Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Tuesday, August 06, 2013

1569 - Rohani's First day as President

آقای روحانی
در صبح اولین روز ریاست جمهوری اش
با "تدبیر" و با استفاده از "کلید" خود قفل در یخچال را
با "امید" به پیدا شدن چیزی برای خوردن، باز کرد
سپس آن چه را که یافته بود،
با "اعتدال" میان اعضای خانواده که سر میز صبحانه نشسته بودند، تقسیم کرد!

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm