Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Thursday, March 28, 2013

1421 - Right here right now

Forget about people's opinions!

They Mostly tell you about things you can't do,
based on things they didn't or couldn't nor dared to do themselves!
   
فراموش کنید نظرات افراد را!

آن ها بیشتر در مورد چیزهایی که نمی توانید انجام دهید حرف می زنند،
که پایه و اساسش کارهایی اند که خود انجام نداده یا توانایی و جرات انجام دادنش را نداشته اند.

1420 - A Genocide in demand

It's funny that still
exist people in which music to them
exists only in two genres of "Fast", and "light".
  
مسخره است که هنوز
انسان هایی وجود دارند که موزیک برای آن ها
در دو ژانر "تند" و "لایت" خلاصه می شوند!

1419 - Oasis

There are some women who are categorized in,
"While you are on your own fucking sexy way, why don't you try this that I am gonna show you, baby?" section!

Ok!
I exaggerated it!
There are no "some",
There are ones!
Limited editions!

Found yours yet?
  
زنانی هستند که در دستهء
"مادامیکه در مسیر جذاب خودت هستی، چطوره این چیزی که من می خواهم به تو نشان بدهم امتحان کنی عزیزم؟" قرار می گیرند!

همان ها که زیر پوست آدم می خزند.

قبول دارم!
اغراق کردم!
زنان به آن صورت جمع نیستند،
تک ها هستند،
همان ویرایش های محدود!

نسخهء سهم خودتان را پیدا کرده اید؟

1418 - Shocking image of Iranian and American Officials Kissing

While you were discussing Ahmadi Nejad, hugging Chavez's Mother,
You nearly missed what happened during last NY trip.
   
در حالی که شما گرم بحث در مورد در آغوش گرفته شدن مادر چاوز توسط احمدی نژاد بودید،
نزدیک بود از دست بدید در آخرین سفر به نیویورک چه چیزها اتفاق افتاده بود!

1417 - Resolution? What resolution?

I've got no wishes for new year,
Nothing!

I am not the kind who
HOPE for something to happen,
I go make that happen.

Just sticking to the plan,
I plot a while ago.

Something led to a meaningful life.

Every day ever since,
was a new day,
and it's everyday activity
was a new resolution!

I don't need spring, Christmas, or anything to make me feel fresh.
Just waking up everyday
and knowing I have got a whole day
to do what I love is enough!

Isn't it?
 
آرزویی برای سال جدید ندارم،
هیچ!

من از اون نوع آدماش نیستم
که به اتفاق افتادن چیزی امید ببندم،
من می روم باعث اتفاق افتادن آن چیز می شوم.

به همان برنامه ای چسبیده ام
که نقشه اش را چندی پیش طرح کردم.

چیزی که باعث ایجاد یک زندگی معنی دار شد.

از آن روز هر روزش
نوروز،
و فعالیت های هر روزش
به مانند تصمیم هایی بوده است
که هر سال می گیریم!

دیگر نیازی به بهار یا کریسمس یا هر چیزی که احساس تازگی به بدهد نیست.
همین که هر روز بلند بشی
و بدونی یک روز کامل در پیش رو داری
که به کاری که عشق می ورزی بپردازی، کافیست!

اینطور نیست؟

Tuesday, March 19, 2013

1416 - New Year Wishes

If You are a fighter too,
May you New year be triumphant!
   
اگر شما هم یک جنگجو هستید،
نوروزتان "پیروز" باد!

Saturday, March 16, 2013

1415 - as your wish

Will Behave properly

Maybe Another place...
Another time...
  
آدم می شوم

شاید جایی دیگر...
وقتی دیگر...

1414 - Hittin' the road again

If I were you,
I would think twice about a man,
who is capable of selling a whole world in a snap!
  
من اگر جای شما بودم،
دربارهء آدمی که در یک چشم به هم زدن، توانایی چوب حراج زدن به دنیا را دارد
بیشتر فکر می کردم!

Friday, March 15, 2013

1413 - double dot, dot, dot

in fact
Pills,
Syringes,
Maim human being's brain sensors.
  
در واقع
قرص ها،
آمپول ها،
بخش حس گر مغز بشری را مختل می کنند.

1412 - Music

The dotted skin of mine,
Guarantees that
I am playing the music piece ultimately beautiful!

Believe in your senses.
 
پوست نقطه نقطه شدهء من،
تضمین می کند
که آن قطعهء موسیقی را به بالاترین حد زیبایی نواخته ام!

به حس هایتان باور داشته باشید!

1411 - Be invincible! Pour Favor!

I support the idea of a first date in Paris,
You from wherever you are,
Me from the hell I am in.

If we can come over great distances, No matter what,
that's a powerful love, no matter what!
  
من از ایدهء اولین قرار در پاریس حمایت می کنم،
تو هر کجای این دنیا که هستی،
من از همان جهنم دره ای که هستم.

اگر بتوان بر بزرگترین فاصله ها فائق آمد، به هر شکل ممکن،
آن عشقی قدرتمند است، حالا هر چه که باشد!

1410 - Touch you there

"I put the garbage at the door" - Zoya Pirzad's* Husband,

* The writer of the novel: "I turn off the lights".
  
"آشغال ها را من، دم در می گذارم" - شوهر خانم زویا پیرزاد*

* نویسندهء رمان "چراغ ها را من خاموش می کنم".

1409 - Time is wasting me

Chatting with people is not a waste of time,
It's people who can be a waste of time.
   
چت کردن با آدم ها به خودی خود وقت تلف کردن نیست،
این آدم ها هستند که وقت تلف کن میشن!

Thursday, March 14, 2013

1408 - Hey Jack!

The fact that you can't see it,
Doesn't mean it doesn't exist.

Define "It" for yourself in the above sentence.
 
این حقیقت که نمی توانی آن را ببینی
به این معنی نیست که وجود ندارد!

در جملهء بالا "آن" را برای خود معنی کنید!

1407 - We have a new pope!

As far as I see,
even If one day so many Iranian turn to reading,
I say problems still exist, as thinkers would still not be there.

As long as these readers
are just an echo,
not an individual new voice,
nothing is going to change.
 
در ایرانی که من می بینم
حتی اگر روزی کتاب خوان هم زیاد شود،
باز مشکل آن جاست که متفکر وجود ندارد!

تا آن زمان که کتاب خوان هایش
همه انعکاس صدا باشند،
و نه یک صدای جدید و مستقل
وضع همین است.

1406 - The Famous: Da Ra Ra Raaaa, Ra Raaaaw Raa!

Memories play tricks!

one time they make you feel free, unrivaled, invincible,
Sometime later, it hurts you, beats you, defeats you and it takes you down.
 
خاطرات به بازی ات می گیرند!

یک مدت به تو احساس آزادی، بی رقیب و شکست ناپذیر بودن می دهند،
مدتی بعد، تو را می آزارند، می کوبند، به زمین زده و شکست ات می دهند.

1405 - God save the queen

"Queen Elizabeth II was hospitalized a while ago after experiencing symptoms of gastroenteritis, a palace spokesman said."
 
Someone please tell the old lady that it is okay to fart!
  
طبق سخنان یکی از اهالی قصر، ملکه الیزابت دوم کمی پیش به دلیل ورم مجاری روده در بیمارستان بستری شدند.
 
لطفا شخصی به این خانم پیر بگوید گوزیدن اشکالی ندارد!

1404 - Women!

Women's first reaction to a financial TV program:
The girl is so fat, don't you think?
The guy's tie is ridiculous!
 
اولین واکنش خانم ها به برنامهء اقتصادی تلویزیونی:
دختره خیلی چاقه! اینطور نیست؟
کراوات مرد چه زشته.

Saturday, March 09, 2013

1403 - Iranian women protest topless

Nude communist Iranian Women protest in Sweden against hijab in Iran. Source

Warning: The following video contains shots of nice bare breasts, but the English accent of the protestors may totally turn you off as much! So, viewer discretion is advised.

P.S.:It's interesting that we finally have nude protesters, as I wonder how greatly it would impact on people's mind as they generally see Iranian women as covered in black veil cliche. but If we consider them as communists, as it was stated, the fact that there exist people who still believe in communism, while it was challenged and mocked numerous times i.e. by capitalism in Berlin by Reagan, and eventually fell in 1989, is hopeless. Especially while we are living in a world which there are not whispers but loud words on insufficiency of capitalism itself, for it's greed and the destruction it has caused already.

Don't they see? Don't they read? and Don't they think?فیلم اعتراض زنان برهنه ایرانی، در سوئد در اعتراض به حجاب. منبع

هشدار: ویدئوی فوق شامل صحنه هایی از پستان هایی زیباست، اما لهجهء انگلیسی معترضان ممکن است به همان اندازه حال شما را بگیرد! امید است تماشاگر محترم احتیاط لازم را بنماید.

پی نوشت: جالب توجه است که بالاخره ما ایرانی ها هم متعرضین برهنه پیدا کردیم، موضوع از آن جا جالب می شود که بدانیم تاثیر این حرکت روی نظر مردم دنیا چگونه است، از آن جا که آن ها به صورت کلیشه ای زنان ایرانی را چادر سیاه به سر می بینند! اما در عین حال همان طور که گفته شده، اگر کمونیست بودن این اشخاص را در نظر بگیریم، این حقیقت که هنـــــوز وجود دارند کسانی که به کمونیسم اعتقاد دارند، در حالی که خود به عنوان مثال توسط کپیتالیسم در برلین، توسط ریگان، و در بیش از 30 سال پیش مسخره شد، غم انگیز است. خصوصا اینکه امروز ما در دنیایی زندگی می کنیم که نه تنها زمزمه هایی بلکه صداهای بلندی در مورد عدم کفایت کپیتالیسم، به دلیل زیاده خواهی و خرابی ای که باعث می شود، به گوش می رسد.

آیا آن ها مطالعه نمی کنند؟ آیا آن ها نمی بینند؟ آیا آن ها فکر نمی کنند؟

Tuesday, March 05, 2013

1402 - Trying to get around

You know,
life is directly going the wrong direction,
when Beers are warm and women are cold.
 
می دانی
زندگی دارد درست در مسیر مخالف و اشتباه پیش می رود
وقتی آبجوهایت گرم اند و زنان سرد.

1401 - Then he put on his pants

Honestly
Pills,
راستش
قرص ها،

1400 - B.C.

Even in hell,
Roses grow.

It's the people who droop.
 
در جهنم هم
گل رز می روید.

این آدم ها هستند که پژمرده می شوند.

Sunday, March 03, 2013

1399 - Freedom at 28

To all you virgins, as old as me
who are virgin out of hopelessness, and not by choice
Who demand a fuck:

This is my dick!
And What I do with it is SEX
not Charity!
 
برای تمام شما باکرگان، هم سن و سال من
که باکره اید نه به خاطر انتخاب شخصی، بلکه به خاطر امیدی که هیچ وقت به شما بسته نشده بوده،
برای شمایی که سپوزیدن طلب می کنید:

این شومبول منه!
و کاری که من باهاش می کنم سکسه،
نه خیریه دادن!

1398 - Life on Display

My life is the practical description of the fact that:
Definitely a Man will never become what he was not made to be,
But he may become what he was born to be.

He May...
 
زندگی من مصداق بارز این حقیقت است که:
قطعا آدمی هیچ وقت نمی تواند کسی شود که به خاطرش ساخته نشده بوده!
اما او شاید چیزی شود که برای آن بوجود آمده است.

شاید...

1397 - number of a Square

1396 - Show me the Key hole!

When you're gifted,
Or at least, when you know you're gifted in something,
life is easier.

Not because of the special abilities you have,
but because of knowing that thing you're potentially good at
so there is more chances for you to become who you are
based on what you really are
A key to success.

One satisfied life.
 
وقتی استعداد خاصی داری،
یا حداقل وقتی می دانی در چیزی استعداد خاصی داری
زندگی راحت تر می شود.

نه به خاطر توانایی های خاص تو،
بیشتر به خاطر دانستن چیزی که تو در آن توانایی بالقوه داری
در نتیجه احتمال بیشتری می رود که تو همان چیزی بشوی که هستی
بر اساس آن چه که هستی،
کلیدی به سوی موفقیت.

یک زندگی ارضا کننده.

***

The Key of life is finding what you're good at,
Otherwise your existence is a fucking slavery,
And even you can't do nothing about it.

کلید زندگی پیدا کردن چیزی است که در آن خبره ای،
در غیر این صورت، زنده بودن تو تنها بردگی است
و حتی تو هم نمی توانی تغییری در آن بدهی.

1395 - Rent Me

What color is your money?

Brown?
Red?
or
maybe Green?
  
پول شما چه رنگی است؟

قهوه ای؟
قرمز؟
یا شاید سبز؟

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm