking yourself: What was the population of the world again???i

It's amazing, Everytime I hear somebody saying that "I have read Alllll of your notes" and then he/she starts telling me some of his/her favorites word by word, even though he/she has never wrote me before! specially the moment I was pissed about my previous post not recieving that much attention that it really deserved. or the 777th note which was also personal and personals are more important! and I Really didnt want to continue until I get some freaking comments about that but this unique thing just happened!i

I Really got to thank you all
You make me feel special
cuz you are special!i

And a special thank to those readers and fans of mine who read my blog in Kuwait!i

i * - The link is no mroe availablei

خب!
بعد از چند سال، نوشتن ايرينين ايديت اتفاقات جالب زيادي رو به همراه داشته است! خيلي هاش جالب و به ياد موندني اي! از جمله:

نشسته بودم در جمع چند تا از دوستان بلاگرها، بدون اينكه كسي بدونه من ايرينين ايديت ام، و بحث به اينجا كشيده شد:

"من براي نوشته هاي "ايرينين ايديت" و "بچه مخفي*" خيلي احترام قائلم. من بچه مخفي رو يه بار در [...] ديدم و وقتي فهميدم كه اون بچه مخفيه به احترامش از سر جام بلند شدم. باور كنيد اگر "ايرينين ايديت" رو هم مي ديدم همين كارو مي كردم اما آدم هايي مثل ايرينين ايديت توي اين جمع ها نميان چون..."

هه هه! شايد الان در اين فكر باشيد كه چطور داشتم صورت و عكس العمل هاي خودم رو پنهان مي كردم!!!
البته كه بعد از اتمام اون جلسه من دوست عزيزمون و همراهانش رو تا يه جايي رسوندم و توي راه در مورد اين يارو "ايرينين ايديت" بيشتر ازشون پرسيدم!!

اما اين اتفاقي كه امشب براي من افتاد واقعا ارزش باز كردن يه آبجو رو داشت! (هر چند بدون الكل!)

من يه پسر كه دوستاش به nickname ـه Slash،صداش مي كنن نشسته ام با چند تا از دوستانم و داريم در مورد موزيك و كنسرت هاي مختلف بحث مي كنيم، و او يه پسر (كه الان اسمشو يه بچه باحال ميذارم) كسي كه چند تا آلبوم از Led Zeppelin و Anathema مي خواد. من شماره مو ميدم، اون زنگ مي زنه، قرار ميذارم، اون فلش ميده با يه هديهء كوچولو و البته Impressive من هم براش از بهترين هاي كالكشنم انتخاب مي كنم، يك ساعت بعد اونو يه جا ميبينم، اون مسافر برگشت به كويته و از من مي خواد باهاش عكس بگيرم: "از تيپ متالت خوشم مياد"، گرچه ترجيح ميدم از "هارد راك" يا "راك اند رول" به جاي اون كلمهء‌ "متال" براي توصيف خودم استفاده كنم، اون عكسو مي گيره، من به سمت ماشين ميرم، و بعدش ميگه:

"قيافه ات منو ياد يه نفر به اسم "Iranian idiot" ميندازه! برو توي گوگل سرچ كن، اون قيافه و موهاش خيلي شبيه توئه فقط اونجا صورتش كمي Blurryشده معلوم نيست!"

در يك چنين وقتايي هست كه آدم اين موضوع براش اثبات ميشه كه: "What daa F..." را قطعا براي همين موقع ها گذاشته اند!
و تو از خودت مي پرسي: گفتي جمعيت دنيا چقدر بود؟؟؟

هر بار كه از كسي مي شنوم "من تمام نوشته هاتو خونده ام" و شروع مي كنه چندتايي از اون ها رو كه كلمه به كلمه تحويل من ميده حتي اگر هيچ وقت كامنت نگذاشته و شخصا چيزي ننوشته!
خصوصا درست بعد از اينكه سر پست قبل و همچنين شمارهء‌ 777 كه يكي از به ياد موندني ترين، خاص ترين نوشته هاي من بود، از شمارهء خاصش و تيترش تا عكسي ناب از لحظه اي ناب، از سايهء لينك روي عكس زير شمع تا خود نوشته و... كه مربوط هستند به لحظات ناب زندگي شخصي من، و چيزي كه شخصيه مسلما مورد اهميت بيشتريه و كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، كمي اوقاتم تلخ شده بود و نمي خواستم تا وقتي كه 4 تا كامنت درست و حسابي در مورد ببينم ادامه بدم كه اين اتفاق افتاد!

متشكرم از همه
شما به من احساس ويژه اي مي ديد
چون خودتان انسان هاي ويژه اي هستيد!

و يه تشكر ويژه از تمام شماهايي كه در كويت ايرينين ايديت را مي خوانيد! (VOA Style!)i

* - لينك بچه مخفي متاسفانه ديگر وجود ندارد

Tuesday, December 02, 2008

780
Memoria


The Fact that
Everytime I dive in the blue world
Located on the top of the tower you live in
Everything Goes Still
and I Hear the "Come As You Are" song in my head
and see my new born self
Paddling on the water surface
Must have something to do with my background.

Thinking about it
I Just remember that My Mother never abandon me to water stream
nor to that American Woman who wanted to take me with her
Or Anything else that happened in the past
which one could lay down in the sun
and think about them for hours
Until the song in my head would reach the part
when that Girl in Black bikini
"Dowsed and Soaked" in water
Comes out of the Pool
i"as a Friend"i
i"as an old Enemy",i
Coming to me
i"As I Want her to be..."i

اينكه
تا من
در آن دنياي آبي بالاي برج خانه تو دايو مي زنم
همه چيز ساكت مي شود
و من صداي آهنگ Come As You Are را در گوشم مي شنوم
و خود نوزادم را مي بينم
كه آن بالا نزديك سطح آب دارد دست و پا مي زند
بايد يك ربطي به گذشتهء من داشته باشد.

اما هر چه فكر مي كنم ميبينم
مادرم هيچ وقت من را نه به آب سپرد،
نه به آن زن آمريكايي كه مي خواست مرا با خودش ببرد
يا هر چيز ديگري در گذشته
كه مي شود
ساعت ها بر آفتاب دراز كشيد
و راجع بهش فكر كرد
تا زماني كه اين آهنگ توي سر من به آنجا برسد
كه آن دختر بيـكيني مشكي پوش
Dowsed And Soaked در آب
از استخر بيرون آيد
مثل يك Friend،i
يك Old Enemy،i
بيايد به سمت من
As I want her to be...i
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm