Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Sunday, May 19, 2013

1515 - Come on baby Bite My Wire

جامعه از "بی بند و باری"، عاری است؛

به اندازهء کافی بند برای همه مهیاست،
و آدم ها به اندازهء کافی
بار سنگین افکار برای بدوش کشیدن در ذهن دارند!

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm