Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Tuesday, May 28, 2013

1532 - True Story!

عزیزان خواننده،
تقدیم می کنم شاهکار دوبلهء گروه مستند شبکهء 3 سیما:

"...در فصلی که فیل های ماده آمادهء "مهرورزی" می شوند..."

پی نوشت: بیخود نیست دولت "مهروز"، اینگونه با همه؛ زن و مرد و پیر و جوان و کودک، جفت گیری کرد!

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm