Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Wednesday, December 31, 2008

790
Kiss Your 2008 Goodbye

2008 identified me to myself
She raised the wild beast inside,
and gave me the biggest revolutionary thoughts and inner senses!i

2008 Left me sweetest of severe memories
that I can Die With!
Being with her made me lose faith in so many things
and believe in so many other!i

2008 was the one
who Confessed that I'm as soft as Steel
and as sore as Cotton!i

Now 2008 is leaving me!
Like any other beautiful girl
Leaving a sweet memory.i

2008 من را به خودم شناساند،
حيوان وحشي درونم را برانگيخت و
بزرگترين انقلاب هاي فكري و روحي را در من ايجاد كرد!

2008 خاطرات شيرين سخت زيادي برايم جا گذاشت
كه مي توانم باهاشون بميرم!
در كنار او بودن باعث شد من ايمان را به خيلي چيزها از دست بدهم
و در عوض به خيلي چيزهاي ديگر اعتقاد پيدا كنم!

2008 تنها كسي بود
كه اعتراف كرد من به نرمي فولاد
و به سختي كتان ام!

حالا 2008 دارد من را ترك مي كند!
مثل هر دختر زيباي ديگري
كه يك خاطرهء شيرين بر جاي مي گذارد.

Monday, December 29, 2008

789
Nine Lives

These Young Girls Who are So Called Pussycats,
Not Only They are not Shaggy,
They are Even Shaved!i

Friday, December 26, 2008

788
Blood-stained sheets

4:05 Am
Christmas Morning,
Santa Has brought me gifts
For the Game I'm about to play:
Pistol and bullets!i

You are my playmate,
I'm black
You are white,
When you lie down on the bed,
face to face,
eye in the eye,
chest to chest,
You surrender!
I point the pistol at your face
You laugh
Give the Pistol a kiss of death
blowing it to me,
I bring out a kiss,
put that on the bullet,
Load it in the pistol
and touch your neck with that down to your chest,
point it on your chest
where your heart is,
you break my heart
and I leave you a hole in there!i

There is no Mercy in this,
Call me Murderer
or Lover,
We are together in this!i

Sex is a violent game!
It was so from the beginning, and it always will be!i

4:05 دقيقه
صبح روز كريسمس،
بابا نوئل واسه من هديه آورده
براي بازي اي كه تا چند لحظهء ديگر مي خوام شروع كنم:
تپانچه و گلوله!

تو تنها همبازي من هستي،
من سياهم
تو سفيد
وقتي بروي تخت دراز مي كشي
صورت به صورت،
چشم در چشم،
سينه به سينه،
تسليم مي شوي،
من تفنگ را به روي صورتت مي گيرم،
تو مي خندي
به لولهء تفنگ بوسهء مرگ ميدهي،
آن را به من مي دمي،
من يك بوسه بيرون مي آورم،
آن را روي يك گلوله مي گذارم،
و آن را در تپانچه قرار مي دهم،
گردن تو را تا سينه ات با آن لمس مي كنم،
آن را روي سينه ات مي گذارم،
جايي كه قلب هست،
تو قلب منو مي شكني،
و من در قلب تو يه سوراخ جا مي گذارم!

در اين مورد، چيزي به اسم "رحم" وجود ندارد،
اسم من را قاتل بگذار
يا عاشق،
ما در اين بازي با هم شريكيم!

سـكس يك بازي خشن است!
از اولش همين طور بوده، و خواهد بود!

Wednesday, December 24, 2008

787
I had this pain, It was inside of me

Intefectum 600 mgs
Kills Your Pain!i

More Pills,
Kills bigger Painsi

Even Pains, as big as your own self!ii

Interfectum 600 mgs
درد شما را از بين مي برد!

تعداد بيشتر
دردهاي بزرگتر را از بين مي برد!

حتي دردهايي به بزرگي خود شما!

Sunday, December 21, 2008

786
Head in The Clouds

I am the one
to specify
how far she and I would go
on the longest night of the year!i

By choosing the amount of Tonic
to be added to a proper dose of Gin.i

اينكه من و اون
در بلند ترين شب سال
تا كجا ها پيش خواهيم رفت را
من تعيين مي كنم!

با تعيين نسبت تونيك
به دوز معيني از جين

Saturday, December 20, 2008

785
one in a million


I'm Seriously Against War On Iran!

I Dont wanna die with a bunch of shaggy sheeps!i

من شديدا با جنگ عليه ايران مخالفم!

نمي خوام همراه با يه مشت گوسفند پشمالو كشته بشم!

Thursday, December 18, 2008

784
A Feast Of Friends

PS. to the previous note:i

The amazing thing about this blog is
one's observations in his most bitter times
is the source of amusement of the others!i

پي نوشت براي متن قبل:

موضوع شگفت انگيز در مورد اين وبلاگ اينست
كه مشاهدات يكي در تلخ ترين موقعيت هاي ممكن،
منبع تفريح و سرگرمي خيلي هاي ديگه است!

Friday, December 12, 2008

783
Welcome to the latest of the latest of the late

I Hear new Sounds!
Among All These Pink Floyd, I'm Hearing some sounds more clear!i

I'm communicating with things around me, differently!i

With My Saliva on the Tuna SAndwich
like a Spider Net, which has got dews on it at the very beginning of the morning!
The Time When Jaws lock and ask me:
What was that thing you just bite?i

Liquid Soap on my fingers
Have you ever wondered, noone's Blood is this Yellow?!i

Oh! A couple of moments ago
I say you in the Mirror idiot!
When did you grow that big?!i

Sunrises dont taste repititious,
and Sunsets dont taste oppressive any more!i

Have you noticed,
This "Pink" in "Pink Floyd" is So Blue instead of Pink?i

I'm not Ok!
I Promise!i

And By the way
before I forget,
Thanks for That Beautiful Misunderstanding!
So That I wont have have to explain to you
Where the pain is!
There is No Pain!
The Pain is not inside of Me,
Its 179 Kms over there!i

And Thanks For not understanding At all!
There will come some day
that I'd be proudly talking about you:
"This Guy With her not understanding,
Made me to reach the conclusion:
The only one who can really Solve himself is himself."i

Is this Note, Post Modern
or is it life reaching it own post modern boundries?!i

صداهاي جديدي مي شنوم!
توي اين همه پينك فلويد، بعضي صدا ها را بلند تر مي شنوم!

دارم ارتباط جديدي با چيزهاي اطرافم برقرار مي كنم!

با تف دهانم روي نون ساندويچ تون
به مانند يه تار عنكبوت در هنگام صبح كه شبنم رويش نشسته است!
آن موقع كه فك قفل مي شود و از من مي پرسد:
اين چي بود گاز زدي الان؟

صابون مايع لابلاي انگشتان من،
دقت كردي خون هيچ كس به اين زردي نيست؟!

اوه! چند لحظه پيش توي آينه
خودت رو ديدم ايديت!
كي اينقدر بزرگ شدي؟!

ديگر نه طلوع هاي آفتاب مزهء مكررات را مي دهد
نه غروب ها مزهء پايان و مكدرات!

دقت كردي
اين Pink توي Pink Floyd به جاي صورتي، چقدر آبيه؟

من حالم خوب نيست!
قول مي دم!

راستي!
تا يادم نرفته
ممنون براي آن سوء تفاهم زيبا!
كه من مجبور نشوم براي تو شرح بدهم
درد من كجاست!
آخر من دردي ندارم!
درد من درون من كه نيست،
179 كيلومتر آن طرف تر است!

و ممنون براي اصلا نفهميدن!
آخر يك روز مي شود كه
من با افتخار از تو مي گويم:
"اين يارو با نفهميدنش
باعث شد كه من به اين نتيجه برسم:
تنها كسي كه مي تواند خودش را حل كند، خودش است!"

اين نوشته پست مدرن است
يا زندگي خودش دارد كم كم به آن مرزهاي پسا مدرني اش نزديك مي شود؟

Wednesday, December 10, 2008

782
The house that Jack Built

This Note is an Engineering one:i

All these years, Nobody
Calculated the amount of Stress Relevant to our souls
The Resultant of all those different forces to our mind and body:
Internals, Pressures, Tensionals,
Torsions of our soul and body.i

What did it left from us?
A deformed steel post...
Which is not specified
how much loading is it gonna take and for how long!
Standing in a Corner
Hammering in his head
Staring at everything
Everyone...i

P.S.: Welcome To The Machine!i

اين يك پست كاملا مهندسيه:

هيچ كس در تمام اين مدت
تنش هاي وارده بر روح مان را حساب نكرد،
برآيند تمام آن نيروهاي وارده به ذهن و جسممان:
داخلي، فشاري، كششي...
پيچش هاي روحي مان،

واقعا چه از ما باقي گذاشت؟
يك تير فولادي كج و معوج...
كه واقعا معلوم نيست،
چه مقدار بارگذاري را مي تواند تحمل كند و براي چه مدت!
يك گوشه ايستاده
چكش كاري توي سرش
خيره به همه چيز...
همه كس...

پي نوشت: Welcome To The Machine!

Sunday, December 07, 2008

781
Treat Me Like The Dog I Am!i

Writing Iranian idiot for a couple of years, so manyfascinating things have happened to me! so many memorable and funny things like:i

There was one time, sitting between some Blogger, without anybody at that meeting knowing that I AM The Iranian Idiot, and then someone brought the conversation to this:i

"I do honour "Iranian idiot" and "Invisible Kid*"'s works. I have met with the Inivisible Kid in [...] and when I was introduced I stood up for him as an honour. Believe me If I'd ever see Iranian Idiot I'd do the same thing but people like Iranian Idiot dont attend at such meeting because..."i

Oh Yeah! I bet you are imagining how I was hiding my face and reactions!!!i
Ofcourse I Gave that friend of mine and his friends a ride and ask them about that Iranian idiot Guy on the way!!!i

But What happened to me tonight was so unique that it was worth poping a Beer! (though non-alcoholic!)i

Me, A Guy Nicknamed by friends: Slash, Sitting with some of my friends talking about music, discussing concerts, and He a guy (who I should be calling him a cool guy now) who demands some Led Zeppelin And Anathema Music, I give him my number, he calls me the other day, I make an appointment, He gives me the Flash followed by a nice and impressive "gift", I provide Him with the best of my collection, and meet him somewhere, He's gonna get back to Kuwait in a few days and asks me to take a picture followed by the comment: "I Like your Metal Style", and I prefer the word "Hard Rock" or "Rock n' Roll" instead of that "Metal" Word describing me. he takes the picture, and I go for my car, then he says:i

"You know, Your face reminds me of a guy called Iranian idiot! Go Search Iranian idiot on Google, he's got the same hair and face though his face is "Blurry" there!"i

These Are the moments that you are proved that "What Daa F***" was invented exactly for Such Occasions!i
then you go asking yourself: What was the population of the world again???i

It's amazing, Everytime I hear somebody saying that "I have read Alllll of your notes" and then he/she starts telling me some of his/her favorites word by word, even though he/she has never wrote me before! specially the moment I was pissed about my previous post not recieving that much attention that it really deserved. or the 777th note which was also personal and personals are more important! and I Really didnt want to continue until I get some freaking comments about that but this unique thing just happened!i

I Really got to thank you all
You make me feel special
cuz you are special!i

And a special thank to those readers and fans of mine who read my blog in Kuwait!i

i * - The link is no mroe availablei

خب!
بعد از چند سال، نوشتن ايرينين ايديت اتفاقات جالب زيادي رو به همراه داشته است! خيلي هاش جالب و به ياد موندني اي! از جمله:

نشسته بودم در جمع چند تا از دوستان بلاگرها، بدون اينكه كسي بدونه من ايرينين ايديت ام، و بحث به اينجا كشيده شد:

"من براي نوشته هاي "ايرينين ايديت" و "بچه مخفي*" خيلي احترام قائلم. من بچه مخفي رو يه بار در [...] ديدم و وقتي فهميدم كه اون بچه مخفيه به احترامش از سر جام بلند شدم. باور كنيد اگر "ايرينين ايديت" رو هم مي ديدم همين كارو مي كردم اما آدم هايي مثل ايرينين ايديت توي اين جمع ها نميان چون..."

هه هه! شايد الان در اين فكر باشيد كه چطور داشتم صورت و عكس العمل هاي خودم رو پنهان مي كردم!!!
البته كه بعد از اتمام اون جلسه من دوست عزيزمون و همراهانش رو تا يه جايي رسوندم و توي راه در مورد اين يارو "ايرينين ايديت" بيشتر ازشون پرسيدم!!

اما اين اتفاقي كه امشب براي من افتاد واقعا ارزش باز كردن يه آبجو رو داشت! (هر چند بدون الكل!)

من يه پسر كه دوستاش به nickname ـه Slash،صداش مي كنن نشسته ام با چند تا از دوستانم و داريم در مورد موزيك و كنسرت هاي مختلف بحث مي كنيم، و او يه پسر (كه الان اسمشو يه بچه باحال ميذارم) كسي كه چند تا آلبوم از Led Zeppelin و Anathema مي خواد. من شماره مو ميدم، اون زنگ مي زنه، قرار ميذارم، اون فلش ميده با يه هديهء كوچولو و البته Impressive من هم براش از بهترين هاي كالكشنم انتخاب مي كنم، يك ساعت بعد اونو يه جا ميبينم، اون مسافر برگشت به كويته و از من مي خواد باهاش عكس بگيرم: "از تيپ متالت خوشم مياد"، گرچه ترجيح ميدم از "هارد راك" يا "راك اند رول" به جاي اون كلمهء‌ "متال" براي توصيف خودم استفاده كنم، اون عكسو مي گيره، من به سمت ماشين ميرم، و بعدش ميگه:

"قيافه ات منو ياد يه نفر به اسم "Iranian idiot" ميندازه! برو توي گوگل سرچ كن، اون قيافه و موهاش خيلي شبيه توئه فقط اونجا صورتش كمي Blurryشده معلوم نيست!"

در يك چنين وقتايي هست كه آدم اين موضوع براش اثبات ميشه كه: "What daa F..." را قطعا براي همين موقع ها گذاشته اند!
و تو از خودت مي پرسي: گفتي جمعيت دنيا چقدر بود؟؟؟

هر بار كه از كسي مي شنوم "من تمام نوشته هاتو خونده ام" و شروع مي كنه چندتايي از اون ها رو كه كلمه به كلمه تحويل من ميده حتي اگر هيچ وقت كامنت نگذاشته و شخصا چيزي ننوشته!
خصوصا درست بعد از اينكه سر پست قبل و همچنين شمارهء‌ 777 كه يكي از به ياد موندني ترين، خاص ترين نوشته هاي من بود، از شمارهء خاصش و تيترش تا عكسي ناب از لحظه اي ناب، از سايهء لينك روي عكس زير شمع تا خود نوشته و... كه مربوط هستند به لحظات ناب زندگي شخصي من، و چيزي كه شخصيه مسلما مورد اهميت بيشتريه و كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، كمي اوقاتم تلخ شده بود و نمي خواستم تا وقتي كه 4 تا كامنت درست و حسابي در مورد ببينم ادامه بدم كه اين اتفاق افتاد!

متشكرم از همه
شما به من احساس ويژه اي مي ديد
چون خودتان انسان هاي ويژه اي هستيد!

و يه تشكر ويژه از تمام شماهايي كه در كويت ايرينين ايديت را مي خوانيد! (VOA Style!)i

* - لينك بچه مخفي متاسفانه ديگر وجود ندارد

Tuesday, December 02, 2008

780
Memoria


The Fact that
Everytime I dive in the blue world
Located on the top of the tower you live in
Everything Goes Still
and I Hear the "Come As You Are" song in my head
and see my new born self
Paddling on the water surface
Must have something to do with my background.

Thinking about it
I Just remember that My Mother never abandon me to water stream
nor to that American Woman who wanted to take me with her
Or Anything else that happened in the past
which one could lay down in the sun
and think about them for hours
Until the song in my head would reach the part
when that Girl in Black bikini
"Dowsed and Soaked" in water
Comes out of the Pool
i"as a Friend"i
i"as an old Enemy",i
Coming to me
i"As I Want her to be..."i

اينكه
تا من
در آن دنياي آبي بالاي برج خانه تو دايو مي زنم
همه چيز ساكت مي شود
و من صداي آهنگ Come As You Are را در گوشم مي شنوم
و خود نوزادم را مي بينم
كه آن بالا نزديك سطح آب دارد دست و پا مي زند
بايد يك ربطي به گذشتهء من داشته باشد.

اما هر چه فكر مي كنم ميبينم
مادرم هيچ وقت من را نه به آب سپرد،
نه به آن زن آمريكايي كه مي خواست مرا با خودش ببرد
يا هر چيز ديگري در گذشته
كه مي شود
ساعت ها بر آفتاب دراز كشيد
و راجع بهش فكر كرد
تا زماني كه اين آهنگ توي سر من به آنجا برسد
كه آن دختر بيـكيني مشكي پوش
Dowsed And Soaked در آب
از استخر بيرون آيد
مثل يك Friend،i
يك Old Enemy،i
بيايد به سمت من
As I want her to be...i

Sunday, November 30, 2008

779
Mc Mashallah

i "Iran" i
is violently a Religious name!
I've become Irreligious.i

"ايران"
يك اسم شديدا مذهبي است!
من از مذهب زده شده ام.

Thursday, November 27, 2008

778
Ain't No Velvet Revolver

If Rock n' Roll is not a Drug
They why do I see a pistol in my hand
that I go out and kill my mother and younger sister with?!

I Don't Do drugs.
Thats for sure!
And all those few cigarettes that I've ever smoked
I took 'em from some red lips around.

The Whiskey Bottle went empty long ago
And I didnt buy any ever since

Considering These,
I Ask You My Question Again:
If Rock n' Roll is not A Drug
Then Why am I feeling this High?!i

اگر راك اند رول دراگ نيست
پس چرا من يه پيستول توي دستام مي بينم
كه باهاش از اتاق ميرم بيرون و مادر و خواهر كوچكمو باهاش مي كشم؟

من اهل دراگ نيستم
مطمئنم!
چند تا سيگاري هم كه تا بحال كشيده ام رو
از ميان لبان سرخ دوروبرم برداشتم!

بطري ويسكي هم خيلي وقت پيش خالي شد
و از اون موقع تا حالا چيزي نخريدم...

با توجه به همهء اينها
سوالم رو دوباره مي پرسم:
اگر راك اند رول دراگ نيست
پس چرا من اينقدر High ‌ام؟؟

Tuesday, November 25, 2008

777
Dad's Vintage


Perhaps The Only positive point about us
getting older
is all those aging bottles of wine
that father Made on the birthdate of every single one of us...i

شايد تنها نكتهء مثبت
در بالا رفتن سن ما
كهنه تر شدن شراب هايي است
كه پدر در روز تولد تك تك مان انداخت...

Monday, November 24, 2008

776
ايران (فقط و فقط!) براي تمام ايرانيان

بارها گفته ام و باز هم مي گويم!
ايراني ها در اكثر موارد آن مردماني نيستند كه بروند خارج، و بتوانند با فرهنگ و رسوم آن كنار بيايند!

همين ايديت! اولين چيزي كه به محض رسيدن به آن طرف، هوس برگشتن را به سر او مي زند نان سنگك دو آتشه است!

حالا با اين حساب
شما كه كله تان با ديدن احساس حسادت دوستانتان، زنان بلوند بي مانتو و روسري، خيابان ها، ماشين ها و مغازه هاي شيك پر از باد مي شود،
چرا بايد برويد كانادا، در مورد دولت كشورتان دري وري بنويسيد
و تمام پل هاي برگشت را خراب كنيد
و حالا كه بعد از مدتي سرتان پر از باد زندگي در سرزميني با دولتي امن و آزاد است
و براي يك زن يا هر چيز ديگر،
مي خواهيد برگرديد
سنگ يكي از راديكال ترين دولت هاي تاريخ كشورتان را به سينه بزنيد
با اين و آن در بيوفتيد
و از خودتان تفاله اي درست كنيد به نام: حسين درخشان،
كه نه وبلاگ نويسان و دوستان سابقتان رغبتي به حمايتتان داشته باشند
و نه دولت كشورتان؟!

گيرم كه پدر وبلاگ نويسي ايران هم باشيد!!!

***

در همين زمينه:
پشت پردهء روابط حسين درخشان:

- حسين درخشان كجاست؟ خورشيد خانم در رابطه با دستگيري حسين درخشان در وبلاگش مي نويسد: "مامان حسین درخشان می گه که حسین خوبه و نگرفتنش و اگر زنگ بزنین می گه خونه نیست رفته بیرون!" با توجه به لحن دايلوگ، آيا حسين و خورشيد خانوم سابقا شماره رد و بدل كرده بوده اند؟!
- خيانت؟؟؟ خورشيد خانم گفته: "من از حسين حالم به هم مي خوره و وضعيت حسين حس همدلي من رو برنمي انگيزه" و در جايي حسين را "آشغال" خطاب كرده است! از آنجايي كه "آشغال" يك كلمهء كليدي در ادبيات دختران ايران به حساب مي آيد، آيا حسين به خورشيد خانم خيانت كرده بوده؟!
- حسين درخشان دغل باز؟ خورشيد خانم اظهار مي كند "تعجب نکنین اگه آخرش حسین حال همه اتون رو گرفت و معلوم شد اين نمايش يك بامبول جديد بوده" آيا حسين در روابطش واقعا يك Player پدر سوخته بوده است؟
- بازگشت؟ اين هوو كجاست؟ ايشان ادامه مي دهند: "از جنوب فرانسه بغل دوست دخترش اين نمايش رو داره اداره مي كنه". آيا خورشيد خانم هنوز هم احساساتي براي آقاي حسين درخشان دارد و از دوست دختر حسين متنفر است؟ آيا دوست دختر حسين همان كسي است كه احيانا حسين با او به خورشيد خانم خيانت كرده است؟!
- باند اغفال پسران ايراني! آيا مي شود نتيجه گرفت خورشيد خانم با كمك عوامل داخلي و دوستان HOT لنگهء‌ خودش در ايران، اسباب ورود "حسين درخشان" را با وعده هاي واهي فراهم كرده تا او را اغفال كرده تا وي دستگير شده و بدين ترتيب از او انتقام بگيرد؟!
- Just Another Iranian gay movie - آيا اين يك فيلم ايراني است؟!

***

پي نوشت 1: ديديد؟ نوشتن به آن طريقي كه مي خواهيد مسائل جلوه كنند كاري ندارد! مهم نيست نوشته تان چقدر رنگ زرد مي دهد، فقط كافيست دهان گشادتان را باز كنيد، و يك تريبون مجاني گير بياوريد! بعضي ها از يك وبلاگ شخصي استفاده مي كنند، خيلي ها هم بخش كامنت نويسي را ترجيح مي دهند!
پي نوشت 2: جدا از تمام اين شوخي ها، توجه شما را به اين نكته جلب مي كنم:
شايد خيلي از وبلاگ نويس (به عنوان قشري از جامعه) هاي معترض، كه در نوشته هايشان دولت حاضر ايران را به چالش مي كشند و به تعريفي يك مخالف حساب مي شوند و تفكراتشان در مقابل با نظام باشد اما... هنوز در ضمير بسياري از آن ها مي شود به وضوح ديد كه تفكرات، ارزش ها و باورهاي دولت اسلامي كشورش در وجود تك تك آن ها ريشه دارد!
به عنوان مثال:
شايد خيلي از شماها بلاگر هاي مخالف خيلي جاها در خيلي صحبت هايي كه در نقد سياست هاي خارجي دولت ايران با اين و آن داريد، گفته باشيد: "اصلا فلسطين به ايران چه ربطي دارد؟" اما در عين حال توجه كنيد به جمله اي كه از ضمير خورشيد خانم بر مي آيد و اطرافيانش را مخاطب قرار مي دهد: "(بهتره) يه خورده عقل و شعور توي كله امون باشه اينقدر بفهميم كه اين بشر هر آشغالي ممكنه بوده باشه، ولي جاسوس اسرائيل نبوده."

جاسوس اسرائيل را دوباره برايتان معني مي كنم:
فردي كه به كشور اسرائيل و دستگاه دولتي-اطلاعاتي آن كشور خدمت مي كند.

چند بار از خودتان پرسيده ايد چرا با وجود اين همه زبان مخالف، هيچ تغييري در ايران ايجاد نمي شود؟!
و تو ايديت، بگو ببينم هنوز هم به روح و تازگيها به تغيير اعتقاد داري؟!

Saturday, November 22, 2008

775
In Rainbows

The Rainbow In The polluted Cities
Is Just a Spectrum of different grey colours!

And You are just one of them...i

رنگين كمان شهر هاي آلوده
فقط طيفي از انواع رنگ هاي خاكستري است!

و تو هم يكي از اون هايي...

Friday, November 21, 2008

774
Relation Status: Complicated

I didnt Sleep With Your lovely Mom!i

I just Made love to her
For giving birth to the girl of my dreams!i

من با مامان دوست داشتني ات نخوابيدم!

من به او و به خاطر بدنيا آوردن دختر روياهايم
عشق ورزيدم!

Wednesday, November 19, 2008

773
Malacetamidiot

Its been a few days
that Idiot after poping some of his Codein pills
stares at the monitor
Listening to his thoughts that tell him:i

Boy!
If you knew some French as well
would this whole Iranian Idiot Thing Of yours become a 3D Page?i

چند روزي است
كه ايديت بعد از خوردن چند تا از قرص هاي كدئين دارش
خيره مي شود به مانيتور،
گوش مي دهد به فكرهايش كه به او مي گويند:

پسر!
اگر تو مقداري فرانسوي هم مي دانستي
يعني تمام اين Iranian Idiot تو يك صفحهء سه بعدي مي شد؟

Monday, November 17, 2008

772
Talking Alarm Clock

Which one is more remarkable:

A Girl who loses her virginity before she loses her life
or
A girl who loses her life before she loses her virginity?i

كداميك جالب توجه تر است:

دختري كه باكرگي اش را قبل از از دست دادن زندگيش از دست مي دهد
يا
دختري كه زندگي اش را قبل از از دست دادن باكرگي از دست مي دهد؟

Sunday, November 16, 2008

771
Iron Maiden: Somewhere In Time

من به زندگي ام عشق مي ورزم، اما به زندگي اي كه در اطرافم جريان دارد و بر من مي گذرد افتخار نمي كنم. حتي اگر ايده آل خيلي ها باشد! چيزهايي كه ديده ام يا تجربه كرده ام... هنوز با ايده آل من خيلي فاصله دارد! من هميشه دنبال بهترين ها بوده ام، و بهترين ها هميشه خيلي معمولي بوده اند! در نتيجه هميشه چيز بهتري براي بدست آوردن وجود داشته است!
شايد رفتن به يه فست فود در آخر هفته سرگرمي معمول مردم و جوان هاي توي ايران باشد، چيزي كه در كشور هاي ديگر سرگرمي آخر هفتهء تين ايجرهاي زير 18 و زير 21 ساله هايي است كه نمي توانند به بار و كلاب بروند!
من در انتهاي هر يك از اين سال هاي زندگي سگي، دو هفته تعطيلات در كشوري كه عاري از خيلي قوانين است و يك فستيوال راك را انتخاب مي كنم تا با طبيعت وحشي و سركش من همخواني داشته باشد: امارات، دوبي، آخر هفتهء اول ماه مارس هر سال! نزديك ترين مكان به ايران، و در عين حال مدرن ترين مكان در خاورميانه!

***

بدبختي ايراني بودن اينست كه آدم اگر در طول عمرش هم فرصت كند يك كنسرت راك/متال واقعي با گروه هاي واقعي برود، چيزي كه بعد از تمام شدن كنسرت نصيبش مي شود يك مخ تركيده است، جايي در ناكجا آباد زمان با يك مشت اعتقادات بي مصرف كه ايمانش را به آن ها از دست داده است، يا با چيزهاي جديدي آن ها را جايگزين كرده است!
در چنين مواقعي است كه:
آدم تازه وقتي يك طرفدار به معناي واقعي و بين المللي مي شود، كه كنسرت تمام شده است!

برمي گردي به محل اقامتت، با چيزهاي زيادي كه در سرت مي گذرد. نمي داني به كجا تعلق داري: يك كشور با دولت و مردمي مذهبي، يا 15 هزار متال هد مثل خودت، در حال جيغ كشيدن، بالاپايين پريدن، هد بنگ زدن، ماش پيت زدن و...

و چه چيزي به اين اندازه درد دارد؟ گيرم كه تمام دوستات، همسايه ها، و هزاران متال هد ديگر در ايران دوست داشتند جاي تو بودند! با تمام آن نگاه هاي حسرت آميز و غيره و غيره... اي كه وقتي برگشتي تحويلت مي دهند، وقتي عكس ها، كليپ ها، را نشانشان مي دهي، و خاطراتت را تعريف مي كني.

روز به روز، دورتر مي شوي... به جايي كه هيچ جايي نيست: يك سياهچال يا چي؟!

***

گيرم كه شما
- يك طرفدار پروپاقرص آيرون ميدن باشيد
يا اصلا
- اعتقاد داريد استايل گروه قديمي است،
- بروس ديكينسون يك خوانندهء جيغ جيغو است!
- حال نمي كنم!
- هيچ وقت طرفدار آيرون نبوده ام و احساس خاصي نداشته ام.
- من از هوي متال خوشم نمياد
و خيلي هاي ديگه

آيرون ميدن در تاريخ 13 فوريه، (25 بهمن) براي بار دوم در دوبي برنامه اجرا خواهد كرد! كنسرت هاي آيرون ميدن، ديدني ترين كنسرت متالي است كه شما در حال حاضر در دنيا مي توانيد پيدا كنيد! به علت هايي كه در ادامه مي آيد با توجه به اين موضوع كه نويسندهء آن فردي است كه تمام موارد بالا را شامل ميشد بجز مورد اول!

***

نهم مارچ 2007، دوبي!

وقتي روز قبلش رسيدي، و شبش تا 4:30 صبح بيرون بودي، چندين و چند "بار" و كلاب عوض كرديد، به صرف مشروب، خوانندگي (!)، عياشي و... يك صبح جمعهء متفاوت، از خواب بيدار ميشي با صداي كسي كه ميگه: نمي خواي بري كنسرت؟!
يك سردرد يا سرگيجهء حاصل از مشروب هاي شب قبل و يك حس مبهم نسبت به رويدادي كه بعد از روزها انتظار قرار است تا چند ساعت ديگر شروع شود!
صبحانه با آخرين مرور آهنگ هاي Iron Maiden به ياد سال هاي دور، و Stone Sour كه قبل از كنسرت گوش مي كني!

زنجيرهارو گردن مي اندازي، بند بوت هاي هارلي ات رو محكم مي كني، مطمئن ميشي بليت كنسرت رو با خودت آوردي، كمي ديره واسه 10 دقيقه پياده راه رفتن تا ايستگاه Mall Of The Emirates خواهرت تورو ميرسونه به محل سوار شدن، درست به موقع وقتي اتوبوس داره حركت مي كنه! يه بوسهء خداحافظي و مي پري توي اتوبوسي كه از مسافرانش پيداست به كجا مي روند: جهنم روي زمين!

پسرها همان تي شرت هاي خواننده ها را پوشيده اند و آن هايي كه سن بالاتري دارند، معمولا تي شرت آيرون ميدن پوشيده اند! بيشترشان آسياي شرقي! يادم مي آيد در ويرجين مگاستور هم در بخش سي دي هاي هوي متال، بيشتر آسياي شرقي ها بودند! در بين دختر ها كساني ديده مي شوند تيپ هاي گاتيك حسابي دارند! دامن هاي چرمي، آرايش و لاك سياه، زنجير و دستبند و غيره... يك فضاي متال واقعي! كنار يكي از آن ها مي نشينم. كمي با آدم هاي اطرافم گپ مي زنم، يك پسر دبيرستاني از بلژيك به دوبي آمده براي ديدن آيرون ميدن! چرا از اروپا؟ كنسرت هاي آيرون ميدن در اروپا بيشتر به آهنگ هاي جديد گروه ختم ميشه! از اونجايي كه آيرون ميدن براي اولين بار در خاورميانه برنامه اجرا مي كنه، مطمئن بود -يا احتمال مي داد - كه اون ها از آهنگ هاي كلاسيكشون هم بزنن! در نتيجه 3 روز از مدرسه رو پيچونده بود با همون حقهء قديمي: مريض بوده ام!
كمي با دختر گاتيكي كه كنار من نشسته است لاس مي زنم تا اينكه اتوبوس مي رسد!
يادم مي آيد اولين قدمي كه از روي پلكان اتوبوس روي ماسه ها را گذاشتم! به خودم گفتم: "بالاخره رسيدي پسر!" نگاه به ساعت كردم: الان خيلي از دوستام سر كلاس يكي از درس هاي تخصصي گندمون هستن! بي شك اين بهترين چيزي بود در تمام عمرم، كلاس و درسو به خاطرش پيچوندم! با بچه هاي توي اتوبوس قاطي مي شوم و به چندين و چند صف طولاني اي كه در روبروهايمان قرار دارد وارد مي شويم. ماه ها بعد اين عكس را از يك نفر به اسم "طلا" در اين سايت پيدا مي كنم كه من را هم شامل مي شود!


دزرت راك فستيوال، جايي در بيابان!

اولين سالي كه فستيوال دزرت راك دو روزه شده است! و اولين سالي كه من در آن شركت كردم! همه چيز جالبه! 15 هزار آدم از يك نوع، از كشورهاي مختلف دنيا، با تيپ هاي مختلف، بعضي حتي محجبه! همه و همه براي يك چيز دور هم جمع شده بودند: "نوعي روح بخش از طغيان و ياغي گري!" يا حداقل اين احساس من بود!
اطراف كه گشت مي زدي طرفداران آيرون ميدن زيادي رو مي ديدي، خيلي آدم ها از خيلي كشور هاي خاورميانه، دكه هاي تتو، دكه هاي مربوط به تي شرت هاي Stone Sour و البته آيرون ميدن كه تي شرت هاي مي فروخت كه Eddie كاراكتر كارتوني گروه، روي شتر نشسته بود و برج العرب در پشت!


طرفداران ايراني آيرون ميدن خيلي زياد بودن! كلا دو گروه بودن ايراني ها، يك گروه ما كه در وسط استيج بوديم و من پرچمدارشون بودم، و گروه ديگر طرفداران دو آتيشهء آيرون كه در سمت چپ استيج بودن (از ديد جمعيت)
يكي از خوش ذوق ترين پرچم هايي هم كه ايراني ها داشتن اين بود كه ورژن دستكاري شده اي از اسم آخرين آلبوم آيرون ميدن به نام: A Matter Of Life And Death بود!

اجراي گروه هاي Junkyard Groove,
Lauren Harris (دختر استيو هريس، بيسيست آيرون ميدن)
Mastodon, In Flames, Stone Sour, Prodigy, رو بيخيال ميشوم و ميرم به ساعت حدود 10 شب وقتي تقريبا 10 ساعت سرپا ايستاده اي، تي شرت ها آن قدر خيس عرق كه روي بدن سنگيني مي كرد، خسته، با شلوار جيني كه همان اوايل سر اجراي Mastodon پاره شد!!!! روي صحنه چندين و چند نفر آدم رو مي بيني كه دارند صحنه اي رو مي چينند كه بيشتر به صحنهء‌ جنگ شبيهه!حدود يك ساعت بعد از جمع شدن وسائل گروه قبل، طول كشيد تا صحنهء گروه آيرون ميدن حاضر بشه! گروهي كه با يك بوئينگ 757 با خلباني خود بروس ديكينسون، خوانندهء گروه در تور آلبوم آخرشون به دوبي آمده اند و حدود 20 تن وزن وسائلي روي صحنه شان است!!!
فوق العاده است!

انتظارها به پايان و آن لحظهء خيلي خاص فرا مي رسد، موزيك هايي كه در بين اجراها پخش مي شود قطع شده، چراغ ها خاموش مي شوند و صحنه قرمز مي شود، يك اينترو پخش مي شود و جمعيت جلو در آن تاريكي با ديدن نيك مك براين (درامر گروه) كه زودتر از همه به روي صحنه مي آيد تا پشت درامز بنشيند فرياد مي كشند! پرده اي در بك گراند به كنار مي رود و...اين آهنگ Different World است كه اعضاي گروه به شروع آن به روي صحنه مي دوند! جمعيت سر از پا نمي شناسد و فيلم برداري در اين وضعيت تقريبا غير ممكن است! همه بالا پايين مي پرند و فشار جمعيت مضاعف مي شود! استيو هريس چنان بيس ميزند كه انگار مسلسل دست گرفته است! بروس ديكينسون اين سمت و آن سمت مي دود و...
همه به طور كامل از خود بيخود شده اند چنان آدرنالين در خون تك تك افراد جريان دارد كه تمام آن خستگي ها فراموش شده است! آهنگ تمام مي شود و جمعيت چنان از روي شعف فرياد مي زند كه واقعا ارگـاسم شده است!من دستي به پيشاني ام مي كشم و به آسمان نگاه مي كنم، فوق العاده ترين شب زندگي ام است! در عين حال احساس حسادت من به طرفداران آيرون ميدني كه ليريك آهنگ ها را بلند فرياد مي زنند شروع به غليان مي كند! در همين حال آهنگ These Colours Dont Run با آن شروع رويايي آهنگش فضاي خاصي دارد: شروع پايان به ياد ماندني شب زندگي من است!

تمام طول آهنگ ها بروس ديكينسون، با سني نزديك به پنجاه سال چنان به اين سمت و آن سمت مي دود، مي پرد، مي جهد (!!!) و روي سطوح مختلف بالا پايين مي رود كه آدم حيران مي ماند! بي شك آيرون ميدن يكي از معدود گروه هايي است كه اعتياد به هروئين و مواد مخدر در ميان اعضايش جايي ندارد!

آيرون ميدن گروهي است كه با طرفدارانش خوب تا مي كند! از آنجا كه براي اولين بار بود كه در خاورميانه برنامه اجرا مي كردند و مسلما خيلي ها بوده اند كه شايد براي اولين بار اين فرصت را پيدا مي كردند كه آيرون ميدن را ببينند، ست ليستشان مخلوطي از آهنگ هاي آلبوم آخرشان به علاوهء آهنگ هاي كلاسيكشان بود! يك ست ليست معقولانه!

برنامه با آهنگ Brighter Than a Thousand suns ‌ادامه پيدا كرد. نكتهء جالب اين بود پرده اي كه در بك گراند صحنه بود تقريبا در شروع هر آهنگ بود عوض مي شد! نه كنسرت بود، نه تئاتر! همه چيز بود!

اولين آهنگ كلاسيكي كه آيرون زد آهنگ Wrathchild بود! در انتهاي اين آهنگ بروس ديكينسون از روي صحنه فرار كرد!!! آهنگ بدون او تمام شد و تا آهنگ بعدي كه The Trooper بود روي صحنه نيامد!
بك گراند عوض شد و بروس ديكينسون رفته بود اون بالا، با لباس قرمز و قديمي ارتش انگليس و يك پرچم پاره پورهء انگليس كه اون بالا داشت تكونش مي داد! اين موجود واقعا انرژي زياده داشت و اونو به جمعيت وارد مي كرد!

آهنگ هايي كه در ادامه اجرا شد The Reincarnation Of Benjamin breeg, For The Greater Good of God, The number Of The Beast بود! كه اين آخري تمام آهنگ هاي كلاسيك سال هاي دوران دبيرستان من را به يادم مي آورد!
در بين آهنگ ها بروس ديكينسون با جمعيت خيلي صحبت مي كرد كه خيلي در نوع خودش باحال بود. در يكي از صحبتهاش، عين جمله هاش اين بود:

"من كلي آدم مي بينم كه از كويت آمده اند، از عربستان سعودي..." در اين لحظه پرچم طرفداران ايراني دو آتيشه اي كه از همون اول، صف جلو را گرفته بودند و 10 - 11 ساعت سرپا منتظر مانده بودند تا آيرون رو از نزديك ببينن پرچم هارو بالا آوردند و همين كافي بود تا بروس ديكينسون كه داشت دنبال اسم كشور بعدي مي گشت بگه: "... و ايران" و صداي سوت و جيغ اون همه ايراني اي كه در اون كنسرت بودند در بياد!

همچنين آيرون ميدن قول اولين كنسرت در هند رو براي اون همه طرفداراي هندي اي كه اونجا بودن رو داد!

آهنگ بعدي Fear of the Dark بود! يكي از شاخ ترين آهنگ هاي آيرون ميدن كه ميشه گفت آهنگي كه من كل آهنگ و قسمت اول ليريكشو حفظ بودم!
تصور كنيد صحنه آبي... هزاران موبايل ها و دوربين در تاريكي مي درخشيدند و اون آهنگ لعنتي شروع ميشه! همه "هو" مي كنند درست مثل اجراي زندهء آهنگ، و وقتي قسمت آروم آهنگ تموم ميشه، جمعيت چنان منفجر ميشه كه رسما نميشه ديگه فيلم گرفت!
شاهكار بود! تمام مدت جمعيت fear of the Dark رو فرياد مي كشيد! و از اونجايي كه اين بهترين فرصت من براي داد كشيدن و از خود بي خود شدن بود، گلوي خودم رو پاره كردم، كتف و گردن خودم رو هم داغون كردم!
آيرون ميدن دو آهنگ Run To The Hills و Iron Maiden رو اجرا كردند و خداحافظي كردند!

من خواستم برگردم و برم، اما ديدم بيشتر جمعيت هنوز ايستاده اند و فرياد مي كشند: Iron Fkng Maiden! Iron Fkng Maiden!
در نتيجه من هم همين كار رو كردم! چند دقيقه بعد بود كه دوباره روي صحنه آمدند! بعدا فهميدم كه گروهي كه در اصطلاح Headliner يا به عبارتي گل سرسبد كنسرته و آخرين اجرا كه مهم ترينش هم هست مال اونه، برنامه اش از همه طولاني تره و دو قسمته كه در قسمت دوم بين 2 تا 3 آهنگ رو اجرا مي كنن! كه به قسمت دوم Encore ميگن.

خيلي خوشحال بودم كه هنوز برنامه ادامه داره و يه حس ناخوشايندي كه آدم در مقابل گذشت زمان پيدا مي كنه... بروس ديكينسون جمعيت رو به درآوردن موبايل، دوربين، و هر چيزي كه مي توانستند با آن فيلم بگيرند دعوت كرد! انگار چيز خاصي در برنامه داشتند! چند دقيقه مانده بود به نيمه شب كه آهنگ 2 Minutes To Midnight را اجرا كردند كه كلمات فقط مي توانند به طور ناچيزي با لفظ فوق العاده آن را توصيف كنند! در ميان برنامه بود كه يك تانك از پشت صحنه بالا آمد، لولهء آن به سمت جمعيت چرخيد و "ادي" با عمامه و ريخت عربي از آن بيرون آمد و با دوربين اين ور و آن ور نگاه مي كرد!

آهنگ بعدي The Evil that MEn Do بود! يكي از آهنگ هايي كه من بايد به ياد مي آوردم! اين نكته را بگم كه من متمايل به سمت راست، و تقريبا روبروي "جانيك گرس" يكي از گيتاريست هاي گروه ايستاده بودم كه يه آتل به پايش بسته بود، سولوي اين آهنگ رو او زد، و هنگامي كه آهنگ به سولوي آن رسيد، ادي بزرگ با لباس جنگي و مسلسل روي صحنه آمد كه ارتفاعش بين 3 الي 4 متر بود! روي صحنه راه مي رفت و به سمت جمعيت تيراندازي مي كرد! و تمام اين مدت "جانيك" داشت سولوي اين آهنگ را زير دست و پاي او مي زد! كليپ اين صحنه در وبلاگ يكي از دوستان من، Half British ninja در اين آدرس موجود است!

در انتهاي شب، صداي ناقوس ها شروع آخرين آهنگ كه همان Hallowed By Thy Name بود را نويد مي دادند! من داشتم پرواز مي كردم، يا موهاي تنم سيخ شده بود، و به آسمان پرستارهء شب در يك بيابان نگاه مي كردم نمي دانم... تك تك لحظه ها را سعي كردم قورت دهم و به خاطر بسپارم!
بعد از پايان برنامه، و گپ زدن هاي بروس ديكينسون و درام استيك هايي كه "نيك" واسه جمعيت پرتاب كرد، ما ايراني ها، مثل بقيهء كساني كه از كشورهاي "محدود" ديگري آمده بودند، شوكه شده بودند. يك دختر و پسر ايراني رو ديدم كه در بغل هم بودند و من اگر جاي اون پسره بودم به ياد موندني ترين و طولاني ترين فرنچ كيس عمرم رو مي ذاشتم روي لب اون دختره!
من هم شوكه بودم و نمي دونستم كجا بايد برم، يا شايد نمي خواستم برم! در محوطه قدم مي زدم، با بقيه حرف مي زدم و در همين حال بود كه آخرين اتوبوس برگشت رو از دست دادم!
در انتهاي اون شب بود كه من با خودم عهد كردم براي ديدن دوبارهء‌ آيرون ميدن و In Flames به هر كجا كه باشد سفر كنم!

و حالا اون فرصت دوباره دست داده است و من اميدوارم بتونم دوباره اين گروه رو از نزديك ببينم!

در ضمن اگر در بين شما، احتمالا كسي هست كه در اون كنسرت حضور داشته با من تماس بگيره! به احتمال زياد من را به خاطر تمام آن كارهايي كه در آن كنسرت انجام داده ام به ياد خواهيد آورد!

Wednesday, November 12, 2008

770
Murder Ballads

Successful
is a man who knows how to deal with people!i


Successful
is a Woman who knows how to seduce others!i


***

These Words have Not been written in any book!
In fact you are hearing this from a wanted man
who a gruesome federal force called "Iranian Social Life" is chasing after him at the time!i

He is not a Saint, nor Jean Valjean
In fact
He is a dangerous killer
With even more dangerous thoughts!
Someone who's killed his own mother;i

his Motherland...i

The fact that he still is free
and living his normal life, among you
is one of the biggest secrets of his life:i

Knowing when to trust people
and when to break it!i

While dealing with people...i

موفق
مردي است كه بداند چطور با مردم معامله كند!


موفق
زني است كه بداند چطور ديگران را اغوا كند!


***

اين حرف ها در هيچ كتابي نوشته نشده است!
در واقع شما اين ها را داريد از يك مرد فراري مي شنويد
كه همينك نيروي فدرال مخوفي به نام "زندگي اجتماعي ايراني" در تعقيب اوست!

او نه قديس است نه ژان وال ژال!
در حقيقت
او يك قاتل خطرناك است
با تفكراتي خطرناك تر!
كسي كه مادر خود را كشته است؛

سرزمين مادري اش را...

اينكه چطور اين مرد تابحال قسر در رفته است
و آزادانه در ميان شما به زندگي عادي خود ادامه مي دهد
يكي از بزرگترين رمز هاي زندگي اوست:

دانستن اين موضوع كه چه موقع به آدم ها بايد اعتماد كرد
و چه موقع بايد آن را شكست!

هنگام معامله كردن با آدم ها...

Tuesday, November 11, 2008

769
Just Another Post Modern note of Prostitution

Carry Me With Care in your cars!i
I'm A Mobile Bank Of High Quality Sperms in Iran!i

من را با احتياط در ماشين هايتان حمل كنيد!
من يك بانك سيار اسپرم با كيفيت بالا در ايران هستم!

Sunday, November 09, 2008

768
Five = Two + Two

Entreating more time to handle the weight of the world on both shoulders better plus point of views that would better left unsaid in a place where the readers seem weirdly different equals silence.....i

تمناي كمي زمان بيشتر براي تحمل بهتر وزن دنيا روي جفت شانه ها به علاوهء ديدگاه هايي كه بهتر است نانوشته باقي بماند در جايي كه بيشتر مخاطبين يك جور ديگر هستند برابر است با سكوت.....

Friday, November 07, 2008

767
In An Mp3 sort of Format

Iranians Are What They are not:i

Arab
Terrorist

ايراني ها آن چيزهايي هستند كه نيستند:

عرب
تروريست

Monday, November 03, 2008

766
Love Song

Yooo... aaa... nooo... aaaigh... ou... eeeaau... maaa... nanaaee...
The Nonsense you Read above
Are Perhaps The Last words of an Iranian girlfriend of mine
Who is tryin to say:

"You Dont have the right to Insult my Nationality"

While Her face is being pressed to the glass.i

***

Not Till I'm Another Mother fucking Iranian!i


ووو...حـــع...مـــ....كـ....بـ.... مــلـ... مــــع.... اوهـي... اوني...

اين دري وري هايي كه بالا مي خوانيد
احتمالا آخرين حرف هاي يكي از دوست دخترهاي ايراني من استكه در حالي كه صورتش به شيشه فشار داده مي شود
سعي مي كند بگويد:

"تو حق نداري به مليت من توهين كني!"

***

نه تا وقتي كه من خودم يك ايراني بي پدر و مادر هستم!

Saturday, November 01, 2008

765
This is a Thing

I Saw you Friend That Night, Idiot
With The Sexiest Girl he Could have ever bought!
It Made me
to go get myself a New One
The Sexiest Girl Money can Buy!i

اون شب دوستتو ديدم ايديت
با سـكسي ترين دوست دختري كه مي تونست بخره!
باعث شده
منم بخوام برم يه دوست دختر جديد بگيرم
سـكسي تريني كه مي شه خريد!

Wednesday, October 29, 2008

764
Breakdown

This Freaking Hymen thing is one of the most Critical points
in the life of every failed youth who thought he was on the road to the Truth,
That he'll reach to that someday and he'll get dazed
when he finds out about the philosophy behind the fact of "having it or not having it"!
in a way that he'd define girls in only 2 groups from then:i

- one who he can spend the night over at her place
- the other, a girl who he must be sleeping only with her, everynight, and under some specific legal circumstances.i

Now which group are the virgins and which are not,
is your very own "Homework"!i

Just remember if someday, like Idiot, you ever happened to
Turn the table and go for finding yourself
or finding the Truth
Freedom,
Life,
Destiny or any other fucking thing you may call it,
Beware
of the dangerous group,
Or You'll be totally screwed!i

I'm Talking About the Virgins!
Just the time you put yourself into a relationship with one of them,
You get so involved that you think you have found what you were always looking for
or you have already "GOT" that
and you might never understand
for the rest of your life that "THIS" wasnt "THAT",
Or You'll notice that sometime that you are too far from your Youth qualities...i

خودمانيم!
اين بكارت لعنتي هم يكي از بحراني ترين نقطه ها
در زندگي هر جوان وامانده ايست كه فكر مي كرد در جادهء منتهي به حقيقت است،
كه بالاخره روزي با آن برخورد و فلسفهء پشت داشتن يا نداشتن آن،
شديدا او را متحير خواهد كرد!
طوري كه آن روز، دختران را تنها در دو دسته جاي خواهد داد:

- يكي آنهايي كه مي تواند امشب را خانه اش بخوابد
- ديگري آنهايي كه هر شب فقط بايد با او بخوابي، تحت شرايط خاص قانوني.

حالا اينكه كدام گروه همان دختران باكره هستند
و كدام گروه نيستند، "تكليف شب" شماست!

فقط اگر روزي شما هم هوس كرديد
مثل ايديت بزنيد زير همه چيز و برويد دنبال پيدا كردن خودتان،
يا پيدا كردن حقيقت،
يا آزادي،
زندگي،
سرنوشت يا هر زهر مار ديگري كه اسمش را بگذاريد،
حواستان باشد
گرفتار آن دستهء خطرناكش نشويد!
والا كلكتان كنده است!

باكره ها را مي گويم!
همين كه با يكي از انواع آنها رابطه برقرار كرديد
آن طور درگيرش مي شويد كه فكر مي كنيد زندگي را پيدا كرده ايد
يا "تشكيل" اش داده ايد
و شايد
تا آخر عمرتان هم درك نكنيد كه اين آن نبود،
و يا وقتي به آن پي ببريد كه ديگر از جواني افتاده باشيد...

Sunday, October 26, 2008

763
De-Censorshitalyzing Process

I Give out my garbage thoughts with the main language
to assure you
that nothing has censored during the publishing process!i

I dont know about the ways that one could live his life
but Whoever that Doesnt like it this way
Will Be Lead to Hell,
to read all those cut translated-into-persian books and what's leftover from the main
to be pumping pasteurized crap to their head
Day And Night
cuz
Sometimes things here can get so Unpasteurized
that could even Crap all your beliefs!i

Now that The Situation is So Crappy I Wonder where to let YOU run, You little Dork!i

من ترجمهء افكار آت و آشغالم را به همراه متن اصلي تحويل شما مي دهم
تا به شما اطمينان بدهم
در زمان انتشار مطالب، هيچ چيزي سانسور نشده است!

من بلد نيستم راه زندگي به كسي ياد بدهم
اما اونهايي كه تحمل اين موضوع را ندارند
راهنمايي مي شوند به جهنم،
سراغ اين همه كتاب ترجمه شده به فارسي، تيكه تيكه شده،
فضولات پاستوريزه پمپ كنند به مغز خودشان
صبح و شب!
چون
اينجا بعضي وقت ها همه چيز مي تواند آنقدر غير پاستوريزه شود
كه اعتقادات تان را هم به گند بكشد!

حالا خودمانيم، در اين وضعيت كثافت بار، تو كوچولوي اتو كشيده رو به كجا فراري بدهيم؟!

Friday, October 24, 2008

762
Saul "Slash" Hudson


Just Another memorabilia Entry:

I Just Finished Reading "Slash" Autobiography
While Listening To The Doors/Jim Morrison - The Movie
on a night that I was about to pass out on my bed from exhaustion.

Basically, the first and the Biggest English Book I've ever read
And Ofcourse My favorite one!i

An encouragement to buy more books when traveling abroad

يك موضوع روزمره ديگر براي ثبت در خاطرات:

همين الان كتاب بيوگرافي Slash رو تمام كردم
وقتي داشتم The Movie از The Doors/Jim Morrison رو گوش مي كردم
در شبي كه از خستگي روي تخت داشتم بيهوش مي شدم.

اولين و حجيم ترين كتاب انگليسي اي كه تابحال خوانده ام
و البته يكي از Favorite هاي من.

يك تشويق براي خريدن كتاب بيشتر وقتي آدم در مسافرت خارج به سر مي برد!

Wednesday, October 22, 2008

761
Thumbing My way

Life is a big lie
And Truth is what I make you all believe!

Hope you dont understand the truth, I just said anyway
so everything would stay just right!i

زندگي يك دروغ بزرگه
و حقيقت همان چيزي است كه من شما ها را به باور كردن آن وا مي دارم!

اميدوارم اين چيزي كه گفتم را درك نكنيد
تا همه چيز "راست" باقي بماند!

Sunday, October 19, 2008

760
Spinning

Everything is Crazy!

Sometimes Me,
And other times the rest of the world...i

همه چيز ديوانه است!

حالا بعضي وقت ها من،
بعضي وقت ها هم بقيهء دنيا...

Saturday, October 18, 2008

759
A Wolf At The Door

No one's Home!
It's Just Me and a Cockroach that creeps down the Sofa.
Cockroaches dont answer the phone,
neither can open the door,
and they dont care about which operator provides better cell phone services either!i

No one's Home!
Piano is Silent
and so is the man in the Panel,
And I'm not talking to myself that loud
that would give you the reason to keep pushing the doorbell
like you really want this door open!i

كسي خانه نيست!
فقط من هستم و سوسکی که از روی مبل پایین می خزد.
سوسك ها نه تلفن جواب مي دهند
نه مي توانند در باز كنند،
نه آنتن دهي همراه اول يا ايرانسل برايشان تفاوت مي كند!

كسي خانه نيست!
پيانو هم كه ساكت هست
همينطور آقاي توي قاب عكس،
و من هم آنقدر بلند بلند با خودم حرف نمي زنم
كه دليل بشود براي تو كه داري زنگ در را چنان پشت سر هم فشار مي دهي
كه مي خواهي اين در باز شود!

Friday, October 17, 2008

758
Oh Britney

Las Vegas is a place where people's motivation for marriage
consists of approximately 40 percent of alcohol!i

لاس وگاس جايي است كه انگيزهء آدم ها براي ازدواج
كم و بيش حاوي 40 درصد الكل است!

Thursday, October 16, 2008

757
My Own Snakepit

I Say,
We edit the sexiest picture that we never got to take from our freaking girlfriends
By Photoshop
Sum it with their amorous Diffusions
make posters
and Hang 'em there on the city's Billboards!
To be reminding you stupid boy, everyday
while driving on Highways that:

Everything's The same!
Only the faces has changed.

من ميگم
سكـسـي ترين عكسي كه هيچ وقت نتونستيم از دوستاي دختر لعنتي مون بگيريم
رو فتوشاپ كنيم
با تمامي افاضات عاشقانه شان جمع بزنيم
بكنيم پوستر تبليغاتي
بچسبانيم روي همهء بيلبورد هاي شهر،
تا هر روز سر پيچ مدرس به صدر
به توي شونگول يادآوري كرده باشيم:

همه چيز يك شكل است!
فقط چهره ها عوض مي شوند.

Wednesday, October 15, 2008

756
Walking Contradiction

I Am Taking New Steps in My life!
With the same old All Star Shoes...i

در حال برداشتن قدم هاي جديدي در زندگي ام هستم!
با همان آل استار هاي قديمي...

Tuesday, October 14, 2008

755
Endlessly

30 Years Of Difficulties and Problems
To negotiaite With America?i

Ha!
It Took Me just a few hours
To reach a conclusion!i
درسته عزيزم؟!

30 سال موانع و مشكلات
در برقراري رابطه با آمريكا؟

هه!
واسه من فقط چند ساعت طول كشيد
تا با هم به توافق برسيم!
Right baby?!i

Sunday, October 12, 2008

754
The weblog That Jack Read

May You are one of those
who think
The English Here is So perfect for An ESL!i

Thats a Pity!
Cuz Since last Wednesday,
I still couldnt figure out
Which one of the following Statements
The English Friend Of Mine really meant
with that Freaking Freckle-ish Accent he has:i

You Cant Say You Cant
You Cant Say You Cunt
You Cunt Say You Cant
You Cunt Say You Cunt

شايد شما از اون دسته آدم هايي باشيد
كه فكر مي كنيد
انگليسي اينجا - به عنوان يك ESL - خيلي فوق العاده است!

افسوس!
چون اين در حالي است
كه من از چهارشنبه قبل تا بحال در نفهمي مانده ام
دقيقا كدام يك از جمله هاي زير مقصود آن رفيق انگليسي
با آن لهجهء كك مك دار لعنتي اش بود:

You Cant Say You Cant
You Cant Say You Cunt
You Cunt Say You Cant
You Cunt Say You Cunt

ESL : English as the Second Language

Saturday, October 11, 2008

753
Enter Madman

Helllllllo!
Hello to you in the first day of the week!
Special And Warm greeting to you lovely Beasts!
How's Your Wildlife?!i

Warm Greetings to Evetyone!
Even You Tamed Animals!
You Are Now listening to Iranian Idiot
The most sloppy Independent Blog!i

ســــــــــــلام!
سلام بر شما در روز اول هفته!
سلامي گرم و ويژه به شما جانواران عزيز!
امروز حيات وحش تان چطور است؟!

سلامي گرم به همه!
حتي شما جانوران اهلي!
صداي ما را از Iranian Idiot مي شنويد!
شلخته ترين وبلاگ مستقل!

Friday, October 10, 2008

752
Sex And Polly-Ticks

You find the Real Socialism in Position 69! i

The Reason Why we dont have socialism in Iran
is the fact
that everything in Iran, is just so New age, Celestial and Religious
That People has Neglected To Shave
Their Pubic origins!i

P.S.: Iranian Males, Dont hesitate in Shaving Their Armpit and pubic origins, Unlike Erupoeans.i

سوسياليسم واقعي را در وضعيت 69 مي شود پيدا كرد!

حالا اينكه چرا ما در ايران سوسياليسم نداريم
برمي گردد به اين حقيقت كه
همه چيز در ايران، آنقدر عرفاني، الهي و مذهبي است
كه آدم ها از تراشيدن نواحي شرمگاهي شان
بازمانده اند!

پي نوشت: مردان ايراني ها بر خلاف عرف رايج در اروپا، در تيغ زدن موهاي زيربغل و نواحي شرمگاهي شان ابايي ندارند.

Tuesday, October 07, 2008

751
The Thin Ice Of Mad Life

Finally
There comes the day that
You'll be drinking something as strong as Whiskey
You Get drunk, up to losing your virginity.

You've Smoked Pot like you are falling from high heights
like the edge of the table down the below
Or Coke like a stockpile of boys and girls
on the couch or on the floor with no pillow.

There comes the time
when you spend a night sleeping with someone with such a pain in your stomach
or a night sleeping with someone like you have never slept before

Just Like your Mom and Dad
when they were at your age
Whether they wanted to, and They did it
or They may wanted to, but they didnt
or they did, but stopped you from doing it
or they didnt want to, but they did
or they didnt want and they never tried
or they never wanted and never did

finally
The day will come.
Choices will be yours.
And You
Will become another Mom or Dad...i

[مطلب حدود 25 سال]

بالاخره
يك روز فرا مي رسد
كه تو مشروب مي خوري در حد ويسكي،
مست مي كني در حد از دست دادن باكرگي،

پات مي كشي در حد سقوط از ارتفاعي زياد به بلندي لبهء ميز تا آن پايين.
يا كوك در حد انباشته اي از دختر و پسر روي كاناپه يا زمين،

فرا مي رسد
شبي كه تا صبح در كنار كسي مي خوابي با چنان دردي در ناحيهء شكم
يا شبي را تا صبح در كنار كسي چنان مي خوابي كه انگار تا بحال نخوابيده بودي

مثل پدر و مادرت
وقتي هم سن و سال تو بودند
كه مي خواستند و انجام دادند
يا شايد مي خواستند ولي انجام ندادند
يا كردند ولي تو را بر حذر داشتند
يا نمي خواستند ولي انجام دادند
يا نمي خواستند و هيچ وقت امتحان نكردند
يا هيچ وقت نمي خواستند و هيچ وقت انجام ندادند

بالاخره
روزش فرا خواهد رسيد.
انتخاب ها با تو خواهند بود.
و تو
يك پدر يا مادر خواهي شد...

Monday, October 06, 2008

750
Just A Bunch Of Wankers

I Think
The only one who didnt Copy/paste
the shocking "I Want to be a prostitute" essay of that 10 year old girl
was The Freaking Iranian idiot!i

Iranian Blogsphere
desperately Suffers from incapabality to create new, hot Topics!i

Ps.1: Below are some blog or website links (in Farsi) that All copied and pasted the same note!
Ps.2: A ten year old girl has written an essay with the subject of "I want to be a prostitute" as what she likes to become when grown up, regarding the fact that she didnt really know what a prostitute is or does, just as someone attractive who dresses up well, whether drives nice cars or have drivers and always hold parties and even her own father had been invited to her house a few times. I may translate that into english if there would be someone interested.

فكر كنم
تنها كسي كه انشاي تكان دهندهء "مي خواهم فاحشه بشوم"
آن دختر ده ساله را در وبلاگش Copy/Paste نكرده بود
ايديت دم بريده بود!

لينك ها:

لينك 1
لينك 2
لينك 3
.
.
.
لينك 42
.
.
.
لينك 57
.
.
.
لينك 76
.
.
.
لينك 125
.
.
.
لينك 256
لينك 374
لينك 512
لينك 666
لينك 728
لينك 832
لينك 1000
لينك 12535
و... و... و..

بلاگستان ايراني شديدا از درد عدم توانايي در توليد مطالب داغ رنج مي برد!

Sunday, October 05, 2008

749
Idiopedia

Metallica's Discography:i

i1983 - Kill 'Em All
1984 - Ride the Lightning
1986 - Master of Puppets
1988 - …And Justice for All
1991 - Metallica
1996 - Load
1997 - ReLoad
2003 - "Shit Load"i
And...
2008 - Death Magnetic

Saturday, October 04, 2008

748
I Am With The Doomed

Your God
Looks Down on me!
besides
He's given commands
Against me and my nature!i

I
Dont like him At All!i

خداي شما
نگاه تحقير آميزي به من دارد!
به علاوه
فرمان هاي زيادي هم
عليه من صادر كرده است!

من
اصلا ازش خوشم نمياد!

Tuesday, September 30, 2008

747
Fucker 100

Boing 747 s Have always been a dreamy creature
in Iranian Mythology

بوئينگ هاي 747 هميشه موجودي خيالي
در اساطير ايراني بوده است.

Saturday, September 27, 2008

746
Suffer Some

Do you agree that
Some Girls are such innocent people
that you'd have no motivation to hurt them?
and some other
are Innocent enough
for you to Hurt them?i

Agree with me when I say
There never existed any innocent human being!
The only difference was in the proportion level of animality & wildness.i

قبول داري
بعضي دخترك ها، آنقدر معصوم هستند
كه آدم انگيزه اي براي آزارشان ندارد؟
و بعضي
براي تو به اندازهء كافي معصوم هستند،
تا مورد آزار قرارشان بدي؟!

اين را هم از من قبول كن
كه در دنيا اصولا آدم هاي معصوم وجود خارجي نداشته و ندارد!
تفاوت تنها در تناسب خوي حيواني و وحشي گري آدم هاست.

Friday, September 26, 2008

745
No good at Kissing my ass this time! Please Try again Later!i

The basic version of the previous note is:

You Are free to go wherever you want!
Just Get Lost!i

I'm Telling you this, cause you might be reading some similar notes around!
Just to inform you that
Who's the God For some of these so called Creatures!i

يك نسخهء ابتدايي از پست قبل اين است كه مثلا بگوييم:

هر جا بخواي بري آزادي
فقط گم شو!

اين را گفتم كه حواستان باشد، اگر اين دوروبر متني مشابه خوانديد
اوضاع دستتان بيايد
كه بنده ها، بعضا آيه هايشان را از كدامين خدا وحي مي گيرند!

Thursday, September 25, 2008

744
The Flame

I Don't want to tell you where to go!
Just Get Lost!i

نمي خوام بهت بگم كجا بري
فقط گم شو!

Tuesday, September 23, 2008

743
Descend The Shades Of Night

My Favorite Goverment
has Lots of financial Expenses
These Days!i

Now that He Has Cut us off from the world,
His Incomes Doesnt Meet the sufficiency
So He's gonna Cut the contributions!i

That's When
our strigns will be cut
We all will fall
Like meat puppets!i

And the only question left
would be
Now with a Pink Floyd without Richard Wright
Who's gonna tell about us, being pushed into the mince machine?!i

دولت محبوب من
اين روزها
خرج زياد دارد!

حالا كه من و تو را از دنيا كات كرده است
درآمد هايش كه كفايت نمي كند
قرار است كه سوبسيد ها را كات كند!

آن وقت است
كه نخ هاي ما هم كات مي شود
سقوط مي كنيم
مثل عروسك هاي خيمه شب بازي گوشتي!

تنها سوالي كه باقي مي ماند
اين است كه
حالا با يك پينك فلويد بدون ريچارد رايت
چه كسي در مورد مايي كه داريم با فشار وارد چرخ گوشت مي شويم خواهد گفت؟!

Sunday, September 21, 2008

742
Amor, Amor

Even If she wasnt the most Latin American Girl named Maria
You'd like to put your chin on the table and stare at the whole scene
when She'd left you and your Glass,
her high heel shoes on the table
to go there and dance salsa barefoot...

it was the Third club that we'd been to, at that long night, I guess,
It was her and that usual fresh smile on her lips,
And that untamed and inexhaustible Nature,
with pairs of werewolves eyes, staring at her beauty,
The Drunk Me,
all in all in a Latin American Bar
with walls painted dark green that had things written on all over to the top...

Like Maria...i

اگر لاتين ترين ماريا ها هم نبود
باز وقتي كفش هاي پاشنه بلندش را روي ميز مي گذاشت
و تو و ليوانت را تنها مي گذاشت مي رفت اون وسط
تا پا برهنه سالسا برقصه
تو هم بودي
مثل من چونه تو مي ذاشتي روي ميز و به همه چيز خيره نگاه مي كردي...

سومين كلابي بود كه اون شب طولاني مي رفتيم، فكر كنم،
اون بود و لبخند تازهء هميشگي لبانش،
و اون طبيعت رام نشده و خستگي ناپذير،
و كلي چشمان گرگ سان، خيره به زيباييش،
من مست،
توي يه بار لاتين امريكن،
با ديوارهاي سبز تيره كه تا سقف روش چيز نوشته بودن...

مثلا ماريا...

Thursday, September 18, 2008

741
H2O + NaCl = Your Sweat

After Reaching the boiling Point
by the most true Love Makings
I'm like a 100°C Water with no more Bubble rising
and you
you turn into steam
and become this white little cloud
above my thoughtful Head!

What a Chemical world this is!
My hormones
Reacts to the Alcohol of your Perfume, perfectly!i

بعد از رسيدن به نقطهء جوش
در خالصانه ترين هم آغوشي ها
من به مانند آب صد درجه اي كه ديگر قل قل نمي كند
و
تو تصعيد مي شوي
و تشكيل ابر سفيدي را مي دهي
بالاي سر متفكر من!

عجب دنياي شيميايي اي!
هورمون هاي من
كاملا با بوي الكل عطر تو واكنش مي دهد!

Wednesday, September 17, 2008

740
Social Suicidal Tendencies

13 Messages
From 13 Lovely People!
with one friend request from an old friend
Plus 3 uncalled calls
from 3 unwanted creatures!

What a Good start for a great day
at 4 O'clock in the Afternoon!i

13 پيغام
از 13 آدم دوست داشتني!
به همراه يك درخواست آشنايي از يه دوست قديمي
به علاوهء 3 تماس نگرفته
از 3 موجود غير خواستني!

عجب شروع خوبي براي يك روز عالي
ساعت 4 بعد از ظهر!

Tuesday, September 16, 2008

739
Walk This Way

Eye For An Eye
Hand For A Hand
Breast For a Breast
Lips For Lips...i

Gandhi?
Where you the blind man or What?!i

P.S.: Introducing "Iranian idiot", The New Gandhi!i

چشم در برابر چشم
دست در برابر دست
سينه در برابر سينه
لب در برابر لب...

گاندي؟
تو كور بودي يا چي؟!

پي نوشت: معرفي مي كنم: Iranian Idiot گاندي قرن جديد!

Sunday, September 14, 2008

738
Do you like the way I bury your heart?i

Whether They Draw it with pen at the end of their Mails
or with fingers on Palm,
I Draw Love
with my tongue
on The leg.i

حالا شكلشو يا با خودكار بكشند آخر نامه ها
يا با انگشت كف دست،
من عشق را مي كشم
با زبان
روي ساق پا.

Saturday, September 13, 2008

737
State Of Having Enough Of World

I Only know one way of living!
and Thats the kind of life I Dont get to find it around.i

من تنها يك نوع زندگي كردن بلدم!
اون هم زندگي ايه كه هر چي اين دوروبر مي گردم پيداش نمي كنم.

I Only Know One type Of Hamburgers,
The Only Type you can Ever find.

من فقط يه نوع همبرگر را مي شناسم
تنها نوعي كه همه جا پيدا ميشه.

I Also know Kung Fu
And Lots Of Other Words!

من كونگ فو هم بلدم
و كلي كلمهء ديگه!

My Boss is An Asshole
and Lots Of Other Words!

رئيس من هم يه آدم كودنه
و كلي كلمهء ديگه!

I know One way of Expressing Love:
Oh! I Love you too!i

من يك نوع اظهار علاقه بلدم:
اوه! من هم دوستت دارم!

Thursday, September 11, 2008

736
State Of World Not Being Enough

I Only know one way of living!
and Thats the way I never found in Iran.i

من تنها يك نوع زندگي كردن بلدم!
اون هم زندگي ايه كه هيچ وقت در ايران پيدا نكردم.

Wednesday, September 10, 2008

735
I Am Johnny Cash

I Cut My finger
To see that I still feel
that Everything is Still real!

I Donno Where it is
but I Live around San Quentin.

Johnny Cash - The Unknown Onei
من انگشتم رو مي برم
تا ببينم كه هنوز حس مي كنم
كه هنوز همه چيز واقعي است!

نمي دانم كجاست اما
من حوالي سن كوئنتين زندگي مي كنم.

جاني كش - ناشناس

Sunday, September 07, 2008

734
WH Questions Or OK! I'm a Computer but not your PC

To many of The Questions
"By Default"
is my only answer!

Whether your question is at least one of the following:
Why don't you love me?
Why dont you dance?
Why dont you laugh?
or
any other tens of Questions
That we don't have time for them right now!

براي خيلي از سوال ها
"By Default"
تنها توضيح من است!

خواه سوال تو حداقل يكي از گزينه هاي زير:
چرا منو دوست نداري؟
چرا نمي رقصي؟
چرا نمي خندي؟
يا
ده ها سوال ديگر باشد
كه اينجا مجالش نيست!

Saturday, September 06, 2008

733
Not to be a Teacher, nor the Cheater

A dumb Girl acts to the most tragic situations of her life,
like its as much Funny!

According to the fact that I'm kilometers away now!i

دختر احمق، تراژيك ترين موقعيت هاي زندگي اش را هم
به مسخره مي گيرد!

نشون به اون نشون كه من الان كيلومترها دورترم!

Thursday, September 04, 2008

732
Famous Meaningless Italic Words

Some Call
To Have called
That I called
To be Calling Each other

Some Call
To have called
That I called
To be given The Call

Some things mean something, Like calling
Some things Just mean Nothing, Like calling

بعضي تماس مي گيرند
كه تماس گرفته باشند
كه تماس گرفتم
كه تماس گرفته باشيم

بعضي تماس مي گيرند
كه تماس گرفته باشند
كه تماس گرفتم
كه تماس گرفته باشم

بعضي چيزها معني دارد مثل تماس گرفتن
بعضي چيزها معني ندارد مثل تماس گرفتن.

Tuesday, September 02, 2008

731
And The Girl you knew the night before

Those Nights, When you come back home from a wedding ceremony
All Drunk and Exhausted
you take off your coat
untie your tie a little
you unbutton the first 2 or 3 buttons of your shirt,
taking off your shoes
and your pants
you lie down in bed in that sloppy condition, thinking.

Now Imagine years later
on a night like this
there is a woman added to this whole thing
which you are watching each other,
with all those looks
and all the smiles,
Meanings,
fears
and Puzzles...

After a while,
lights are off and some other things afterward...
Up to this, everything is generally total and normal.

The difference starts on the morning, the day after!

To Me,
On That Morning,
I'm the one who gets up earlier
Sneaks out the bed
Stares at what he's just done.

I wont be staring in any mirrors
I'd not say a word
I'll just look
I'll Just
be Looking.

I know all these.
Cuz I Know all about myself
Its just me
and all the wedding ceremonies
are totally unspeakably inconvenient to me.i

شب هايي كه از مراسم ازدواج بر مي گردي
مست و خسته
كت ات رو در مياري
كراواتت رو شل مي كني
دو سه تا دكمهء‌ بالاي پيرهنت رو باز مي كني
كفش هاتو مي كني،
شلوارت رو در مياري
و در اون وضعيت شلخته دراز مي كشي توي تخت، به فكر كردن.

حالا فرض كن سال ها بعد
در يك شب ديگر مثل اين
به تمام اين ها
يك زن در اون طرف اتاق اضافه شده باشد
كه در حال نگاه كردن به همديگر هستيد،
با تمام نگاه ها،
با تمام لبخند ها،
معنا ها،
ترس ها،
و معما ها...

بعد از مدتي
چراغ ها خاموش مي شوند و بعضي چيزهاي ديگر...
تا اينجا همه چيز خيلي نرمال و كلي اند.

تفاوت ميان آدم ها از صبح فردا آشكار مي شود!

براي من،
آن صبح فردا،
من اوني ام كه زودتر از خواب بلند مي شود
آرام از تخت خارج مي شود
خيره مي شود به آنچه كه همين الان انجام داده است.

در هيچ آينه اي نگاه نخواهم كرد
حرفي نخواهم زد
فقط نگاه مي كنم
فقط
نگاه مي كنم.

من تمام اين ها را مي دانم.
من خودم را مي دانم.
اين منم
و تمام مراسم هاي ازدواج
به طرز ناگفتني اي براي من ناراحت كننده است...

Monday, September 01, 2008

730
i[Shitting, Grunting]i

Its like The More things The Land Iranians step upon has
the more they face that shortage!
I Mean The Biggest Oil Wells and Fuel crisis!
Largest Gas Wells and Gas Crisis at Winter!
2500 years of history and civilization, and total lack of civilized people!

And even now that we All step into shit all together everyday
Think we have to stop consuming food
which is not an unexpected matter
according to the dumb economic processes!

We Just Get Used to it!
as we always do!i

مثل اين است كه روي هر چيزي نشسته باشي
دچار كمبود آن هستي!
نفت و بحران بنزين!
گاز و كمبود گاز در زمستان!
2500 سال فرهنگ زير خاك، و بي فرهنگي!

حالا هم كه همه با هم در گه نشسته ايم
بايد در مصرف غذا صرفه جويي كنيم
كه با توجه به روند مسائل اقتصادي
چيز دور از انتظاري نيست!

عادت مي كنيم!

Sunday, August 31, 2008

729
Used to Hate you around, Now I Love you are away

D'you know what I think about the rest of the gaduates of our pretty University as well?

A Matter Of Brain drain from The Zoo!i

مي دوني من در مورد بقيهء فارغ التحصيلاي دانشگاه خوشگلمون هم چي فكر مي كنم؟

فرار مغز ها از باغ وحش!

Saturday, August 30, 2008

728
BACK OFF B!tch!i

Beware!
Danger is Always in ambush:i

- When A Woman Says that she's average looking, it means that she's ugly!
- When A woman claims that she's Beautiful, She's a Pathological Liar!
- When a Woman Says that she's 30-ish, she is 39 Years old!
- If She Claims: Friendship first, then She's definately the Former Slut!
- If She Says She's Romantic, Means that she's Frigid.
- If She Says that she's got athletic body, it means she's got No Boobs!
- If She Claims that She's Fun it means that She's Annoying!
- If She Says that she's a Poet it means she's Depressed and Depressive!
If She Says that she's social and Out going, then it means that she's Noisy, loud and embarrasing!
If She Claims that she's Gentle, it means that she's Dull!
- If She Says that she seeks soul mate, then she's torturous!
- If She Talks and acts Hot then She's Drunk and Alcoholic!
- If She Says that she's Adventurous, then she must have slept with your friends or would like to do so!
- If She's a feminist, She's Fat!
- If She says that she's Voluptuous, then She's Very Fat!
- If She Claims that she's got a free spirit then she's a Junkie!
- if she got the control of her emotions, then she IS on medication!
- If she says that she's New Age and Spiritual, then She's got loads of body hair in Wrong Places!i

P.S. #1: We Would like you to add anything else that you might have known!
P.S. #2: This Article is a Global and Does NOT belong to one specific region or country AT ALL!
P.S. #3: Good Luck Men!i

مواظب باشيد!
خطر همواره در كمين است:

- وقتي يه زن به شما ميگه قيافه اش معموليه، يعني اينكه بي ريخته!
- اگه ميگه خوشكله، در مورد هر چيزي دروغ ميگه!
- اگر ميگه بالاي 30 سال سن داره، يعني 39 سالشه!
- اگه ميگه قبل از هر چيز دوستي براش مهمه، سابقا يه هرزه بوده!
- اگر ميگه رومانتيكه يعني سرد مزاجه!
- اگه ميگه هيكل ورزشكاري داره يعني اينكه ممه نداره!
- اگه ميگه آدم شوخيه يعني سمجه و آزار دهنده است!
- اگه ميگه شاعره، يعني افسرده و افسرده كننده است!
- اگه ميگه اهل بيرون رفتنه و اجتماعيه يعني شلوغ و پر سر و صدا و باعث شرمه!
- اگه ميگه دختر آروميه، يعني يه آدم كسل كننده و بي عرضه است!
- اگه معشوق مي خواد، شما را با ديوانگي هاش شكنجه ميده!
- اگه رفتار و گفتارشHOT به نظر ميرسه، يا مسته يا كلا معتاد به مشروبات الكليه!
- اگه ميگه ماجراجوئه يعني با همهء‌ دوستات ريخته رو هم، يا بدش نمياد بريزه رو هم!
- اگه ميگه فمينيسته يعني چاقه!
- اگه ميگه اهل سـكـسه يعني خيلي چاقه!
- اگه ميگه روحيهء آزاد و رها اي داره، احتمالا معتاده!
- اگه كنترل احساساتش دست خودشه، احتمالا دارو داره مصرف مي كنه!
- اگه اهل فلسفه و عرفان و اين حرفاس، يعني يه جاهايي از بدنش پر از موئه!

پي نوشت 1: اگر مورد ديگري كسي ميدونه اضافه كنه!
پي نوشت 2: اين مقاله جهاني و قابل تعميم به تمام زنان دنياست و مختص به مردم منطقهء خاصي از دنيا نيست!
پي نوشت 3: آقايان موفق باشيد!
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm