Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Sunday, April 30, 2006

307
What Was My Age Again?

In The land Of Idiots
Day's social discussion is
whether women can go to stadiums and watch men playing soccer or not!

But Laws and restrictions in my own land are
even worse than this!
You Havent completed your 4th lap running around one of the main round abouts of the city yet
that policemen show up and arrest you!

for what reason?
Well! You were only running naked...

در سرزمين احمق ها
مسئلهء روز اين است
كه زنان مي توانند در استاديوم ها فوتبال بازي كردن مردها را ببينند يا نه.

اما در سرزمين من
اوضاع وحشتناك تر از اينهاست!
هنوز دور چهارم دويدنت بدور ميدون اصلي شهر تمام نشده است
كه سرو كلهء پليس پيدا مي شود و تو را دستگير مي كنند.

به چه جرمي؟
فقط به اين خاطر كه لخت بودي...

Saturday, April 29, 2006

306
Uninvited

Its 2:37 Am
I am wishing for a couple of Sheeps.

ساعت 2:37 دقيقهء‌ بامداد
گوسفندم آرزوست...

Thursday, April 27, 2006

305
I'm Only Happy when it rains

Thunderstormy Nights
Is not the night for Lovers or love somes at all
and its not for peots to bring out new things outta their mind either.

Stormy nights
is not only for those who have lost their mind
besides its the night for those who suddenly
have taken a look at their own sunny days and realized
that there is nothing much left in it either.

they pull their jacket's hood over their head
and come out from their holes
and so alike bedridden Escapees,
they start injectiong all the Apathetic feelings to their mind through their ears
when they have already put the wires of their own semi kind of brain washing machine.

putting their hands in their pocket,
they walk from dark avenues to darker ones like a shadow
and they stop and look back from time to time.

Stormy nights
are the nights of Those who's expiration
smells like pistol's smoke.
when the strangers who are standing under a Hovel stare at them
they prepare themselve for a defensive formation and
they grasp the pistol in their pocket harder.

Stormy Nights
are the nights for Impercipients
You Should never arouse their anger at such evenings.
Even Wall's Of the dark avenues know about this.

شبهاي طوفاني
نه شب آدماي عاشق پيشه است
نه شبي كه آدم، احساسات كذايي شاعرانه اش گل كند.

شبهاي طوفاني
نه تنها مال آدمائيه كه به نظر عقلشونو از دست داده اند
بلكه علاوه بر اون از آنه كسائيه كه به ناگاه
نگاهي به روزهاي آفتابيشان انداخته اند
و ديده اند در آنها هم چيز خاصي باقي نمانده است.

آن وقت كلاه هاي بارانيشان را روي سرشان مي كشند
و از سوراخ هايشان بيرون مي آيند
و خيلي شبيه بيماران فراري
همانطور كه سيمهاي دستگاه شستشوي مغزي مانندشان به گوششان وصل است
شروع مي كنند
تمام حس هاي بي احساسي را تزريق كردن به مغزشان
و دستها خيلي توي جيب، سايه وار،
از كوچه هاي تاريك به قصد كوچه هاي تاريك تر گذر مي كنند
و هر از گاهي مي ايستند و به پشت سرشان خيره مي شوند.

همانهايي كه به جاي بازدم،
از دهانشان دود تپانچه بيرون مي آيد
و وقتي غريبه هاي ايستاده زير سايبان ها به آن ها زل مي زنند
دستشان را بيشتر توي جيبشان فرو مي برند
حالت تدافعي به خود مي گيرند
و تپانچه شان را محكمتر در دستانشان مي فشارند.

شب هاي طوفاني
شب آدماي بي احساس است
هيچ وقت نبايد در چنين شبهايي خشمشان را برانگيخته كرد.
اين را حتي ديوارهاي كوچه هاي تاريك هم مي دانند.

Tuesday, April 25, 2006

304
Fat Fuck

I Feel So Sick!

I cant Digest Lactose
Neither your brain
not the lonely nail on the wall either.

The problem gets worst when you know
that I Cant Nauseate them
on your dress
neither on the monitor
not on your face either.

وضع مزاجي ام حسابي به هم ريخته است.

نه لاكتوز را مي توانم هضم كنم
نه مغز تو را
نه ميخ تنهاي روي ديوار را

موضوع وقتي بغرنج مي شود
كه بداني آنها را نمي توانم بالا بياورم
نه روي لباس تو
نه روي مانيتور
نه توي صورتت

Saturday, April 22, 2006

303
In Your Honor

There Are Moments In Life
that you've got to shut your mouth up
When there is nothing special to talk about.

The Fact that We've got the same language to speak
is not a good reason for you to waste my time on hearing about You and
Your nationality, your country, your people and their beliefs, and whatever the fuck is the rest.

There are moments in life which
I Choose
Whether you should be ON or OFF.

No Drugs Can Save you
In these specific Moments,
you Cant survive with Alcohol Either.

There Are Moments In Life
that you've got to shut your mouth up
When there is nothing special to tell.

Like Now...

لحظه هايي در زندگي هست
كه وقتي چيزي براي گفتن وجود ندارد
بايد خفقان گرفت.

گيرم كه من و تو هر دو زبان مشترك داريم
اين دليل نمي شود كه من بخواهم در مورد تو
مليتت، كشورت، مردمانت و اعتقاداتشون و بقيهء‌ مزخرفات ديگه ات بشنوم.

لحظه هايي در زندگي هست
كه من تعيين مي كنم
خاموش باشي يا روشن.

براي اين لحظه ها
نه قرصي ساخته شده است
نه الكل نجاتت مي دهد.

لحظه هايي در زندگي هست
كه وقتي چيزي براي گفتن وجود ندارد
بايد خفقان گرفت.

مثل الان...

Friday, April 21, 2006

302
Symptoms of The New world's Disorder: Cyber suicide

I Feel Like I Should try
to fill the empty spaces of those Anonym Gods
who Hung themselves with their own keyboard wire
at the backstage of their own weblogs.
or those who cut their veins with their broken Music CDs.
and All The others Who Slipped and their ignored philosophies broke them down
in their own depths of nothingness.
Their notes got disappeared,
and noone ever found out about what happened to them.

Best Regards
I-I

احساس مسئوليت مي كنم،
در پر كردن جاي خالي تمام خدايان گمنامي كه
در پشت پردهء نوشته هاي وبلاگشان
خودشان را با سيم كيبورد دار زدند
يا آنهايي كه با CD هاي شكسته موسيقي شان رگ خويش را بريدند.
و آنهايي كه پايشان لغزيد
و فلسفه هاي ناديده گرفته شده شان
آن ها را به اعماق پوچي درونشان سقوط داد.
نوشته هايشان ناپديد،
و سرنوشت شان هيچ گاه معلوم نشد.

با احترام فراوان
I-I

Wednesday, April 19, 2006

301
Got Stuck Badly In Strings - I'm Drowning In This Holy Adagio...

Everything is repetitious
Me, You, The sound that Comes out, out of our headphones
plus all those "Specialities" in the people who pass us by.

Everything has become repetitious.
When It comes to evening,
people get out of their houses
and look for their own nothing thing!

It seems like
all the girl's face features has been copied
From Ana's
and All The Men Have become
My Old Friend's Father.

But After all
Women still have got many proportions to themselves.
Not Alike you, They Have never
invited me to their house for a tea party for two
neither they can make tea and cook chocolate cakes the way you do.
let alone sitting beside me and asking me to play piano for them!

but anyway
someday
Your wrinkled face
will make you repetitious.

Writers Job Was a repetitious one from the beginning as well
the difference is, they go and find new ways to express the same old things
and ofcourse, they will never gonna tell you the secret...

And You!
Consider that You Have never heard me say that.

[One Of My Best Translations Ever] i-i

همه چيز تكراري است
من، تو، صداهايي كه از هدفون هايمان بيرون مي آيد
به علاوهء‌ «خاص بودن» آدم هايي كه از كنارمان رد مي شوند.

همه چيز تكراري شده است
عصر كه مي شود
همه از خانه هايشان بيرون مي آيند
و به دنبال هيچي شان مي گردند.

گويي
چهرهء‌ همهء دختران هم از چهرهء «آنا»
كپي زده شده است
و همهء مردان هم شده اند
پدر دوست قديمي من.

اما با اين وجود
زنان هنوز شباهت هاي زيادي به خودشان دارند
آنها نه مانند تو
تا به حال مرا براي عصرانه به خانه شان دعوت كرده اند
نه چاي و كيك شكلاتي هاي تو را مي توانند درست كنند
چه برسد به اينكه كنار من بنشينند و از من بخواهند برايشان پيانو بزنم.

اما به هر حال
روزي
صورت چروكيده
تو را هم مثل آنها تكراري مي كند.

كار نويسندگان هم از همان اول تكراري بوده است
با اين تفاوت كه آنها هميشه مكررات را به روش هاي تازه بيان كرده اند
صدايش را هم در نياورده اند...

و تو!
حرف منو نشنيده بگير...

Tuesday, April 18, 2006

300
A Perfect Night With Alan Jackson

Loneliness
is included in the world of those who have got a cell phone!
The people who's inner desires make them wish
You and I would ring and try their new ringtone,
without showing them that we have noticed that thing, you know.

They sit aside
and stare at their cell phone

Getting their heart beats harder
as soon as they hear the noise in the speakers
that are playing: We NeVer Change.

Just like me
playing in my daily documentary movie
in which I go to my mail box
and Act or expect like
there is someone, got something to tell me.

Me?
I dont feel like I'm lonesome
and I dont get ringed that much either.
Besides
I have got a great collection of Video & Music CD's
For My Rainy Days.

Whats the use of the cell phones anyway?
Are you saying that there are too many people out there
hoping that you'd be available
except those who show up
when they need you to give them a hand?

تنهايي
دنياي آدم هاي با موبايل است!
همان هايي كه خواهش درونيشان اين است كه
من و تو هم صداي زنگ جديدشان را امتحان كنيم،
به رويشان هم نياوريم.

همانهايي كه يك گوشه مي نشينند
و به گوشي شان خيره مي شوند.

و به محض اين كه صداي نويز را
در بلندگوهايي كه We NeVer Change را مي خوانند مي شنوند،
قلبشان از جا كنده مي شود.

درست مثل من,
در سكانس تكراري فيلم مستند روزانه ام
كه بي دليل وارد ميل باكسم ميشوم
و طوري رفتار مي كنم كه
انگار قرار است كسي گفتني هايش را براي من نوشته باشد!

من؟
من نه آدم تنهاييم
نه زنگ خورم زياده
به علاوه،
يك كلكسيون از CD هاي موزيك و فيلم هم كنار گذاشته ام
براي روزاي مبادا.

حالا خودمونيم مورد مصرف موبايل در چيه؟
مگر بجز كساني كه وقتي باهات كار دارند پيدايشان مي شود
افراد زيادي باقي مانده اند كه آرزو كنند
اي كاش در دسترس باشي؟

Monday, April 17, 2006

299
One [Iranian idiot's Metallica Cover]

We've got to Think About it this way:

Brain Drain?
Or
Grain Brain [Of The Bides]?
i


ديگر بايد اينجوري بهش فكر كرد:

فرار مغزها؟
يا
قرار احمق ها؟

Sunday, April 16, 2006

298
If God Was A Woman

May the 32 Year old Women Or Older
are our best choices.

They have not dreamed that their husband
would be a rich man
the night that their mother told them earlier in the kitchen
that its time for them to marry,
they dont criticize you by saying how great their previous wooers were either.

Besides
They do know how to wipe and clean up an infant's ass.
or we may say they know how to deal with it.

Whilst they dont have many of the qualities of a newlywed,
No one look at them like they are a newlywed.

A Typical of a gentle, demure woman
who doesnt giveaway her feminine secrets.
So Mature
that you'd love listening to what she is saying.

And this is very important!
very very important...


زنان 32 ساله به بالا
شايد بهترين انتخاب باقي ماندهء‌ ما هستند.

آنها نه شب همان ظهري كه
مادرشان در آشپزخانه بهشان گفته وقت ازدواجشان است
خواب ديده اند كه:
«شوهرشان يك فرد پولدار مي شود»
نه خواستگارهاي سابقشان را در آينده به رخت مي كشند.

علاوه بر آن
كون بچه را هم بلدند بشويند.

ضمن اينكه خيلي از خصوصيات يك تازه عروس را ندارند،
كسي هم به چشم تازه عروس نگاهشان نمي كند.

نمونهء يك زن آرام و موقر
كه در واقع رازهاي زنانه اش را رو نمي كند.
كامل و بالغ،
خيلي پخته و دلنشين صحبت مي كند.

و اين موضوع خيلي مهم است!
خيلي مهم...

Friday, April 14, 2006

297
Whatevaaa

دنياي اينها هم اونقدر كوچيك هست كه منو ارضا نكنه.

من گيجم...

ميگم
احترام هم در گراني هستا... به هر كس ندهم!
ممكن هم هست كه يه «حتي به شما دوست عزيز» هم زيرش بنويسم.

راستي دقت كردي
فيلترينگ اينترنت هم حق مسلم توست؟

من گيج نيستم
گيج و مبهوت هستم

من؟
خب راستش... امممم
من...
قضيهء‌ من رو بعدا بهت ميگم
باشه؟

ترجمه اش هم باشه واسه يه وقت ديگه...
تموم شد...
پاشو برو برس به كارت ديگه.

صبر كن!
ميگما...
من حوصله ندارم...
حتي شما دوست عزيز...
آخه امروز تي شرت سياهمو پوشيدم...
خب برو حالا... الان ديگه مي توني بري... برو ديگه...

ببين منو...
من الانComfortably Numbام
برو يه وقت ديگه بيا...
اونموقع برات حتما وقت مي گذارم... باشه؟
مرسي...

I Might translate it some other time...

Thursday, April 13, 2006

296
Axel is Right! All You Need [Right Now] Is Just A little Patience, My Sweet Sugar

اينقدر از من نخواه تا يه چيزي برات بنويسم! گيرهم نده!
بابا لنگ دراز مو فرفري
الان خيلي خستشه
خوابشم مياد!
خوب؟


Do Not ask me to write sth for you right now! Dont insist!
The Daddy Long Legs with Curely Hairs
is So Tired right now
he really needs to rest!
Ok?

i-i

Wednesday, April 12, 2006

295
A Short Movie Called Alzheimer, directed and produced by I-I

دو ساعت قبل از اينكه
از تو بپرسم:
كبريت ها را كجا گذاشته اي؟

تو سكته مي كني
و من از لابلاي وسايلت
وصيت نامه را بيرون مي كشم
و در شومينه مي اندازم
تا اتاقم دوباره گرم شود.

از پنجره به بيرون كه نگاه مي كنم
ميبينيم همه جا سبز شده است.
يادم مي افتد الان كه زمستان نيست!

با عجله
وصيت نامهء سوخته را از آتش بيرون مي كشم
تو را به بيمارستان مي رسانم
و قبل از اينكه حالت جا بيايد تا از تو بپرسم:
«كبريت هايي كه خريده بودي را كجا گذاشته اي؟»
يادم مي افتد
شومينه كه روشن بود!

با عجله...
[و اين داستان به همين منوال ادامه دارد]


And Two hours before
I Ask you:
Where have you put those match boxes?

you get a heart attack
and I go, find the holograph
through your stuff
and throw it in the fireplace
to heat up the room.

I look out of the window
and see that everywhere is green
which reminds me that its not winter time!

immediately
I pull out the burnt holograph from the fireplace
take you to the hospital
and before you get any chance to talk so that I could ask:
Where did you put those match boxes you bought that day?
I remember that the fireplace was lightened!

Immediately...
[to be continued like this...]
i-i

Monday, April 10, 2006

294
Well... Actually I Was Talking To Myself

ماهيگير پير گفت:
«ماهيگير واقعي ماهي هاي كوچك و بدردنخور رو دوباره توي آب رها مي كنه.»


The Old fisherman said:
"A real fisherman lets go the small fishes."
e

Saturday, April 08, 2006

293
?What is the price to pay to live like a woman

جايي در هواي
خليج هميشه فارس
و سواحل هميشه پر زباله
براي كودكي ها و هوس هاي زن هميشه ايراني
نوشته اند:

ACCESS DENIED


در همان محلي كه
علامت هاي سوال بدور سر من Merry-go-round بازي مي كنند.
و من مي شوم سرگيجه


Somewhere in the air
of the Forever Persian Gulf
and in the Forever trashed beaches
For the desires of the Forever Iranian women
has been written:

ACCESS DENIED


In the place
which Question Marks are playing Merry-go-round around my head
and I go Vertigo

Thursday, April 06, 2006

292
!Sweet Dreams Mary! Oh My Very Very Mary

فيلماي ترسناك به احترام چهرهء تو
خوف ناك بودنشان را تخفيف داده اند
آن هم 20 درصد
فقط به خاطر سال نو...


Horror Movies have put their macabre on discount
To Honor your face
up to 20%
Just because of the new year thing...

Wednesday, April 05, 2006

291
...Lick The Pavement! One, two, three, four

مصدر «خلاف جهت آدماي پياده رو قدم زدن»
تنها يك صرف دارد
آن هم اول شخص مفرد است.

همان جهتي كه دستان افسر پليس هيچگاه نشانش نمي دهد.

طولاني بودن اين مصدر را هم بايد
از مهندس هايي كه اين راه را طولاني طراحي كردند پرسيد.

والا من كه سرم به راه خودم بود
تو هم كه منو نمي شناختي.


The Infinitive of "walking the opposite direction of the people in pavements"
Has only one inflection
and thats First person.

The Direction which the police officer never points to.

And if you want to know why this road is so long
you've got to ask those Engineers who have designed it like this for us.

I Was only watching my own steps
and you didnt know me at all.

Monday, April 03, 2006

290
Conditions Of The Contract

بيا مرزامونو همين الان مشخص كنيم
تا اگر دفعهء‌ بعد نصفه شب
دور از چشم بقيه
زد به سرت آمدي توي اتاق هتل من
سرخورده نشي حالت گرفته شه...

من هم در عوض بهت قول ميدم
بهت دست نزنم
و فقط نگات كنم.


Let's Define Our sanctums right now
so that you wont felt pissed or slipped Off
next time you hide yourself from the other's eyes
to come to my hotel room.

I promise instead
to look
And Not to touch.

Saturday, April 01, 2006

289
It Girl , Rag Doll

مربع عشق
3 ضلع دارد
من و تو

كه در نهايت
به يك نقطهء كور ختم مي شود.

The Quadrangle of love
has 3 sides
Me & You

That finally
Ends up in a blind spot.
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm