Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Monday, August 29, 2011

1142 - Sick VMA Review

LinkPicture's source

Britney Spears' ass grasped by Lady Gaga,
came with a "Ahaha, It's Arright" reaction, At VMAs.

...After all some people were born this way, anyway!

Friday, August 26, 2011

1141 - Joey Hooks up with Rachel by the end of 9th Season

800 years and Iranians have now come to a place
where it's ministry of Culture and Islamic Guidance censors
one of the most popular classic epic love stories: Khosrow & Shirin!

But Still
What's it to you?
Like you've read it even once!

هشتصد سال و حالا کار ایرانی به جایی رسیده است
که وزرات فرهنگ و ارشادش
یکی از مشهور ترین منظومه های عاشقانهء ادبیاتش را سانسور می کند!

با تمام این حرف ها
این موضوع به تو چه؟
انگار که یک بار شعرهایش را خوانده باشی!د

1140 - Hating the Love Machine?

The Girl - Excuse me! May I hate you instead?
Iranian Idiot - "Take a Number Honey!"

دختره - ببخشید! میشه پس ازت متنفر باشم؟
ایدیت - "یه شماره بردار عزیزم!"د

Tuesday, August 23, 2011

1139 - The Great Call Girl On Cloud Nine

I Think,

That "The Great Gig in the Sky"
is actually the echo of a luxury call girl's night at work
In an expensive hotel in New York,

Therefore I exist!

من فکر می کنم

که
The Great gig in the sky
در واقع طنین صدای یک شب فعالیت معشوقهء تلفنی گران قیمتی ست
در یکی از هتل های گران نیویورک،

پس هستم!د

1138 - Bending the Fascism A bit

An Iranian
Who not only you can tolerate,
But you can also enjoy the company
is not an "Iranian" anymore!

He/She is a human being,
"Happened" to be Iranian!

ایرانی ای که بتونی نه تنها تحمل
بلکه باهاش حال کنی
که دیگه ایرانی نیست!

یک آدمه
که اتفاقی ایرانی از آب دراومده!د

1137 - Gone far from realization

What are you doing here?

People are out there,
In search of their own selves.

What are you really looking for in here?

اینجا دارید چکار می کنید؟

آدم ها اون بیرون
بدنبال پیدا کردن خودشان هستند.

اینجا واقعا به دنبال چه چیزی می گردید؟

Saturday, August 13, 2011

1136 - Friggin' in The Riggin'

"God Save Dave Cameron"!
"Never mind The Bollocks" on BBC!
It's Just a "Great Rock n' Roll Swindle":
Britain Lads have All Gone "Sex Pistols"
They are outside Singing: "Anarchy in UK"!

Friday, August 12, 2011

1135 - Remembering our normal times

Since When Our most fabulous experiences,
Lost their huge impacts on our lives
and turned out to be so normal
That they would pale from
Our memories
So Easily?
n Shortly?

از کی فوق العاده ترین تجربه هایمان
اثر شگرفشان بر روی زندگیمان را
از دست دادند و اینقدر نرمال شدند
که به آسانی رنگ ببازند
از ذهن هایمان؟
به این کوتاهی؟

Wednesday, August 10, 2011

1134 - Justice a new born nightmare

Above all the pointed fingers
Along with the names:
Traitor, Heart breaker, Outlaw,
Shouted
Still echoing from behind
And in the back of your head
There still exists an innocence
cornered in the shadows.

We all wanted to have our own peace.
So I tried to reach out for mine as well,
But I found reaching it harder than I thought it was,
Noisier too.

Did we want too much?
Were we greedy?
No! Oh No! God No!
We barely had anything to lose,
We absolutely had nothing to die for,
In fact, we even had our hopes, Lost,
Somewhere...
in Something...

One would say
It takes guts to call someone those big names.
A serious reasoning.
I say It only takes a sense of "justice".
And a will to act in the name of it.

"Justice"
The famous undefined term,
If Fueled by some self righteousness
It will be always haunting you as a victim.

A monster lurking in the Darkness
Waiting for the right moment,
To bring you to itself.

فراتر از تمام انگشت های نشانه رفته
با تمام نامهایی چون:
خائن، بی احساس، قانون شکن
که فریاد زده شده اند
و انعکاس آن هنوز از پشت سر شنیده می شود
و در سرت پیدا می شوند،
بی گناهی هنوز جایی
در یک گوشه در سایه ها وجود دارد.

ما همه بدنبال صلح و آرامش بودیم،
من هم به نوبهء خودم برای بدست آوردن آن دست دراز کردم،
اما بدست آوردن آن سخت تر از آن بود که فکر می کردیم
پرسروصدا تر هم.

آیا ما زیادی می خواستیم؟
آیا حریص بودیم؟
نه! اوه نه! مسلما نه!
ما بسختی چیزی برای از دست دادن داشتیم،
و مطلقا چیزی برای جان دادن برایش نداشتیم،
در واقع، ما حتی امید هایمان را هم
جایی...
و در چیزی...
از دست داده بودیم.

هر کسی می تواند بگوید
جرات خاصی می طلبد تا کسی دیگری را به آن اسم های بزرگ خطاب کند
یک استدلال خیلی جدی.
من ولی می گویم
تنها یک حس عدالت جویی می خواهد
و قصدی که صرفا برای تحقق بخشیدن به آن عمل کند.

"عدالت"
کلمهء معروف تعریف نشده
که اگر سوخت آن با کمی حس خود درست بینی تامین شود
مدام تو را به مانند طعمه اش آزار می دهد.

هیولایی که در تاریکی در کمین نشسته است
منتظر فرصت مناسب
تا تورا به پای خود بکشاند.د

Tuesday, August 09, 2011

1133 - Crash

All the questions of "What did you do with your life?"
Doesn't worth a damn thing at all anymore.
It's "What I want to do with the rest of it." that matters.

Whatever the hell I did before
Must have had it's own reasoning
though looking insane.

Now the last thing I want to hear about
is someone blaming me for having my own Youth crisis,
While he or she has got his or her own personal issues and crisis'!

تمام سوال های "تو با زندگیت چی کار کردی؟"
دیگر پشیزی ارزش ندارد.
بلکه این "من چکار می خواهم با بقیهء آن بکنم" است که اهمیت دارد.

هر غلطی که کرده باشم،
حتما دلیلی پشت خود داشته است
گرچه دیوانه وار به نظر برسد.

حالا آخرین چیزی که می خواهم در موردش بشنوم
حرف های کسی است که به خاطر بحران های دوران جوانی من را سرزنش کند
در حالی که خود مشکلات و بحران های شخصیتی خاص خودش را دارد!د

Monday, August 08, 2011

1132 - Blowing in the Wind

All the revoluted Nations of the world,
I dedicate to you the words I saw on a Wall in Egypt:

"Enjoy The Revolution!"

The supportive or Sarcastic Tone,
Will be yours to find out!

ای ملت های انقلاب کردهء تمام دنیا،
من کلماتی را به شما تقدیم می کنم که روی یک دیوار در مصر دیدم:

"Enjoy The Revolution!"

درک این موضوع که لحن آن طرفدارانه است یا طعنه آمیز،
هم برای شما!د

Saturday, August 06, 2011

1131 - An idiot's guide for A Euro trip

I've found the perfect recipe for this travel!

Wake up like Far Eastern,
Do the Sight seeing with Polish,
Take a Cruise with the Spanish,
Get back & Chill with Swedish,
Drink Beer With British,
Go clubbin' with American,
Hit on Girls, The European,
Forget the Canadian,
And Sleep with the Australian.

بهترین دستور العمل برای این سفر را پیدا کرده ام!

مثل خاوردوری ها از خواب بیدار شو،
شهرو با لهستانی ها بگرد،
کروز و سفرهای دریایی تو با اسپانیایی ها برو،
برگرد و در کنار سوئدی ها خستگی در کن،
بزن بار و با انگلیسی ها آبجو بخور،
با آمریکایی کلاب برو،
مخ دختر های اروپایی رو بزن،
کانادایی ارو فراموش کن،
و با استرالیاییه برو به خواب!د

Friday, August 05, 2011

1130 - Ether

We are all the biggest stars or acts of our own private mental shows.
But Are we living a life that are good enough to be Made Public?
Can we survive people's spiteful opinions And take it to the best possible level;
Handing it to it's own Audience?

همهء ما بزرگترین ستاره یا برنامهء شو های خصوصی ذهنمان هستیم!
اما آیا زندگی ما آنگونه هست که برای قرار گرفتن در معرض عموم مناسب باشد؟
آیا می توانیم از نظرات کینه توزانهء مردم جان بدر برده و به بالاترین حد ممکن رسیده و بدست مخاطب اصلی اش برسانیم؟

Thursday, August 04, 2011

1129 - Bella Donna

Everything about the bleached blonde hair woman
who dresses in top & jeans shorts, And comes out around 5
to take her Weimaraner and Chiwawa dogs for a walk
is tempting.

همه چيز
در مورد زن بليچ بلوندي كه هر روز تاپ با شلوارك جين كوتاه مي پوشد
و حوالي ساعت 5 سگ هاي وي مرينر و چيواوايش را براي راه بردن به پارك مي آورد،
وسوسه برانگيز است.د

Tuesday, August 02, 2011

1128 - Overpasses

The overpasses here, are made of pieces of scraps.
Still save my ass anyway!

Their contradictory steps,
Are like walking on an unexpectedly land,
You can't never tell your next step
would be like walking off an edge to the sky
or hitting the ground hard and sooner than predicted!
It's so Fun!

***

Our brave People turned Government into a total Failure, once again!
They failed the uncivilized plan of the government
to force our waste of money people to take the overpass by putting bars under it.
Now the green movement is preparing for...
Em... Am... Am I Bullshitting? Yeah?
Ok next...

***

We also have the most encouraging & modern overpasses, in the world.
Some operate with Escalators,
Some have Elevators,
Which of course are still begging for use, kindly.

But Beggars are the ugliest side of every city everywhere, isn't that so?!

***

As you Drive in Iran my friend
The useless Overpasses you see,
Should mean the same as the traffic sign
with the red triangle and a cow inside, to you too.
My Authentic and representable personal statistics show so!

Since Overpasses are placed strategically in crowded crossings,
There always exist "Danger because of Domestic Animals crossing" your way.
So Slow Down!

***

So We have overpasses in our cities,
And Their contradictory steps are Crap!
Still they save your worthless ass after all!

پل های عابر پیاده اینجا از تیکه های آهن قراضه ساخته شده اند.
به هر حال باسن من را حفظ می کنند!

پله های ناجورشان
بمانند راه رفتن بر روی زمینی غیرمنتظره است،
تو هیچ وقت نمی توانی بگویی قدم بعدی
حس خالی شدن زیر پایت را دارد
یا زمین خوردن قبل از موعد پیش بینی شده!
خیلی بامزه است!

***

مردمان شجاع کشورمان یک بار دیگر دولت را عقب راندند!
آن ها نقشهء دولت را در طرح غیر متمدن، کشیدن نرده زیر پل ها
برای اجبار کردن مردمان حیف نان به استفاده از پل عابر پیاده را ناکام کردند!
حال جنبش سبز در تدارک این است که...
آه... من... من دارم چرت میگم؟ آره؟
خب! بعدی...

***

ما همچنین تشویق کننده ترین و مدرن ترین پل های عابر پیاده در دنیا را داریم.
بعضی از آن ها با پله برقی کار می کنند،
بعضی آسانسور دارند
که البته هنوز هم با روی خوش برای استفاده شدن گدایی می کنند.

اما گدایان همیشه زشت ترین جنبهء شهرها در هر کجای دنیا می باشند، اینطور نیست؟

***

همین طور که در ایران رانندگی می کنی، دوست من،
پل های عابر پیادهء بی مصرفی که می بینی
باید برای تو هم معنی آن تابلوی راهنمایی رانندگی را بدهد
که یک مثلث قرمز دارد با یک گاو سیاه داخل آن.
آمار موثق و قابل ارائهء شخصی بنده این طور نشان می دهد!

از آن جا که این پل ها در گذرگاه های پر تردد نصب شده اند،
همیشه "خطر عبور حیوانات اهلی" (از زیر آن) وجود دارد.
پس سرعت ات را کم کن!

***

بله! ما در شهر هایمان پل عابر پیاده داریم،
و پله های ناجورشان واقعا مزخرف است!
با این حال، آن ها باسن بی ارزش شما نره خر گرامی را نجات می دهند!د

1127 - Quotes On Facebook

Why Do people Say "Grow some Balls"? Balls are weak & sensitive,
If you wanna get tough, Grow a Vagina.

Those things take a Pounding!!

Monday, August 01, 2011

1126 - Eh?

Blaming Facebook
is like
Taking the blame on British Airways for instance
For having some Iranian Passengers
Who take their time stuffing the locker above their seat
and the one on the opposite row
And The Front seat's and the back seat's Locker as well
With bags and take whichever seat they please.

You want to use Google+, For the circles,
options for restricting your "friends", or whatever the heck reason, Fine! Enjoy!
Just don't bullshit Facebook for the misuse please!

فیس بوک را مورد سرزنش قرار دادن
مثل اینست که بگوییم
تقصیر مثلا از خطوط هوایی بریتیش ایرویز است
که بعضی مسافران ایرانی،
سر فرصت انواع کیف و ساک رو
می چپونن توی کمد بالا سر خودشون
ردیف کنارشون و آدم پشت سر و جلوشون
و هر صندلی ای که عشقشون کشید می نشینند.د
Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm