Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm

Tuesday, April 12, 2016

1613 - Lolita

سر یه پست اینستاگرام
دختر ایرانیه از سر نادانی پرسیده:
"معنی دیلدو یعنی چی؟"

ملتفت شدید...؟ "معنی دیلدو" و نه حتی "دیلدو چیه؟"

و بعدش یه پسره ازش پرسیده:
"هی خانمی که نمی دونی دیلدو چیه،
به فکر ازدواج نیستی؟"

و من قویا اینجا اعلام موضع می کنم
شخصا ترجیح میدهم فردا زندگیم را با کسی شریک شوم
که بلد باشد با یکی واقعی اش چطور کار کند!

***

باشه باشه باشه!
شما دخترهایی که با رگ گردن های باد کرده
و انگشت اشاره های نشانه رفته
این تئوری ای که می گوید:
"مردان ایرانی بعد از کثافت کاری هاشون
دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده میرن برای ازدواج..."
را با ژستی زیرکانه و موشکافانه اثبات شده می بینید،
و به این و آن پارس می کنید و زمین و زمان را مقصر می دانید،
من اگر جای شما بودم تند نمی رفتم!

باشد که شما دخترهایی که بعد از اولین هم آغوشی
دچار خود هرزه پنداری مضمن شدید
جامعه و قضاوتش را خود در سر خود گنجانده
فکر اش را خود در سر خود به دقت خلق کردید
و گرچه "راز تلخ" یا "راز کثیف" تان را
فقط خودتان و معشوق گم و گور شده تان می داند
خود برای خود متصور شدید که هرزهء عالمید
و برای کینه جویی از توهم خود ساختهء در ذهنتان
هرزگی ها کردید چون مردان هرزه دیدید و
دنیای ذهن های شرقی خود را به کل دنیا
و مردان طبقهء پست خویش از جامعه را
به همهء مردان تعمیم می دهید
بدانید
آن پسرکی که معصومیتتان را از شما ربود
آن قدر ها هم که قضیه را دراماتایز می کنید زرنگ نبود هیچ،
باید برای زندگی زناشویی فردایش با یک فرد بی تجربه
ساده دل و احمق
حتی دل هم بسوزانید!!!

به بیان دیگر
این همه دیوانگی درونی و برونی شما...
که توسط یک جغلهء بی ارزش کلید خورد
و به کمک تصورات ذهن و عقل نا بالغ شما پرو بال گرفت
و نهایتا غولی خلق شده که تا آخر عمر
بچگی را در مغز و فکر و البته بدنهای بالغ تان جا گذاشته
و مغز سطحی شما را خراش می دهد
به هیچ وجه ارزشش را نداشت!

اما می دانید...
نگاه کنیم به بعد روشن قضیه؛
که اگر این قدر قضیه را دراماتیک نکنید،
واقعا چه چیزی از بابت "احساس" در درون شما هم وطنان رقت انگیز من باقی می ماند
تا در پروفایل های اپلیکیشن های دوست یابی تان
از خود پست کرده و عمیق جلوه کنید؟

و کلا اگر دراما وجود نداشته باشد
دیگر چه چیزی را تنفس کنید؟؟

عامه کوچولوهای بامزهء جامعه
آهاهاهاه...

No comments:

Quick Navigation: Home - Facebook - Twitter - Last.fm